Hopp til innhold

Eritrea

Staten Eritrea

På den här sidan kan du ta reda på värden för Eritrea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn:

Visa förändringar för en indikator. Jämför landets värden med resten av världen.

Jämför Eritrea med:

 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Antal fertila 4,3 Antal barn per kvinna
  Asylsökande efter ankomstland 1 Personer
  Befolkning i städer 20,9 Procent
  Befolkning över 60 år 3,7 Procent
  Befolkningsantal 6 738 1000 invånare
  Befolkningstäthet 49 Invånare per kvadratkilometer
  Flyktingar efter ankomstland 2 549 Personer
  Flyktingar efter ursprungsland 411 342 Personer
  Internflyktingar 10 000 Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder 62 År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor 64 År
  Förväntad levnadsålder för män 60 År
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Arbetslöshet 7,2 Procent
  Arbetslöshet bland unga 13,1 Procent
  Arbetslöshet bland unga kvinnor 7,7 Procent
  Andel av BNI som används till bistånd Saknar uppgifter Procent
  Bruttonationalinkomst per invånare 1 400 PPP$ per invånare
  Bruttonationalprodukt 2 607 739 837 US Dollar
  BNP per invånare 544 US Dollar
  BNP per invånare i PPP-dollar 1 411 PPP
  Export av varor och tjänster 14 Procent av BNP
  Import av varor och tjänster 23 Procent av BNP
  Utländska direktinvesteringar 1 Procent av BNP
  Utlandsskuld 908 093 000 US dollar
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Tillgång till ström 36,1 Procent
  Energiförbrukningen per capita 62 Kwt per capita
  Kärnkraft Saknar uppgifter Miljoner kilowattimmar (kWh)
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Extrem fattigdom Saknar uppgifter Procent
  De fattigas andel av landets förbrukning Saknar uppgifter Procent
  IHDI - avslöjar skillnader Saknar uppgifter Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Mottaget bistånd 83 320 000 US Dollar
  MPI - fattigdomsindex Saknar uppgifter Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen 69,00 Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer Saknar uppgifter Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning 0,0 Procent
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Antal dödade i väpnade konflikter 57 Antal dödade per 100 000
  Fredsbevarande operationer Saknar uppgifter Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Fredsindex 2,264 Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter 20,9 Procent av BNP
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Barnadödlighet 47 Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år) 76 Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Förlossningar med kvalificerade vårdare 34 Procent
  Nya fall av HIV 0,2 Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet) 501 Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet 34 Antal per 1000 levande födda
  Spridning av malaria 17,4 Antal nya fall per 100 000 invånare
  Tuberkulosfall 78 Antal fall per 100 000 inv.
  Under normalvikten barn 38,8 Procent
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Areal 117 600 Kvadratkilometer
  Landområden under 5 meter över havet 3,1 Procent
  Arealanvändning, odlingsbar mark 6,8 Procent för total landareal
  Arealanvändning, permanent odlad mark 75,17 Procent av total landareal
  Landområden täckta av skog 15,0 Procent
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Bevarade områden 3,1 Procent.
  CO2-utsläpp 667 Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare 0,12 Ton CO2 per invånare
  Ekologisk jordbruk Saknar uppgifter Procent
  Ekologiskt fotavtryck 0,4 Hektar per person
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Antal språk Saknar uppgifter Antal språk
  Avrättningar 0 Antal avrättade
  Barnäktenskap 41 Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  Barnarbete Saknar uppgifter Procent av barn 5-17 år
  Civila rättigheter 7 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  GDI - jämställdhetsutveckling Saknar uppgifter Skala
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen Saknar uppgifter Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling 0,420 Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Jämställdhet i arbetslivet 73,9 Procent
  Jämställdhet inom landets styre 22,00 Procent
  Korruption 18 Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner Saknar uppgifter Prosent
  Det globala lyckoindexet Saknar uppgifter Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Misslyckade stater 96,9 Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
  Politiska rättigheter 7 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet 84,24 Skala; 0 är bäst
  Unga som arbetar 58,70 Procent av åldersgruppen
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Bredbandsabonnemang 0 Procent
  Internetanvändare 1,1 Procent internetanvändare
  Mobiltelefonabonnenter 5,60 Abonnenter per 100 invånare
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Läs- och skrivkunnighet bland unga 93,3 Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna 73,8 Procent
  Förväntade år i skolan 0 År
  Andel barn i grundskolan 39,6 Procent
  Grundskolegång, flickor 37,7 Procent
  Grundskolegång, pojkar 41,4 Procent
  Gymnasial utbildning Saknar uppgifter Procent av totala befolkning i rätt skolålder
  Jämställdhet på gymnasieskolorna 0,50 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på högstadieskolorna Saknar uppgifter Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på låg- och mellanstadieskolorna Saknar uppgifter Antal flickor per pojke
  Läs- och skrivkunnighet bland unga kvinnor i förhållande till män Saknar uppgifter Antal kvinnor per man
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen Saknar uppgifter Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, flickor 66,9 Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, pojkar 70,9 Procent
 • Flag
  Eritrea Variable Visa grafen
  Tillgång till rent vatten 57,8 Procent
  Tillgång till rent vatten på landsbygden 53 Procent
  Tillgång till rent vatten i stadsområden 73 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar 16 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden 7 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar i städerna 45 Procent
  Vattenkonsumtion 8,0 Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten

Svenska FN-förbundet © 2017