Hopp til innhold

Kina

Folkrepubliken Kina

På den här sidan kan du ta reda på hur ett land ligger till i förhållande till millenniemålen genom diagram och tabeller. Du kan enkelt jämföra Kina med ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn:

Visa förändringar för en indikator. Jämför landets värden med resten av världen.

Jämför med:

Förklaring av diagrammen

 • Staplarna visar registrerade värden som Kina har på denna indikator.
 • För muspekaren över diagrammet för att se det faktiska värdet.
 • Klicka på staplarna för att se landets placering i jämförelse med andra länder.
 • Linjen visar vilken utveckling ett land måste ha för att nå millenniemålet innan år 2015.
 • 1.A: Halvera andelen av världens befolkning som lever för under en dollar om dagen innan 2015.

  Extrem fattigdom
  Kina
  Extrem fattigdom 11,2 Procent
  Genomsnittlig fattigdomsgap 1,3 Procent
  De fattigas andel av landets förbrukning 4,7 Procent

  1.B: I samarbete med utvecklingsländerna utveckla och genomföra strategier för anständiga och produktiva arbeten för ungdomar.

  Kina
  Arbetslöshet bland unga 12,3 Procent
  Arbetslöshet bland unga kvinnor 3,9 Procent
  Arbetslöshet bland unga män Saknar uppgifter Procent

  3: Halvera andelen av världens befolkning som lider av hungersnöd innan 2015.

  Undernärd befolkning
  Kina
  Undernärd befolkning 9,3 Procent
  Under normalvikten barn 3,4 Procent
 • 2.A: Innan år 2015 ska alla barn, pojkar som flickor, kunna fullföra grundskoleutbildning.

  Kina
  Andel barn i grundskolan Saknar uppgifter Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen 86,9 Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland unga 99,7 Procent
 • 3.A: Eliminera skillnaderna mellan andelen pojkar och flickor i grundskolan innan 2005 och i all utbildning år 2015.

  Kina
  Jämställdhet på låg- och mellanstadieskolorna 1,01 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på högstadieskolorna 1,03 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på gymnasieskolorna 1,15 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet i arbetslivet 61,5 Procent
  Jämställdhet inom landets styre 23,62 Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland unga kvinnor i förhållande till män 0,94 Antal kvinnor per man
 • 4.A: Minska barnadödligheten bland barn under fem års ålder med två tredjedelar fram till år 2015.

  Barnadödlighet
  Spädbarnsdödlighet
  Kina
  Barnadödlighet 11 Antal per 1000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet 9 Antal per 1000 levande födda
  Vaccinerade barn mot mässling 99 Procent
 • 7: Minska dödsfall i samband med graviditet och förlossning med 2/3 innan år 2015.

  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Kina
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet) 27 Dödsfall per 100 000 levande födda
  Förlossningar med kvalificerade vårdare 100 Procent
 • 6.A: Stoppa spridningen av hiv/aids och vända trenden från en ökning till en minskning av nya smittade innan år 2015.

  Kina
  Föräldrarlösa barn i skolan Saknar uppgifter Procent
  Nya fall av HIV Saknar uppgifter Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  AIDS relaterade dödsfall Saknar uppgifter Antal estimerade döda

  6.C: Stoppa spridningen av malaria och andra sjukdomar och vända trenden från en ökning till en minskning av nya smittade innan år 2015.

  Kina
  Barn skyddade med sängnät med insektsmedel Saknar uppgifter Procent
  Barn som har behandlats med anti-malaria medicin Saknar uppgifter Procent
  Tuberkulosrelaterade dödsfall 3 Dödsfall per 100 000 invånare
  Tuberkulosfall 68 Antal fall per 100 000 inv.
 • 7.A: Integrera principerna om hållbar utveckling i länders politik och vända trenden med minskande naturresurser.

  Kina
  Landområden täckta av skog 22,1 Procent
  Bevarade områden 15,6 Procent.
  CO2-utsläpp 10 249 463 Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare 7,55 Ton CO2 per invånare

  7.C: Halvera andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten innan år 2015.

  Tillgång till rent vatten på landsbygden
  Tillgång till rent vatten i stadsområden
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar i städerna
  Tillgång till rent vatten
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden
  Kina
  Tillgång till rent vatten på landsbygden 93 Procent
  Tillgång till rent vatten i stadsområden 98 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar i städerna 87 Procent
  Tillgång till rent vatten 95,5 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar 77 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden 64 Procent

  7.D: Förbättra levnadsvillkoren för minst 100 miljoner människor som bor i slumområden innan år 2020.

  Kina
  Befolkning som lever i slumområden i städer 25,2 Procent av stadsbefolkningen
 • 8.A-D: Ökat bistånd, rättvisare handelsregler och avskrivning av skulder.

  Kina
  Bistånd beviljat till de minst utvecklade länderna (MUL) Saknar uppgifter Procent
  Andel av BNI som används till bistånd Saknar uppgifter Procent
  Beviljat bistånd till grundläggande sociala tjänster Saknar uppgifter Procent av givarlandets sektor-bistånd
  Obunden bilateral bistånd Saknar uppgifter Procent (av givarlandets totala bistånd)
  Mottaget bistånd av länder utan kustlinje Saknar uppgifter Procent av landets BNI
  Mottaget bistånd av små östater med u-landsstatus Saknar uppgifter Procent av BNI
  Subventioner till eget jordbruk i OECD-länderna Saknar uppgifter Procent
  Avbetalning av skulder 0 Procent av exportinkomsten

  8.E: I samarbete med läkemedelsföretag, tillhandahålla livsviktiga läkemedel till överkomliga priser i utvecklingsländer.

  Saknar indikatorer

  8.F: I samarbete med den privata sektorn, göra ny teknik, framförallt inom information och kommunikation, tillgänglig.

  Kina
  Telefon- och mobilförbindelser 49,7 Antal per 100 invånare
  Internetanvändare 50,3 Procent internetanvändare
  Bredbandsabonnemang 19 Procent

Svenska FN-förbundet © 2017