Hopp til innhold

Nepal

På den här sidan kan du ta reda på värden för Nepal för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn:

Visa förändringar för en indikator. Jämför landets värden med resten av världen.

Jämför Nepal med:

 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Antal fertila 2,1 1,9 Antal barn per kvinna
  Asylsökande efter ankomstland 137 56 784 Personer
  Befolkning i städer 16,7 85,1 Procent
  Befolkning över 60 år 7,4 25,0 Procent
  Befolkningsantal 28 441 9 694 1000 invånare
  Befolkningstäthet 191 21 Invånare per kvadratkilometer
  Flyktingar efter ankomstland 32 667 169 520 Personer
  Flyktingar efter ursprungsland 8 866 16 Personer
  Internflyktingar 50 000 Saknar uppgifter Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder 69 82 År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor 70 84 År
  Förväntad levnadsålder för män 68 80 År
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Arbetslöshet 2,7 8,0 Procent
  Arbetslöshet bland unga 5,1 20,4 Procent
  Arbetslöshet bland unga kvinnor 2,6 7,7 Procent
  Andel av BNI som används till bistånd Saknar uppgifter 1,10 Procent
  Bruttonationalinkomst per invånare 2 500 47 390 PPP$ per invånare
  Bruttonationalprodukt 21 194 888 048 495 624 000 000 US Dollar
  BNP per invånare 732 50 273 US Dollar
  BNP per invånare i PPP-dollar 2 458 46 420 PPP
  Export av varor och tjänster 12 45 Procent av BNP
  Import av varor och tjänster 42 41 Procent av BNP
  Utländska direktinvesteringar 0 3 Procent av BNP
  Utlandsskuld 4 009 917 000 Saknar uppgifter US dollar
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Tillgång till ström 76,3 100,0 Procent
  Energiförbrukningen per capita 128 13 870 Kwt per capita
  Kärnkraft Saknar uppgifter 64 877 Miljoner kilowattimmar (kWh)
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Extrem fattigdom 15,0 Saknar uppgifter Procent
  De fattigas andel av landets förbrukning 8,3 9,5 Procent
  IHDI - avslöjar skillnader 0,407 0,851 Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Mottaget bistånd 880 070 000 Saknar uppgifter US Dollar
  MPI - fattigdomsindex 0,116 Saknar uppgifter Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen 25,20 Saknar uppgifter Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer 54,3 Saknar uppgifter Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning 7,8 Saknar uppgifter Procent
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Antal dödade i väpnade konflikter 457 Saknar uppgifter Antal dödade per 100 000
  Fredsbevarande operationer 72 Saknar uppgifter Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Fredsindex 2,001 1,419 Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter 1,5 1,2 Procent av BNP
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Barnadödlighet 36 3 Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år) 71 3 Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Förlossningar med kvalificerade vårdare 56 Saknar uppgifter Procent
  Nya fall av HIV 0,1 Saknar uppgifter Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet) 258 4 Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet 29 2 Antal per 1000 levande födda
  Spridning av malaria 1,2 Saknar uppgifter Antal nya fall per 100 000 invånare
  Tuberkulosfall 158 8 Antal fall per 100 000 inv.
  Under normalvikten barn 29,1 Saknar uppgifter Procent
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Areal 147 180 447 420 Kvadratkilometer
  Landområden under 5 meter över havet 0,0 1,5 Procent
  Arealanvändning, odlingsbar mark 14,7 6,4 Procent för total landareal
  Arealanvändning, permanent odlad mark 28,75 7,45 Procent av total landareal
  Landområden täckta av skog 25,4 68,4 Procent
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Bevarade områden 22,9 13,0 Procent.
  CO2-utsläpp 6 502 44 327 Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare 0,23 4,62 Ton CO2 per invånare
  Ekologisk jordbruk 0,20 16,30 Procent
  Ekologiskt fotavtryck 0,9 6,5 Hektar per person
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Antal språk Saknar uppgifter Saknar uppgifter Antal språk
  Avrättningar Saknar uppgifter Saknar uppgifter Antal avrättade
  Barnäktenskap 37 Saknar uppgifter Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  Barnarbete 37,4 Saknar uppgifter Procent av barn 5-17 år
  Civila rättigheter 4 1 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  GDI - jämställdhetsutveckling 0,925 0,997 Skala
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen 0,497 0,048 Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling 0,558 0,913 Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Jämställdhet i arbetslivet 77,9 55,5 Procent
  Jämställdhet inom landets styre 29,55 43,55 Procent
  Korruption 29 88 Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner Saknar uppgifter 37,5 Prosent
  Det globala lyckoindexet 30,5 28,0 Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Misslyckade stater 90,5 20,2 Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
  Politiska rättigheter 4 1 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet 33,02 8,27 Skala; 0 är bäst
  Unga som arbetar 46,40 36,90 Procent av åldersgruppen
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Bredbandsabonnemang 1 36 Procent
  Internetanvändare 17,6 90,6 Procent internetanvändare
  Mobiltelefonabonnenter 71,46 124,40 Abonnenter per 100 invånare
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Läs- och skrivkunnighet bland unga 90,0 Saknar uppgifter Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna 64,7 Saknar uppgifter Procent
  Förväntade år i skolan 0 16 År
  Andel barn i grundskolan 97,1 99,9 Procent
  Grundskolegång, flickor 96,4 100,0 Procent
  Grundskolegång, pojkar 97,9 99,9 Procent
  Gymnasial utbildning 60 95 Procent av totala befolkning i rätt skolålder
  Jämställdhet på gymnasieskolorna 0,81 1,56 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på högstadieskolorna 1,06 1,13 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på låg- och mellanstadieskolorna 1,09 1,06 Antal flickor per pojke
  Läs- och skrivkunnighet bland unga kvinnor i förhållande till män 0,87 Saknar uppgifter Antal kvinnor per man
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen 98,7 99,6 Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, flickor 63,7 95,6 Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, pojkar 59,8 95,6 Procent
 • Flag Flag
  Nepal Sverige Variable Visa grafen
  Tillgång till rent vatten 91,6 100,0 Procent
  Tillgång till rent vatten på landsbygden 92 100 Procent
  Tillgång till rent vatten i stadsområden 91 100 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar 46 99 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden 44 100 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar i städerna 56 99 Procent
  Vattenkonsumtion 4,5 1,5 Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten

Svenska FN-förbundet © 2017