Hopp til innhold

Ryssland

Ryska federationen

På den här sidan kan du ta reda på värden för Ryssland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn:

Visa förändringar för en indikator. Jämför landets värden med resten av världen.

Jämför Ryssland med:

 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Antal fertila 1,6 Antal barn per kvinna
  Asylsökande efter ankomstland 3 086 Personer
  Befolkning i städer 73,7 Procent
  Befolkning över 60 år 18,0 Procent
  Befolkningsantal 142 098 1000 invånare
  Befolkningstäthet 8 Invånare per kvadratkilometer
  Flyktingar efter ankomstland 314 506 Personer
  Flyktingar efter ursprungsland 67 050 Personer
  Internflyktingar 25 378 Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder 69 År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor 75 År
  Förväntad levnadsålder för män 63 År
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Arbetslöshet 5,1 Procent
  Arbetslöshet bland unga 15,5 Procent
  Arbetslöshet bland unga kvinnor 4,8 Procent
  Andel av BNI som används till bistånd Saknar uppgifter Procent
  Bruttonationalinkomst per invånare 23 790 PPP$ per invånare
  Bruttonationalprodukt 1 331 210 000 000 US Dollar
  BNP per invånare 9 057 US Dollar
  BNP per invånare i PPP-dollar 24 451 PPP
  Export av varor och tjänster 30 Procent av BNP
  Import av varor och tjänster 21 Procent av BNP
  Utländska direktinvesteringar 0 Procent av BNP
  Utlandsskuld Saknar uppgifter US dollar
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Tillgång till ström 100,0 Procent
  Energiförbrukningen per capita 6 539 Kwt per capita
  Kärnkraft 180 757 Miljoner kilowattimmar (kWh)
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Extrem fattigdom 0,0 Procent
  De fattigas andel av landets förbrukning 6,5 Procent
  IHDI - avslöjar skillnader 0,725 Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Mottaget bistånd Saknar uppgifter US Dollar
  MPI - fattigdomsindex Saknar uppgifter Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen 13,40 Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer Saknar uppgifter Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning Saknar uppgifter Procent
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Antal dödade i väpnade konflikter 168 Antal dödade per 100 000
  Fredsbevarande operationer Saknar uppgifter Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Fredsindex 2,938 Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter 4,5 Procent av BNP
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Barnadödlighet 10 Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år) 27 Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Förlossningar med kvalificerade vårdare 100 Procent
  Nya fall av HIV Saknar uppgifter Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet) 25 Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet 8 Antal per 1000 levande födda
  Spridning av malaria Saknar uppgifter Antal nya fall per 100 000 invånare
  Tuberkulosfall 84 Antal fall per 100 000 inv.
  Under normalvikten barn Saknar uppgifter Procent
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Areal 17 098 240 Kvadratkilometer
  Landområden under 5 meter över havet 1,9 Procent
  Arealanvändning, odlingsbar mark 7,5 Procent för total landareal
  Arealanvändning, permanent odlad mark 13,29 Procent av total landareal
  Landområden täckta av skog 49,8 Procent
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Bevarade områden 8,8 Procent.
  CO2-utsläpp 1 789 074 Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare 12,47 Ton CO2 per invånare
  Ekologisk jordbruk 0,10 Procent
  Ekologiskt fotavtryck 4,5 Hektar per person
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Antal språk Saknar uppgifter Antal språk
  Avrättningar 0 Antal avrättade
  Barnäktenskap Saknar uppgifter Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  Barnarbete Saknar uppgifter Procent av barn 5-17 år
  Civila rättigheter 5 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  GDI - jämställdhetsutveckling 1,016 Skala
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen 0,271 Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling 0,804 Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Jämställdhet i arbetslivet 54,4 Procent
  Jämställdhet inom landets styre 13,56 Procent
  Korruption 29 Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner Saknar uppgifter Prosent
  Det globala lyckoindexet 18,7 Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Misslyckade stater 80,0 Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
  Politiska rättigheter 6 Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet 49,45 Skala; 0 är bäst
  Unga som arbetar 13,30 Procent av åldersgruppen
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Bredbandsabonnemang 19 Procent
  Internetanvändare 73,4 Procent internetanvändare
  Mobiltelefonabonnenter 152,84 Abonnenter per 100 invånare
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Läs- och skrivkunnighet bland unga 99,7 Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna 99,7 Procent
  Förväntade år i skolan 15 År
  Andel barn i grundskolan 98,3 Procent
  Grundskolegång, flickor 98,8 Procent
  Grundskolegång, pojkar 97,8 Procent
  Gymnasial utbildning Saknar uppgifter Procent av totala befolkning i rätt skolålder
  Jämställdhet på gymnasieskolorna 1,26 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på högstadieskolorna 0,98 Antal flickor per pojke
  Jämställdhet på låg- och mellanstadieskolorna 1,01 Antal flickor per pojke
  Läs- och skrivkunnighet bland unga kvinnor i förhållande till män 1,00 Antal kvinnor per man
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen 97,4 Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, flickor 92,6 Procent
  Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, pojkar 89,8 Procent
 • Flag
  Ryssland Variable Visa grafen
  Tillgång till rent vatten 96,9 Procent
  Tillgång till rent vatten på landsbygden 91 Procent
  Tillgång till rent vatten i stadsområden 99 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar 72 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden 59 Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar i städerna 77 Procent
  Vattenkonsumtion 1,5 Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten

Svenska FN-förbundet © 2017