Hopp til innhold

Ryssland

Ryska federationen

Visa land

Ryssland är världens största land och en viktig aktör inom internationell handel och politik. Landet kämpar fortfarande med efterverkningarna efter Sovjetunionens upplösning 1993.

Uppdaterat 17.10.2013

Geografi och miljö

Ryssland är världens största land och sträcker sig över elva tidszoner. Landet domineras av slätter i de södra delarna, tät barrskog längre norrut och tundra längs den arktiska kusten. Flera bergskedjor utgör naturliga gränser mot sydöstra Europa och Centralasien. I mitten av landet sträcker sig från Uralbergen från norr till söder som en naturlig gräns mellan Europa och Asien. Landets nordligaste asiatiska del utgörs av den lågt liggande västsibiriska slätten och den centralsibiriska platån. Med undantag för de arktiska områdena och de södra slätterna har största delen av Ryssland ett typiskt inlandsklimat med relativt lite nederbörd, långa, kalla vintrar och korta, varma somrar. Miljöproblemen är stora efter sovjettidens våldsamma industrialisering, och mer än 75 procent av landets sötvatten är otjänligt som dricksvatten. Omfattande utsläpp från tung industri och radioaktiv förorening från 1950- och 60-talet har gjort stora områden obeboeliga, och flera skogsområden hotas av erosion och okontrollerad avverkning.

1989
1999

Skogsbränder har under de senaste år varit ett allvarligt hot mot borealskogen på Sakhalinön. Läs mer

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Ryssland, skulle vi behöva 2.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Nomadiska stammar dominerade dagens Ryssland fram till 1000-talet f.Kr. när statsbildningar uppstod i Centralasien och vid Svarta havet. Kievriket grundades i dagens Ukraina ca 800 e.Kr. och blev snabbt ett rikt handelscentrum med kontroll över stora delar av västra Ryssland. Efter att mongolerna invaderat Kiev på 1200-talet växte Moskva fram som ett betydande furstendöme. De följande 500 åren växte imperiet explosionsartat och blev år 1721 omdöpt till det ryska imperiet av Peter den store. Vid denna punkt var Ryssland en europeisk stormakt, men den enväldiga styrningen ledde till fattigdom och underutveckling i större delen av landet. Revolutionsförsök slogs ned 1820 och 1905, men lyckades 1917 då tsarfamiljen dödades. Efter flera års maktkamp blev Ryssland en del av det kommunistiska Sovjetunionen som bildades 1922. Unionen influerades starkt av Josef Stalins diktatoriska styre (1924-1953) och led enorma förluster under andra världskriget. Sovjetunionen upplöstes 1991 efter flera år av inre instabilitet. Ryssland har sedan dess genomgått omfattande reformer och har blivit Sovjetunionens politiska, ekonomiska och militära arvtagare.

Samhälle och politik

Ryssland är en federal republik där presidenten väljs fyra år i taget och utnämner premiärministern och regeringen. Presidentens beslut kan omprövas av duman som är den största av parlamentets två kamrar. Presidenten är militärens överbefälhavare och utser ett antal högt uppsatta tjänstemän. De olika regionerna har ett visst mått av inre självstyre, men under de senaste åren har landet blivit allt mer centralstyrt. Under hela 1990-talet genomgick de flesta delar av samhället djupgående reformer, men stora utmaningar kvarstår. Ryssland har tagit över många av Sovjetunionens problem i form av stora sociala och ekonomiska skillnader mellan regionerna, utbredd korruption, etniska motsättningar och en komplicerad byråkrati. Landet är en viktig aktör inom internationell politik och är en av de fem permanenta medlemmarna i FN: s säkerhetsråd.

Ekonomi och handel

Ryssland är en av världens största ekonomier och blev 1997 medlem i G8-gruppen. Landet står fortfarande inför stora utmaningar från Sovjettiden, särskilt i samband med hög arbetslöshet och en ensartad och föråldrad industripark. Ryssland har enorma naturtillgångar och har bland annat världens största gasreserver och världens största sammanhängande skogsområden. Landet är världsledande inom oljeproduktion, har rika mineraltillgångar och ett omfattande jordbruk. Beroendet av ett litet urval exportvaror gör landet mycket sårbart för förändringar i världsekonomin. Den ryska ekonomin har genomgått stora förändringar under 1990-talet, efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi. Omfattande reformer kunde inte förhindra att tusentals företag starkt gick tillbaka och fattigdomen ökade dramatiskt på mitten av 1990-talet. Efter lågkonjunkturer på den asiatiska marknaden gick landet in i en ekonomisk kris 1998, men var snabbt tillbaka och hade en stadig tillväxt de påföljande åren. Tack vare solida valutareserver klarade Ryssland sig genom den första delen av finanskrisen år 2008, men kriget i Georgien och snabbt sjunkande oljepriser har sänkts rubelns värde. År 2009 tillkännagav dåvarande president Medvedev att ekonomin hade minskat mer än förväntat och att landets BNP hade sjunkit med 7,1 procent.

Utrikespolitik

Ryssland är en stormakt men strävar efter att få mer inflytande än landet har idag. Energitillgångarna i olja och naturgas har gett Ryssland förnyat självförtroende.

I vissa fall har Ryssland använt sina enorma gastillgångar för att utöva press i internationella konflikter. Ryssland strävar också mot att behålla sitt inflytande över gamla sovjetrepubliker och vill därför inte att dessa ska bli medlemmar i NATO eller EU.

Ryssland är generellt med begränsad än andar länder att stötta FN-insatser. Detta kan förklaras med att Ryssland vill undslippa uppmärksamhet om sina inre förhållanden. Till exempel konflikten i Tjetjenien och det generella missnöjet med landets demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet.

Kort om

Ryssland

Huvudstad:

Moskva

Etniska grupper:

Ryssar 80 %, tatarer 4 %, ukrainare 2 %, andra/ospecificerad/ingen 14 % (2002)

Språk:

Ryska, många minoritetsspråk

Religion:

Rysk-ortodoxa 15-20 %, muslimer 10-15 %, kristna 2 %, andra/ospeficiferat/ingen 55-56 % (2006)

Politisk ledare:

President Vladimir Putin

Befolkningsmängd:

143 617 913

Government:

Federal republik

Mänsklig utveckling:

55 av 186 (2012)

Areal:

17 098 240 kvadratkilometer

Valuta:

Rubel

BNI per citizen:

21 210

Nationaldag:

12 juni

Satellitbilder

Avskogning: Sakhalin

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2015