[[suggestion]]
Australien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Canberra

Språk

Engelska, kinesiska, italienska, grekiska, arabiska, vietnamesiska och andra språk

Religion

Katoliker 25,8 %, angelikaner 18,7 %, Uniting Church 5,7 %, presbyterianer och reformerade 3 %, ortodoxa kristna 2,7 %, andra kristna 7,9 %, buddhister 2,1 %, muslimer 1,7 %, andra/ingen/ospecificerad 32,4 % (2006)

Befolkningsantal

22 404 000

Area

7 617 930 kvadratkilometer

Valuta

Australisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

46 012 PPP$

Nationaldag

26 januari

Andra landsidor

Geografi

Australien är världens sjätte största land i hänsyn till landyta och tar upp den största delen av världsdelen Oceanien. Landet är platt; 95 procent ligger under 600 meter över havet. I norr är det tropiskt klimat medan vegetationen skiftar till slättlandskap och öken i mitten av landet. Ökenklimatet täcker ett ellipsformat centralt område och utgör ungefär en tredjedel av Australiens totala landyta. I sydöstra Australien är det tempererat klimat med jämn nederbörd och subtropisk regnskog med stora eukalyptusträd. Det är här majoriteten av den australiensiska befolkningen bor. Australien upplever ofta långvariga säsongsmässig torka i söder medan de norra delarna är utsatt för cykloner. Australien är känt för sin unika mångfald av arter som utvecklats på grund av kontinentens ålder, varierande väderförhållanden och geografisk isolation. Utanför den nordöstliga kusten ligger världens största korallrev Stora Barriärrevet (the Great Barrier Reef), med en enorm artmångfald av fisk och ryggradslösa djur. Jordbruket och introduktionen av nya arter är det största hotet mot den australiensiska naturmångfalden. Överbetning och röjning av land har lett till ökenspridning, jorderosion, förorening av kusten och havet samt bidragit till att främmande arter har kunnat sprida sig snabbare.Stora Barriärrevet är också hotat av den globala uppvärmningen. 

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Australien, skulle vi behöva 3.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De första människorna korsade havet och de tunna landremsorna från dagens Sydostasien till Australien för cirka 50 000 år sedan. När européerna upptäckte landet år 1601 levde de australienska folken på att jaga, fiska och samla mat samt hade en muntligt sammansatt kultur och världsbild. Antalet människor som befann sig i Australien när européerna kom är osäkrar och uppskattningarna varierar mellan 300 000 och 2 miljoner. De var ojämnt fördelade på cirka 600 stammar och pratade tillsammans omkring 200 språk. Idag är en fjärdedel av stammarna och språken utdöda. Urbefolkningen i Australien kallas aboriginer. År 1770 tog den brittiska upptäcktsresande kaptenen James Cook Australien och ön Tasmanien på vägnar av den brittiska kungen. Britternas kolonisering började med fångtransporter på slutet av 1700-talet och sex självständiga kolonier etablerades under 1800-talet. År 1901 samlade kolonierna sig i en federation och antog namnet Samväldet Australien, men Storbritannien behöll det konstitutionella styret fram till år 1931. Fortfarande är den brittiska monarken (för tillfället drottning Elizabeth II) formellt statsöverhuvud, men har ingen reell makt. Aboriginerna utsattes för en stark assimileringspolitik under hela koloniseringsperioden och antalet aboriginer sjönk drastiskt. Det var vanligt att barn till aboriginer togs från sina föräldrar och placerades på ett barnhem eller hos vita fosterfamiljer. Aboriginernas bostads- och arbetsförhållanden kontrollerades av staten fram till 1960-talet. År 2008 fick urbefolkningen en officiell ursäkt för behandlingen de har fått utstå.

Samhälle och politik

Landet är en konstitutionell monarki, men styrs som en förbundsstat. Den brittiska monarken är statschef och representeras av en generalguvernör. Statsministern är regeringschef och har den verkställande makten. Parlamentet i Australien består av två kamrar, representanthuset och senaten.

De sex delstaterna och tre förbundsterritorierna har en hög grad av självstyre innanför polisväsendet, utbildningen, lagverket och transporten. Förbundsparlamentet och regeringen bestämmer över handeln, transporten, finanser, bankväsendet, valutan, försvaret, utrikespolitiken och välfärden. Australiensisk politik har varit präglat av tre partier; Australian Labor Party (ALP), Liberal Party of Australia (LPA) och National Party of Australia (NPA). De två sistnämnda partierna har ofta samarbetat.  I juni år 2010 blev ALP:s Julia Gillard landets första kvinnliga statsminister. I valet år 2013 blev LPA:s partiledare Tony Abbott statsminister. Malcolm Turnbull tog över makten som statsminister under 2015. Dagens Australien är fortfarande präglat av invandring. Folkräkningen år 2001 visade att 22 % av befolkningen (4,1 miljoner personer) är född utanför landet, vilket är den största andelen i världen. Landet har ett välutbyggt välfärdssystem, men en stor del av aboriginerna lever under svåra förhållanden. Hälsan är sämre och medellivslängden är tio år kortare, arbetslösheten är även den mycket högre bland aboriginerna.

Försök att integrera urbefolkningen i det australienska samhället har i hög grad misslyckats. Andra viktiga frågor i den inhemska politiken är terrorism, klimatpolitik och invandringspolitik. Australiens invandringspolitik har fått stor internationell kritik. Detta på grund av att båtflyktingar som kommit till landet skickats till flyktingläger i andra länder, där villkoren har varit sämre och där övergrepp även har förekommit.

Ekonomi och handel

Australien har haft en stark ekonomisk tillväxt tack vare ett överflöd av naturresurser och är idag en av världens 20 största ekonomier mätt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historiskt har Australien varit känt för fåruppfödning och jordbruk, och är fortfarande ett av världens främsta exportör av ull, vete och kött. Landets stora förekomster av mineraler och naturgas har dock ändrat riktning på landets ekonomi mot gruvdrift och gasutvinning. Australien har världens största ekonomiskt kommersiella förekomster av bly, nickel, tantal, utan och zink samt stora förekomster av bauxit, kol, kobolt, koppar, diamanter, guld, järnmalm, manganmalm, ilmenitt, rutil  och zirkon. Resten av ekonomin domineras av tjänstesektorn med egendomshandel, företagsverksamhet och turism som de stora komponenterna. Australien exporterar mest till Kina och Japan, men har också avtalat frihandelsavtal med USA och Chile. Sedan 1980-talet har den australienska och nyzeeländska ekonomin blivit mer integrerad. Australiens gruvdrift blev hårt drabbad av den globala finanskrisen år 2008, men tack vare ett stimulanspaket från regeringen och hög varuexport till Kina stabiliserades ekonomin snabbt. Dagens ekonomiska politik handlar till stor del om att bli mindre beroende av gruvdrift och att minska statsbudgetunderskottet

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Australien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,939
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,861
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
  Lyckoindexet
  7,23
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  89,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  3
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  6,9
  Hektar per person
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  361 262
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  15,39
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,6
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  38
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  117 578
  Personer
  Fredsindex
  1,435
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  77
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  16,55
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  0,0
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  6
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  12
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,7
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,120
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  36,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  28,67
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  74
  Procent
  Vattenkonsumtion
  6,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  10 071
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,5
  Procent
  Arbetslöshet
  5,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 323 421 072 479
  US Dollar
  BNP per invånare
  53 794
  US Dollar
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  86,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Australien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  21 518
  Personer
  Befolkningsantal
  24 772 247
  1000 invånare