[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dhaka

Etniska grupper

Bengaler 98 %, andra 2 % (2011)

Språk

Bangla (Bengali) 98,8 %, engelska 1,2 % (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, Hinduer 10 %, övriga 0,9 % (2013)

Befolkningsantal

160 411 249

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

148 460 km2

Valuta

Taka

Bruttonationalinkomst per invånare

3 580 PPP$

Nationaldag

26 mars

Andra landsidor

Geografi

Bangladesh är ett bördigt land som i stor utsträckning består av deltaområden längs med floderna Brahmaputra och Ganges. Det tropiska monsunklimatet ger stora mängder nederbörd under sommaren och översvämningar har varit ett återkommande problem de senaste tio åren. Översvämningarna antas bero på skogsskövlingen i de norra grannländerna Nepal och Bhutan. År 1991 inträffade en stor översvämning som resulterade i 100 000 dödsoffer. Trots att Bangladesh har stora mängder vatten så är rent dricksvatten en bristvara. Brunnar har blivit borrade för att ge ett alternativ till det förorenade vattnet, men det har visat sig att även brunnsvattnet ofta är förorenat av bergarter innehållande arsenik.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bangladesh, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området Bangladesh ligger i, Bengal, har varit en del av såväl buddhistisk, hinduisk, muslimsk och brittisk kontroll under de senaste 3000 åren. 1858 blev Bengal en brittisk koloni. År 1947 delades området upp i två självständiga stater av före detta brittiska kolonier: Indien och Pakistan. Den östra delen tillsattes Pakistan, och fick namnet Östpakistan. Östpakistan fick indisk hjälp för att bryta med Västpakistan 1971, och bildade då den självständiga nationen Bangladesh. De följande kaotiska åren präglades av militärkupper och mord på regeringschefer. Sedan 1991, turas två politiska ärkerivaler om att styra landet.

Samhälle och politik

Bangladesh är en parlamentarisk demokrati och år 1991 genomfördes landets första demokratiska val. Parlamentet utnämner en president som i sin tur utnämner statsministern. Politiken domineras av ständiga konflikter mellan landets två största politiska partier: Bangladesh Nationalist Party (BNP) och Awami League (AL). De politiska skillnaderna mellan partierna är små och maktkampen präglas i stor grad av politikers personliga agendor mellan de två kvinnliga ledarna. Mord, hot och våld med politiska motiv samt korruption förekommer i stor utsträckning.

Ända sedan självständigheten har militären haft ett stort inflytande över politiken och många politiska ledare har en bakgrund inom militären. Bristande säkerhet och godtycklighet gör vardagen osäker för den fattiga bangladeshiska befolkningen. Många uppfattar också polisen som ett hot mot den personliga säkerheten. Religiös extremism har under de senaste åren blivit ett problem i Bangladesh som traditionellt har varit ett tolerant och moderat land. Under 2013 blev många politiska ledare i det största islamska partiet, Jamaat e-Islami, dömda till döden.

Ekonomi och handel

Bangladesh har upplevt en stark ekonomisk tillväxt sedan 1990-talet. Ändå är landet fortfarande mycket fattigt. Omkring två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jorden ägs av väldigt få människor. Det senaste årtiondets kraftiga översvämningar har förstärkt de orättvisa ägarförhållandena eftersom småbönderna blivit tvungna att sälja jord efter att de fått sina odlingarna förstörda fler gånger på rad.

Jute (ett slags textilfiber) och te har traditionellt varit bland landets viktigaste exportvaror men fallande efterfrågan och priser på världsmarknaden leder till allt lägre inkomster. Under de senaste åren har klädproduktion varit den drivande kraften bakom den ekonomiska tillväxten. Korruption, brist på energi och dålig infrastruktur hämmar den ekonomiska utvecklingen och landet är fortfarande beroende av bistånd utifrån.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bangladesh för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  147 630
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  59,6
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  11,0
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  166 368 149
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,0
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,520
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,608
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  69
  År
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  14,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  55,1
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  16,4
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  13
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  85 021
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  932 334
  Personer
  Internflyktingar
  432 000
  Internflyktingar
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  39
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,084
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  32
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  227
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,46
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  59
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,927
  Skala
  Avrättningar
  10
  Antal avrättade
  Korruption
  26
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  11,4
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,29
  Procent
  Lyckoindexet
  4,50
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  90,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  83,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  61,5
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  86,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  61
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  11,8
  Procent
  Arbetslöshet
  4,4
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  34 925 179 000
  US dollar