[[suggestion]]
Bolivia
Bolivia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Sucre är den officiella huvudstaden, men regeringen har sitt säte i La Paz

Etniska grupper

Quechuaer 30 %, mestiser (blandning av europeiskt och indianskt ursprung) 30 %, aymaraer 25 %, europeiskt urspring 15 %

Språk

Spanska (officiell) 60,7 %, quechua (officiell) 21,2 %, aymara (officiell) 14,6 %, andra/ingen/ospecificerad 3,6 % (2001)

Religion

Katoliker 95 %, protestanter 5 %

Befolkningsantal

10 027 254 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1,098,581 kvadratkilometer

Valuta

Boliviano

Bruttonationalinkomst per invånare

7 234 PPP$

Nationaldag

6 augusti

Andra landsidor

Geografi

Bolivia förlorade år 1884 sin kustremsa till Chile och saknar för närvarande kust. I väst domineras landskapet av Anderna. Här delar Anderna upp sig i två bergskedjor, och mellan dem finns en hög platå, Altiplano, där majoriteten av befolkningen bor. På högplatån ligger även Titicacasjön som är Latinamerikas största insjö. Norr och öster om Anderna finns områden med lägre slätter som täcker två tredjedelar av landet. Här ökar vegetationen successivt norrut: från halvtorrt landskap i söder via savannområden till tropisk regnskog i nordost. Den ena bergskedjan, Cordillera Occidental, består av inaktiva vulkaner. Här finns Bolivias högsta bergstopp Sajama på 6542 meter över havet. Klimatet varierar mycket på grund av stora höjdskillnader. Medan de västra delarna är kalla och torra är klimatet tropiskt i norr och öster. Jorderosion är ett stort miljöproblem där cirka 30 % av landet är drabbat. En anledning är det intensiva skogsbruket. Vattenkvaliteten är dålig på grund av föroreningar. Bolivia är också särskilt känsligt för klimatförändringar. Det är ett av de länder som har störst biologisk mångfald, och när klimatet ändras kan ekosystem försvinna. Vattentillgången kan minska när glaciärerna smälter. 

Earth Ecoprint

1.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bolivia, skulle vi behöva 1.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

För 3000 år sedan växte jordbrukssamhället fram runt Titicacasjön, där de höll lamor och odlade potatis och quinoa. På 1400-talet var Bolivia en del av det stora Inkariket. Inkariket föll samman i och med spanjorernas ankomst på 1530-talet, och år 1538 erövrades Bolivia av Spanien. Indianerna blev slavar och tvingades arbeta i gruvorna. Gradvis växte en stark självständighetsrörelse fram och år 1825 bröt sig Bolivia loss från Spanien med general Sucre och frihetshjälten Bolívar i spetsen. Landet blev uppkallat efter Bolívar och Sucre blev den första presidenten. Bolivia har sedan dess varit politiskt instabilt. Statskupper och diktatur har präglat landet fram till början av 1980-talet, då försök till demokratisering genomfördes. Upprepade ekonomiska kriser och hög arbetslöshet medförde emellertid till stora protester från befolkningen, särskilt från bönderna, arbetarna och medelklassen. När den socialistiska ayamaraindianen Evo Morales valdes till president år 2005 blev han landets första president från urbefolkningen. Han startade arbetet med en ny grundlag. Kamp om lokalt självstyre och fördelningen av intäkter från olje- och gasindustrin var de centrala stridsfrågorna i grundlagsarbetet, men efter en folkomröstning år 2009 blev den nya grundlagen antagen. 

Samhälle och politik

Bolivia är en republik där presidenten är både stats- och regeringschef. I den nya grundlagen blev urbefolkningens rättigheter stärkt och staten fick striktare kontroll över naturresurserna som olja, gas och vatten. Dessutom fick de olika regionerna (departementen) ökat självstyre. Morales vänsterradikala politik har stärkt polariseringen som har präglat Bolivias politik i många decennier, särskilt mellan de fattiga indianerna i väst och de rika jordägarna i öst. Rätten till att producera kokablad har varit ett stridsområde och landets myndigheter har tidigare fått stöd från USA till att bekämpa kokaproduktionen. I den nya grundlagen har emellertid kokaväxten fått status som naturresurs. Förhållandet till USA har emellertid försämrats efter att Morales kom till makten. Dessutom har Bolivia ett spänt förhållande till Chile eftersom Bolivia vill ha tillbaka sin kustremsa de förlorade efter ett krig år 1884. Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste land. Stora delar av befolkningen saknar tillgången till sjukvård och skillnaderna mellan rik och fattig är stor. 

Ekonomi och handel

Trots att Bolivia har en mängd naturresurser som olja, gas och metaller är landet fattigt. Ekonomin baseras på råvaruexport, något som gör landet sårbart för prisnedgångar på den internationella marknaden. I början av 1980-talet stod Bolivia på randen av en ekonomisk kollaps. I samarbete med den internationella valutafonden (IMF) genomfördes ett av Latinamerikas åtstramningsprogram och Bolivia förde en nyliberal ekonomisk politik. Detta ledde till att ekonomin stabiliserades, men också till en hög arbetslöshet och ökade sociala spänningar. Efter att Evo Morales blev president har den ekonomiska politiken tagit en socialistisk inriktning och staten har övertagit ansvaret för olje- och gassektorn. Högre skatter och avgifter har lett till ökade intäkter till statskassan, vilket har använts till att bygga upp utbildnings- och sjukvårdssektorn i landet. Även om den ekonomiska tillväxten har bromsat under den globala finanskrisen år 2008 klarade sig landet väl under krisen. En stor utmaning är emellertid att den ekonomiska tillväxten är mycket ojämn mellan de resursrika områdena i öst och de fattiga bergområdena i väst. Nästan hälften av befolkningen arbetar inom jordbruk. Bolivia är även involverad i den olagliga exporten av koka blad och kokain.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bolivia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  946 940 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  7,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,094
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  39,50
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,514
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  66,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  43,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  20 411
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,93
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,092
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  29
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,38
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  75,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  19,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,0
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  35
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  67
  År
  Spridning av malaria
  1,3
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  351
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  19
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  71
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  111
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  92,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,9
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,446
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  35,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  42,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  53,08
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  19
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  753
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  93,0
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,6
  Procent
  Arbetslöshet
  3,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  37 508 642 113
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 394
  US Dollar
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  43,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  11 215 674
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 398
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  789
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,693
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  69
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  5,78
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)