[[suggestion]]
Burundi
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bujumbura

Etniska grupper

Hutu, tutsi, twa, andra/ingen/ospecificerad

Språk

Kirundi, franska, swahili

Religion

Kristna 67 %, traditionell religion 23 %, muslimer 10 %

Befolkningsantal

8 749 000 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

27 834 kvadratkilometer

Valuta

Burundisk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

778 PPP$

Nationaldag

1 juli

Andra landsidor

Geografi

Burundi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Liten del mark fördelad på många människor har resulterat i överbetning och överodling av jorden, detta i sin tur har lett till att mycket av landets ursprungliga vegetation har gått förlorad. Idag dominerar människoskapad savann stora delar av landet. Burundi har problem med både jorderosion och avskogning. Det är stor påfrestning på den lilla delen av kvarvarande skog i landet. Landets tropiska regnskog finns på låglandet i väst. Klimatet är tropiskt men temperaturerna är lägre i de delarna av landet som består av berg och högbergsplatåer. Förhållandevis stora delar av Burundi ligger på mellan 1500 och 2000 meter över havet.

Ecoprint

0.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Burundi, skulle vi behöva 0.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I Burundi tillhör cirka 85 procent av befolkningen gruppen hutuer medan cirka 14 procent är tutsier. Viktigt att notera är att när vi pratar om tutsi och hutu så var dessa från början beteckningar på en persons yrke och status. Exempelvis innan Burundi blev en belgisk koloni var landet ett feodalt kungarike styrt av en kung som alltid var tutsi. Innan kolonialiseringen lades ingen större vikt på ifall en person var tutsi eller hutu men detta förändrades då tyskarna och belgierna koloniserade landet i slutet på 1800-talet. Både tyskarna och belgierna favoriserade tutsierna och stärkte sin egen position med att ställa olika grupper mot varandra. Dessutom försökte de europeiska makterna att hitta biologiska skillnader mellan tutsi och hutu för att ytterligare spä på motsättningarna mellan grupperna.

Tutsierna kontrollerade armén då landet fick sin frihet år 1962 och således övertog tutsierna makten. Hutuerna organiserade sig i diverse motståndsgrupper och klarade till slut att organisera val år 1993. I detta val blev hutun Melchior Ndadaye blev vald till president. Han blev dock mördad kort tid därefter, något som utlöste våldshandlingar mot civila tutsier. Tutsierna svarade med att dräpa hundratusen hutuer och därefter följde ett inbördeskrig som varade från år 1994 till 2000. 700 000 hutuer flydde till Tanzania till följd av inbördeskriget. Efter inbördeskrigets slut har Burundi rört sin mot politisk stabilitet och i maj 2008 blev regeringen och den sista rebellgruppen, FNL, eniga om att ingå vapenvila.

Samhälle och politik

År 2005 fick Burundi en ny grundlag och lagarna som favoriserade tutsierna från år 1962 byttes ut. Den nya lagen slog fast att presidenten och de två vicepresidenterna skulle ha olika etniska ursprung. I regeringen och parlamentet skulle man ha 60 procent hutuer och 40 procent tutsier. Tre platser i parlamentet skulle även förbehållas representanter från landets twa-befolkning, som utgör en procent av Burundis befolkning. 30 procent av landets regering skulle bestå av kvinnor. Enligt den nya lagen tillåts ingen etnisk grupp utgöra mer än 50 procent av militären. Sommaren 2010 hölls det val och President Pierre Nkurunziza, som suttit sedan 2005, blev omvald. I kölvattnet av valet har våld och oroligheter förekommit i landet och många fruktar att inbördeskrig ska på nytt bryta ut. Fortfarande är den sköra freden upprätthållen.

Ekonomi och handel

Burundi är ett av världens fattigaste länder, vilket som beror på inbördeskrigen på 90-talet och att landet generellt har haft stor politisk och social oro. Dessutom är omkring åtta procent av befolkningen mellan 15 och 49 år smittade av AIDS/HIV och det tillkommer ständigt nya insjuknade. 38 % av befolkningen lever i absolut fattigdom. Landet är mycket beroende av ekonomiskt bistånd från utlandet och har ständiga problem med ökande inflation. Jordbruket står för omkring halva andelen av landets BNP, men en stor del av jorden är utarmad. Kaffe utgör 3/4 av all export till utlandet och landets ekonomi är därför mycket påverkad av kaffepriserna på världsmarknaden. Trots problemen med tillväxten har landets ekonomi sedan mitten av 2000-talet varit relativ positiv (År 2008 låg tillväxten på 4,5%). Burundi har även stora problem med terrängens svårframkomlighet, infrastrukturen är dåligt utbyggt och att varorna måste fraktas långa avstånd. Det är långt från jordbruksområdena till hamnarna längs Tanganyikasjön. Under de senaste åren har landet varit drabbat av torka och översvämningar, något som ödelagt både odlingar och infrastruktur.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Burundi för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  428 410 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  71,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,404
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  64,90
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,278
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  10,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  57,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  440
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,04
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  133
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,488
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  17
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  52,89
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  97,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  2
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  5,1
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  61
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,6
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  51
  År
  Spridning av malaria
  194,5
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  1 050
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  58
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  114
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  79,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  61,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,6
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,474
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  52,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  36,36
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  7,6
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  2,9
  Procent
  Arbetslöshet
  1,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 172 416 146
  US Dollar
  BNP per invånare
  292
  US Dollar
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  5,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Burundi

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  3 051
  Personer
  Befolkningsantal
  11 216 450
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  499 808
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  65 911
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,417
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  57 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  3,78
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)