[[suggestion]]
Eritrea
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Asmera

Etniska grupper

Tigrinya 55%, tigre 30%, saho 4%, kunama 2%, rashaida 2%, bilen 2%, andra/ospecificerade/ingen (inkluderar afar, beni amir, nera) 5% (2010)

Språk

Tigrinya (officiell), arabiska (officiell), engelska (officiell), tigre, kunama, afar, andra kushitiska språk

Religion

Muslimer, kopter, katoliker, protestanter

Befolkningsantal

6,527,689 (juli, 2015)

Area

117,600 kvadratkilometer

Valuta

Nakfa

Nationaldag

24 maj

Andra landsidor

Geografi

Eritrea är ett smalt och torrt kustland. Det är drygt 1100 km från den mest sydliga punkten till den mest nordliga . Låglandet i söder är en del av Danakilöknen som delvis ligger under havsnivån. Här är klimatet varmt och temperaturen kan bli uppemot 50°C. Naturen består av trädlös stäpp och öken. Det bördiga höglandet i norr är en del av den nordetiopiska platån. Här är klimatet mer måttligt och den genomsnittliga temperaturen ligger på 16°C. bristen på vatten är ett stort problem i Eritrea. Landet har upprepade gånger blivit drabbat av längre perioder av torka. Detta har påverkat jordbruket och skapat hungersnöd hos befolkningen.

Ecoprint

0.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Eritrea, skulle vi behöva 0.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Eritrea är en av världens yngsta nationer, men området har varit befolkat i flera miljoner år. Olika delar av Eritrea ingick tidigare i olika lokala stater framtill landet fick sin självständighet 1993.

Italien ockuperade Eritrea 1885 och italienarna stannade i landet tills de blev utdrivna av brittiska styrkor under andra världskriget. Eritrea var ett brittiskt protektorat fram till FN bestämde att landet skulle ingå i en federation med det etiopiska kejsarriket år 1952, men samtidigt vara ett självstyrt område.

Under federationen med Etiopien påbörjades förtrycket av eritreansk kultur och identitet. År 1962 blev Eritrea annekterat av Etiopien och landet blev en etiopisk provins. Det innebar början på ett gerillakrig där Eritreanska folkets befrielsefront (EPLF) stred för nationens självständighet tillsammans med den Eritreanska befrielsefronten (ELF). Efter ett 30 år långt inbördeskrig  vann Eritrea kriget mot Etiopien år 1991. År 1998 bröt det emellertid ut ett nytt krig mellan de två länderna. När Eritrea och Etiopien sedan ingick ett fredsavtal två år senare hade 100 000 människoliv försakats. Kriget påverkade det eritreanska näringslivet negativt och gjorde Eritrea ekonomiskt beroende av andra länder.

Samhälle och politik

Eritrea är en enpartistat där partiet People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) är det enda partiet som tillåts. Isaias Afwrki är Eritreas president. Afwreki var ledare redan under inbördeskriget med Etiopien. Den olösta gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien bidrar fortfarande till att hämma den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i landet. Nationella val har planerats men på obestämd tid.

1997 antogs en grundlag som ska garantera demokrati och mänskliga rättigheter, men den har aldrig trätt i kraft. Istället har Eritrea utvecklats till en enpartistat där politisk opposition inte är tillåten och religionsfriheten är begränsad. All makt ligger hos presidenten, Isaias Afwerki, samt partiet People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Isaias Afwerki är Eritreas första och hittills enda president sedan landet blev självständigt.

Nationella val har varit planerat men är utsatt på obestämd tid. Gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien har bidragit till att hämma den demokratiska utvecklingen och har ofta använts som grund för regimens autoritära regel. I juli 2018 skrev de båda länderna på ett fredsavtal som sätter stopp för den långa gränskonflikten, men det är för tidigt att säga vad det skulle kunna innebära för den nationella politiken i Eritrea. 

Eritrea kallas ibland för afrikanska kontinentens Nord-korea. Yttrande-, organisations- och religionsfriheten är kraftigt begränsad. Det finns ingen pressfrihet och all media styrs av staten. Rättssäkerheten i landet är låg och domstolarna kontrolleras av regimen.Uppskattningsvis sitter tusentals samvetsfångar i eritreanska fängelser utan att först ha prövats i rättegång. Befolkningens integritet kränks genom konstant övervakning. I Eritrea finns också en obligatorisk militärtjänstgöring, som i praktiken kan leda till att människor tvingas arbeta i militären under slavliknande förhållanden hela sitt arbetsliv.

Ekonomi och handel

Den eritreanska ekonomin bygger framförallt på jordbruk som sysselsätter ungefär 80 procent av befolkningen. Det gör landet extra sårbart eftersom det är utsatt för svår torka som påverkar jordbruken. Landet har många naturresurser men de resurserna nyttjas i väldigt liten mån. Landet är rikt på guld och andra värdefulla mineraler och det antas finnas både olja och gas i röda havet. Industrin i inlandet är liten och exporten är begränsad. De allra flesta lever på jordbruket för egenproduktion men den produktionen ger inte tillräckligt med mat till alla.

Eritrea är beroende av bistånd och utländska lån. Trots det för regimen en politik som gör det svårt att ge bistånd. Landet får viss stöttning från Världsbanken, EU och enskilda EU-länder. Däremot får varken nationella eller internationella icke-statliga organisationer vara verksamma i landet.

Ett halvt århundrade med krig eller krigsliknande tillstånd har bidragit till att vägar, brukad mark och annan infrastruktur har blivit förstörd. Landets isolation och brist på demokrati gör det svårt att attrahera utländska investerare. Gruvindustrin är ett undantag och har gett landet en liten ekonomisk tillväxt de senaste åren.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Eritrea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  79 130 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  69,00
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  20,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  697
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,13
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,2
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  25
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,522
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  24
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  80,26
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  97,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  20,9
  Procent av BNP
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  15,3
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  43
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,3
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  62
  År
  Spridning av malaria
  22,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  501
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  18
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  76
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  67
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  87,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  64,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  37,4
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,00
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  64
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  46,7
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,1
  Procent
  Arbetslöshet
  6,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 607 739 837
  US Dollar
  BNP per invånare
  583
  US Dollar
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  1,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  5 187 948
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  564 667
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 392
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,440
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  10 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  64
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  60
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)