[[suggestion]]
Finland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Helsingfors

Etniska grupper

Finnar 93,4%, svenskar 5,7%, ryssar 0,4%, ester 0,2%, romer 0,2%, samer 0,1% (2006)

Språk

Finska (officiellt) 89%, svenska (officiellt) 5,3%, ryska 1,3%, övriga 4,4% ( bl. a. samiska) (2014)

Religion

Protestanter 73,8%, Ortodoxa kristna 1,1%, annan/ingen 25,1% (2014)

Befolkningsantal

5 421 827 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

338 145 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

43 378 PPP$

Nationaldag

6 december

Andra landsidor

Geografi

Nästan en tredjedel av landet är täckt av skog, och en tiondel av insjöar. Finland är med sin 187 000 insjöar det land i världen med flest insjöar i förhållande till sin storlek, och kallas ”de tusen sjöarnas land”. En långsträckt skärgård finns längs med kusten, och ett relativt plant landskap i övrigt. Klimatet är över lag likt det Skandinaviska med kalla vintrar och varma somrar. Grannlandet Rysslands stora landmassa ger kyla om vintern och ibland värmeböljor på sommaren. Skogsskövling är ett aktuellt problem som är anknutet till den utbredda skogsindustrin.

Insjöarna i Finland är relativt grunda och är därmed särskilt sårbara för föroreningar. Mycket av vattnet från insjöar och floder rinner ut i Östersjön, som i dag är svårt förorenad.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Finland, skulle vi behöva 3.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På 1300-talet blev Finland en svensk provins. Landet har sedan dess haft nära band med Sverige både formellt och kulturellt. Svenska var dessutom länge det dominerande språket i Finland.

År 1809 erövrade Ryssland Finland och detta gjorde att landet delvis blev självständigt furstendöme. Den ryska tsaren respekterade landets lagar så länge finnarna inte gjorde uppror. På så sätt kunde Finland utveckla sitt oberoende och viljan att bli självständigt växte. Efter den ryska oktoberrevolutionen år 1917, krävde de borgerliga partierna i Finland (”de vita”) självständighet, samtidigt som vänstra sidan (”de röda”) ville ansluta till revolutionen. Oenigheten resulterade i ett inbördeskrig år 1918 mellan de båda grupperna. De vita vann, men den politiska konflikten skapade en djup politisk skiljelinje i landet.

Under andra världskriget stred Finland mot Ryssland två gånger, på grund av oenigheter om ryska tillgångar i det finska territoriet. Första gången var det Vinterkriget som varade mellan åren 1939 och 1940. Ryssarna gick till angrepp, men de finska trupperna lyckades mot förmodan att stå emot detta under tre månader. Därefter tvingades den finska regeringen att kapitulera. Ett år senare anslöt sig Finland till den tyska sidan och angrep Sovjetunionen igen. Efter krigets slut 1944 var fick Finland lämna ifrån sig landområden, samt betala krigsskuld, till Sovjetunionen.

Samhälle och politik

Finland var bland de första länderna i världen att införa rösträtt för kvinnor år 1906. Politiken efter andra världskriget handlade mycket om att återuppbygga landet och relationen till Sovjetunionen. De två länderna ingick en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. Detta förhållande påverkade Finlands utrikespolitik fram till Sovjetunionens fall. Finland tvingades till exempel att avstå stöd från Marshallhjälpen. Efter Sovjetunionens upplösning förändrade Finland gradvis sin utrikespolitik. De finska myndigheterna vände sig till EU och blev medlem 1995.

Landet är en demokratisk republik med president som främsta ledare. Riksdagen består av 200 personer som väljs vart fjärde år. Presidenten har ursprungligen haft mycket makt, men den makten har begränsats och idag har riksdagen större inflytande. Presidenten väljs vart sjätte år och kan bara sitta en mandatperiod. Det är presidenten som väljer politiker till regeringen, men den måste godkännas av riksdagen. Finland har liksom de andra nordiska länderna utvecklat en omfattande välfärdspolitik och rankas högt i tester om utbildning.

Ekonomi och handel

Finland har mycket skog, och skogsindustrin är stark. Efter andra världskriget blev även metall- och maskinindustrin lanserade i landet. I början av 1990-talet gick Finland in i en ekonomisk kris. Detta resulterade i större satsningar på exportvaror. Högteknologisk produktion blev den största satsningen i det exporterade näringslivet. Sedan mitten av 1990-talet har landets ekonomi växt mycket. . Nokia är Finlands största och mest framgångsrika företag, och har varit världsledande inom mobiltelefoni.

Trots den positiva utvecklingen har ekonomiska nedgångar satt hård press på välfärdspolitiken. Det har skurits ner på välfärden, och de sociala skillnaderna i landet tenderar att växa. Det har också visat sig svårt att få delar av befolkningen som hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till den. Arbetslösheten i Finland är fortfarande relativt hög och finanskrisen gjorde att många inom industrin förlorade jobbet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Finland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,868
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  83,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  47 301
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  8,66
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,5
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,506
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  85
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  7,90
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  17,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  3
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  6
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,1
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,056
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  42,00
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  96,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  92
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  23 580
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  15 250
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  24,6
  Procent
  Arbetslöshet
  7,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  252 301 837 573
  US Dollar
  BNP per invånare
  45 805
  US Dollar
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  87,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Finland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 754
  Personer
  Befolkningsantal
  5 542 517
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  15
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  23 955
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,920
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
  Lyckoindexet
  7,77
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)