[[suggestion]]
Irland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dublin

Språk

Engelska (officiellt), Irländska/gaelic (officiellt)

Religion

Katoliker 87,4 %, den irländska kyrkan 2,9 %, andra kristna 1,9 %, andra/ospecificerat/ingen 7,8 %

Befolkningsantal

4 593 100 (2013)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

70 273 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

71 472 PPP$

Nationaldag

17 mars

Andra landsidor

Geografi

Ön består av ett brett central låglandsområde som är omgivna av flera berggrupper. Låglandet är täckt av äng och betesmark, något som har gett Irland namnet den gröna ön. Slättlandskapet när fram till kusten i öst där huvudstaden Dublin ligger. Macgillicuddy's Reeks i sydväst är Irlands högsta bergmassiv med Carrantuohill (1041 meter över havet) som Irlands högsta punkt. Irland har ett tempererat kustklimat med ett milt, fuktigt och mycket skiftande väder. Om vintern blir det kallt, nedemot -20 °C, och på sommaren är det varmt, upp till 32 °C. Större skogar är sällsynt på Irland där ljung-, kärr- och vattenväxter dominerar. Det är förhållandevis få djurarter i Irland, ungefär 24 däggdjur. 450 fågelarter har dock observerats på Irland.

Miljöproblemen på Irland är speciellt föroreningen av inlandsvatten på grund av avrinning från jordbruket.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Irland, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Irland är ett av de områden i Europa som har flest fornminnen. De äldsta spåren efter människor är daterat från 7000 f.kr. De äldsta fasta boplatserna är från 3700 f.Kr och under bronsåldern (2000-500 f.kr) utvecklades bronshantverk och yxor, dolkar och guldföremål exporterades till kontinenten.

Från ungefär 800 e.kr började invasionen av norska och danska vikingar att grunde flera av de äldsta städerna i Irland. Den norska kungamakten höll sig kvar på Irland fram tills engelsmännen invaderade, under Henrik II, några århundraden efteråt. Irland blev under engelsmännen fram till 1920. Perioden under engelsmännen präglades av starkt motstånd mot ockupationen och flera perioder med inbördeskrig och uppror. Mellan 1916 och 1921 pågick ett inbördeskrig som ledde till att Irlands 26 grevskap blev självständiga medan de 6 nordligaste (Ulster) är fortfarande en del av Storbritannien. År 1949 bröt Irland helt förbindelserna med Storbritannien då de lämnade the Commonwealth.

Samhälle och politik

Irlands politik och samhällsliv är mycket präglat av konflikten om Nordirland. Fredsförhandlingar och gerillakrig har påverkat landet men nu ser det ut som att fredsavtalet från 1990-talet börjar implementeras, trots en del problem. Både konflikten i Nordirland, Irlands historia och samhälle är starkt präglat av religion och särskilt kampen mellan protestanter och katoliker.

Irland blev medlem i EU år 1973 och har sedan dess varit ett av de mest EU-positiva länderna i unionen, något som kan förklaras med att de vill bli mindre beroende av sin granne Storbritannien.

Irland är ett av de få länder i Europa som fortfarande har en stark kvinnorörelse och de hävdar att Irland är det land som har flest kvinnoorganisationer i världen. Någon förklaring kan vara att Irland är förhållandevis konservativt och religiöst baserat samhälle där man bland annat finner de strängaste abortlagarna i Europa.

Ekonomi och handel

Irlands historia var präglats av långa perioder av stor fattigdom och utvandring, men sedan 1970-talet har den ekonomiska utvecklingen varit stark. På 1990-talet blev Irland kallad den keltiska tigern och hade en ekonomisk tillväxt på 8 procent (det dubbla i jämförelse med genomsnittet i EU). Landet har lyckats locka mycket investeringar och många företag. Exporten har haft en stark ökning, särkilt inom elektronik och kemikaliska produkter.

Den globala finanskrisen år 2008 drabbade Irland mycket hårt och de många åren av stark ekonomisk tillväxt ersattes med hög arbetslöshet, fallande huspriser och en negativ ekonomisk utveckling. Irland är ännu en gång inne i en period där många unga människor utvandrar. De ekonomiska problemen har skapat ett stort missnöje hos befolkningen och under de senaste åren har det förekommit många stora demonstrationer mot regeringens krishantering. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Irland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,854
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  34 066
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  7,31
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,1
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,393
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  73
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  15,00
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,4
  Procent av BNP
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,0
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  8
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  9
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,9
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,127
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  35,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,15
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  70
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 672
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  19,8
  Procent
  Arbetslöshet
  5,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  331 430 014 003
  US Dollar
  BNP per invånare
  68 885
  US Dollar
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  84,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Irland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  4 626
  Personer
  Befolkningsantal
  4 803 748
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  59
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  12 440
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,938
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  7,02
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)