[[suggestion]]
Island

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Reykjavik

Etniska grupper

Nordiskt och keltiskt ursprung 94 %, andra/ospecificerade/ingen 6 %

Språk

Isländska, engelska, andra nordiska språk, tyska

Religion

Protestanter 80,7 %, katoliker 2,5 %, frikyrkosamfund 4 %, andra religioner 3,6 %, andra/ospecificerade/ingen9,2 % (2006) Islands evangelisk-lutherska statskyrka (officiell) 73.8 %, romersk-katolska kyrkan 3.6 %, Reykjavik frikyrka 2.9 %, Hafnarfjorour Frikyrka 2 %, kongregationalistkyrkan 1 %, andra religioner 3.9 % (inkluderar pingstvänner och asatroende), ingen 5.6 %, annan/ospecificerad 7.2 % (2015)

Befolkningsantal

331 918 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell republik

Area

103 000 kvadratkilometer

Valuta

Isländsk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

50 746 PPP$

Nationaldag

17 juni

Andra landsidor

Geografi

En tiondel av Islands yta består av glaciärer. Dessutom har landet hundratals varma källor och gejsrar. I landets centrala delar finns berg och glaciärer, medan kusten är flackare och har många djupa fjordar. Island ligger på en undervattensbergskedja som löper längs Atlantens havsbotten. Berget ligger mellan två kontinentalplattor som långsamt flyttas isär. På grund av detta har landet flera aktiva vulkaner. I genomsnitt sker vulkanutbrott på Island vart femte år. År 1963 bildades den nya ön Surtsey av ett stort utbrott. Island ligger strax söder om polcirkeln, men på grund av Golfströmmen är klimatet relativt milt. De har svala somrar och milda vintrar, och de flesta hamnar är isfria. Som följd av både vind och överbetning är jorderosion ett av de största miljöproblemen på Island.

Historia

Island beboddes troligen av irländska munkar innan skandinaverna började bosätta sig där från 870. Innan 930 var all åkermark tagen i bruk och det inrättades ett lagstiftande och dömande parlament (Alltinget). Kristendomen infördes runt år 1000. Island var självständigt fram till 1262 då landet slogs samman med Norge. I slutet av 1400-talet blev Island och Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. Klimatet var hårt och kallt på 1800-talet och många islänningar emigrerade till USA och Kanada. Det växte så småningom fram en isländsk frihetsrörelse som 1870 fick igenom en grundlag. Först 1918 blev landet självständigt men den danska kungen fortsatte vara statschef. Under andra världskriget ockuperades Island av USA som hade den militära kontrollen över ön. Danmark var ockuperat av tyskarna och amerikanerna ville ha en attackbas mellan USA och Europa. Island fick tillbaka sin självständighet först 1944 efter att en folkomröstning bestämde att avsluta unionen med Danmark. Landet hade inget eget militärt försvar och slöt ett fördrag med USA på 1950-talet som tog på sig ansvaret för försvaret i utbyte mot att de kunde stationera trupper och använda flygbaser i landet.

Samhälle och politik

Island är en republik med en president som statschef. Presidenten har liten politisk makt och mest ceremoniella uppgifter. Landet har enligt grundlagen från 1944 ett parlamentariskt styre som bygger på demokrati och flerpartival. Det är statsministern som är regeringschef och utser regeringen. Den isländska nationalförsamlingen kallas Alltinget och består av 63 personer. Alltinget kan härledas rakt tillbaka till 930. Island har i likhet med de övriga skandinaviska länderna en lång socialdemokratisk tradition. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Finanskrisen 2008 hade enorma konsekvenser för många islänningar och många har förlorat förtroendet för politikerna. Trots att Island har varit i förhandlingar med EU har planerna om EU-medlemskap ännu lagts på is.

Ekonomi och handel

Island var länge ett av världens rikaste länder. Ekonomin baserades till stor del på fiskeindustrin som stod för 60 procent av exportinkomsterna. På 90-talet genomförde regeringen en stark liberalisering av ekonomin. Statligt ägda företag såldes och de större bankerna privatiserades. Den finansiella sektorn växte kraftigt och många isländska banker etablerade sig i utlandet. Detta skapade en mycket hög ekonomisk tillväxt och innan den globala ekonomiska krisen slog till år 2008 hade bankerna en omsättning som var tolv gånger större än landets BNP, men i gengäld hade de en lika stor utlandsskuld. Bankerna hade tagit stora lån utomlands för att finansiera egna lån. När den globala finanskrisen slog till kollapsade de tre största bankerna. Staten tog över bankerna i ett försök att stabilisera ekonomin. Många isländska företag gick i konkurs, den isländska kronan föll kraftigt och arbetslösheten ökade. Island är det första landet i Norden som tog ett krislån på 2,1 miljarder dollar från IMF. Under 2010 stabiliserades ekonomin igen och åren efteråt har det varit ekonomisk tillväxt i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Island för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  103 000
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  1,2
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  0,5
  Procent
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  337 780
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,0
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,051
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,935
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  3
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  719
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,096
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  3
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  6,06
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,965
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  76
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,2
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  38,10
  Procent
  Lyckoindexet
  7,50
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  99
  Procent
 •  

  Island

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  8,3
  Procent
  Arbetslöshet
  2,8
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar