[[suggestion]]
Kambodja

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Phnom Penh

Etniska grupper

Khmer 90 %, vietnameser 5 %, kineser 1 %, andra/ospecificerade/ingen 4 %

Språk

Khmer (officiell) 95 %, franska, engelska

Religion

Buddhister (officiell) 96,4 %, muslimer 2,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,5 % (1998)

Befolkningsantal

14 952 665 (2010)

Area

181 035 kvadratkilometer

Valuta

Riel

Nationaldag

9 november

Andra landsidor

Geografi

I hjärtat av Kambodja ligger sjön Tônlê Sab. Den är ansluten till Mekongfloden som flyter genom sex länder och är en av världens största floder. Under regnperioden är Tônlê Sab Sydostasiens största färskvatteninsjö. Kambodja består av stora slättområden, och ungefär hälften av landet är täckt av skog. Slättområdena avgränsas i söder av Kardemummaberget och Elefantberget. Dangrekbergen i norr markerar gränsen mot Thailand. Kambodja brottas med många miljöproblem. På landsbygden är tillgången till rent dricksvatten dålig. I städerna är grundvattnet förorenat på grund av bristfällig hantering av industriavfall, sopor och avloppsvatten. Tidigare skogsområden är nu borta på grund av illegal avverkning och röjning av skog för jordbruk. Detta i kombination med odetonerade minor har lett till att djurarter blivit utrotningshotade. Fiskbestånden i Tônlê Sab är mycket reducerade på grund av överfiske.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kambodja, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I den kambodjanska flaggan finns Angkor Wat, templet i ruinstaden Angkor. Det byggdes under Angkorrikets glansdagar. Angkorriket var ett av de mäktigaste rikena i Sydostasien och uppstod på 800-talet efter långvariga krig i området. Innan riket kollapsade på 1400-talet utvecklades en avancerad samhällsstruktur med rättsapparat och statliga välfärdssystem. Sedan blev Kambodja något av en lillebror i Sydostasien. Landet tvingades att rätta sig efter Thailand och Vietnam som ibland tog kontroll över landet. år 1863 bad Kambodja Frankrike om hjälp. I utbyte mot skydd blev Kambodja en fransk koloni. När Japan ockuperade Kambodja under andra världskriget lämnade Frankrike Kambodja. Trots att Frankrike åter tog kontrollen över Kambodja snabbt efter Japans ockupation var detta tillräckligt för att krav på självständighet skulle växa. År 1953 uppnådde Kambodja självständighet. Inre spänningar ledde till inbördeskrig och år 1975 tog de röda khmererna (en kommunistisk gerillarörelse) makten i Kambodja. De röda khmererna kollektiviserade jordbruk, evakuerade städerna och avskaffade valutan i landet. Omkring 1,7 miljoner människor dog på grund av svält och sjukdomar. Oliktänkande och akademiker avrättades. År 1978 invaderade Vietnam landet efter massakrer på vietnameser. Det blev slutet på de röda khmerernas styre i Kambodja. 

Samhälle och politik

År 1993 genomfördes det första parlamentsvalet efter många års inbördeskrig. En ny grundlag skrev och monarkin återinfördes. Kambodja har sedan dess varit en konstitutionell monarki. De röda khmererna upplöstes gradvis och år 1999 kapitulerade de sista medlemmarna. Sedan demokratiseringen år 1993 har The Cambodian People's Party har makten. Partiet har gradvis gått fler platser i parlamentet och har lett landet till ekonomisk tillväxt och stabilitet. Samtidigt har skillnaderna mellan fattig och rik ökat. Korruption är utbrett. Trots förbättrad levnadsstandard leven en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Sex av tio saknar tillgång till rent vatten och hälsoproblemen är stora. Många lider av posttraumatisk stress efter många år av krig och terror. Kambodja är ett av de länderna med flest andel handikappade, framförallt på grund av minskador. Ett annat problem är bristen på utbildade kambodjaner. En hel generation växte upp som analfabeter under de röda khmererna och även idag är det brist på skolor och lärare.

Ekonomi och handel

Med ökad politisk stabilitet under de senaste åren har också den ekonomiska tillväxten varit god fram till den globala finanskrisen år 2008. Under finanskrisen har exportinkomsterna minskat och byggsektorn har stagnerat. Landet är fortfarande ett av Asiens fattigaste och står inför stora utmaningar, särskilt på grund av bristen på utbildad arbetskraft. Ekonomin är till stor del baserad på jordbruket, men kambodjanerna brottas med bräckliga bevattningssystem och dåligt markutnyttjande. Textilindustrin har dock växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är idag landets viktigaste exportvara. Kambodja är beroende av ekonomiskt bistånd. Under år 2009 baserades hälften av statsbudgeten på stöd från utlandet med Kina som den största bidragsgivaren. Det finns dock hopp om en förbättrad ekonomi. Idag bedrivs provborrning efter olja i Thailandbukten och i nordöstra delen av landet finns stora mängder naturgas. Turismen blomstrar och år 2008 besökte över 2 miljoner människor landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kambodja för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  181 040
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  21,5
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  53,6
  Procent
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  16 005,000
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,7
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,479
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  64
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  65
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  62
  År
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  55,1
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  14,2
  Procent
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  40
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  13 823
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  114
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  10
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,101
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  390
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  19
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,892
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  21
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  14,1
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  25,6
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  45,90
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  84,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  91,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  78,3
  Procent
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  75,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  42
  Procent
 •  

  Kambodja

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  0,4
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  0,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  19,3
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar