[[suggestion]]
Kanada
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ottawa

Språk

Engelska (officiell) 58,8 %, franska (officiell) 21,6 %, andra 19,6 % (2006)

Religion

Katoliker 42,6 %, protestanter 23,3 %, andra kristna 4,4 %, muslimer 1,9 %, andra/ospecificerad 11,8 %, ingen 16 % (2001)

Befolkningsantal

35 158 300 (2013)

Area

9 984 670 kvadratkilometer

Valuta

Kanadensisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

44 819 PPP$

Nationaldag

1 juli

Andra landsidor

Geografi

Kanadas landyta är världens näst största efter Ryssland. Landets geografi är mycket varierande med sju regioner med skiljande topografi och klimat. Kanada har en samlad kustlinje på 96 089 km vilket är den längsta i världen. Landet är indelat i tio provinser och tre större territorier. Landet har flera bergskedjor. I öst ligger den gamla bergskedjan Appalacherna, som fortsätter in över USA. I väst finns de så kallade Kordiljärerna som består av Rocky Mountains och Costal Mountains. De mest betydande vattendragen är St. Lawrencefloden och Great Lakes i söder, där de berömda Niagarafallen finns. Den kanadensiska skölden, som täcker nästan hälften av landets area, är betraktat som kärnan i den nordamerikanska kontinenten. Detta är ett bergrikt område med floder som viktiga källor för vattenkraftutvinning. Skölden omringar också den stora Hudsonbukten. I Kanadas mellanvästra område finns det stora kuperade prärieområden som huvudsakligen används för jordbruk. Tundran i norr och områden med permanent is täcker det arktiska Kanada. Kanadas miljöproblem har länge varit försurning och sur nederbörd som orsakar skada på bland annat vattendragen. Flera av Kanadas naturskyddsområden är på UNESCO:s världsarvslista.   

Kanadas miljöproblem har länge kantats av förorenat och surt regn. Det finns även problem i samband med utvinningen av oljesand som exempelvis bidragit till att gifter som arsenik och kvicksilver läckt ut i floder. Överfisket under 1990-talet hotade ett flertal arter och beståndet av fiskar har sedan dess inte kommit upp i samma nivå som under föregående årtionde. Den globala uppvärmningen bidrar även till att vattendrag inte längre blir täckt av is. Forskare varnar även för att skogsbränder kan komma att bli ett framtida hot på grund av torrt väder i landet.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kanada, skulle vi behöva 4.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De första människorna som antas ha kommit till landet genom en landsbro över Beringssundet för ungefär 35 000-12 000 år sedan. Inuitfolkets förfäder spred sig över de nordliga delarna och man vet att vikingarna besökte kontinentens nordöstra kust runt år 1000. Engelsmännen var de första européerna som på sina upptäcktsresor kom till Kanada på slutet av 1400-talet. Strax efteråt ankom även franska expeditioner och grundade den första franska kolonin, Nyfrankrike, grundades år 1604. År 1755 utbröt ett krig, det så kallade sjuårskriget, mellan de franska och brittiska kolonialisterna som slutade med att Kanada hamnade under brittiskt herradöme. Kanada blev som en följd av den amerikanska revolutionen delat i två områden; det protestantiska, engelska övre Kanada och det katolska, franska nedre Kanada. Efter Napoleonkriget år 1815 påbörjades en omfattande emigration från Europa till Kanada. Övre och nedre Kanada blev efter ett uppror sammanslaget till provinsen Kanada år 1840 och fick självstyre och ett eget parlament. Det brittiska styret i Nordamerika bestämde sig för att grunda en förbundsstat, som en del av provinserna i dagens Kanada anslöt sig till, och på det sättet blev den första dominionen av det förenta kungariket skapat år 1876. Först år 1949 hade alla områden anslutit sig till staten. Kanada blev medlem i Nationernas Förbund år 1919 och fick full självstyre över sina angelägenheter år 1926. I Westministertraktatet år 1931 bekräftade det förenta kungariket att landets parlament inte längre hade någon makt i Kanada.

Samhälle och politik

Kanada är en konstitutionell monarki och en förbundsstat med demokratiska traditioner som härstammar från 1700-talet. Den brittiska drottningen (Queen Elizabeth II) är Kanadas statsöverhuvud, representerat i landet med en generalguvernör. Den högsta utövande makten ligger hos statsministern och regeringen. Parlamentet består av ett representanthus, som har 308 valbara medlemmar, och en senat med 105 medlemmar. Parlamentsvalet hålls, enligt lag, alltid den 4 oktober men om regeringen inte har representanthusets förtroende kan generalguvernören upplösa parlamentet. Regeringsmakten i Kanada växlar mellan det liberala partiet och olika konservativa partier. Sedan 2015 har det liberala partiet haft makten med Justin Trudeau som statsminister. 

Kanada är ett av de mest utvecklade länderna i världen. Men på grund av ökade löneskillnader har landet fallit på FN:s världsranking. Ursprungsbefolkningen i Kanada lever till större del i fattigdom och är i högre utsträckning beroende av statliga bidrag. Arbetslösheten för ursprungsbefolkningen är även den dubbelt så hög som för resten av befolkningen, och lönenivån är betydligt lägre. Viktiga politiska frågor i den inhemska politiken är därför att förbättra villkoren för ursprungsbefolkningen samt att minska skillnaderna mellan rika och fattiga. Terrorlagstiftning har varit ett kontroversiellt politiskt ämne i landet eftersom att folk anser att det är ett hot mot yttrandefriheten och rättssäkerheten.

De långvariga självständighetsbestämmelserna till den fransktalande provinsen Québec ledde till en folkomröstning år 1980 och år 1995 men fram tills vidare förblir området en del av Kanada. Det fransktalande områdets kulturella egenart är starkt representerat i provinsens politik. Kanadas riktlinjer har gjort att provinsen har fått en mycket stark ställning med mycket lokalt självstyre.

Ekonomi och handel

Kanada är ett välstående land och har med sin omfattande landyta stora naturresurser. Omkring 10 % av världens skog ligger i Kanada och landet har enorma mineralresurser som guld, nickel, uran och bly. Traditionellt viktiga näringar har varit skog-, olje- och gruvindustrin samt fiske men betydelsen för dessa branscher och deras andel av bruttonationalprodukt (BNP) har minskat. Tjänstesektorn spelar en viktig roll på samma sätt som i andra industriländer. Kanada har tillräckligt stora energiresurser att en del kan exporteras. På grund av den billiga vattenkraftsproducerade elektriciteten använder kanadensarna mest energi i världen per invånare. I västra Kanada finns det stora förekomster av sandolja och vissa områden använder kärnkraft. Naturresursernas ojämna fördelning i landet har medfört till politisk oenighet.

Arbetslösheten har gradvis minskat sedan finanskrisen och ligger idag på lägsta nivå sedan 1970-talet. Det finns emellertid stora regionala skillnader inom landet, och arbetslösheten bland ungdomar är hög.

På grund av en relativt liten inhemsk marknad har utrikeshandeln alltid varit viktig för den kanadensiska ekonomin. Gruvor och olje- och gasutvinning genererar fortfarande stora exportintäkter. USA är Kanadas viktigaste handelspartner, följt av Kina. Med NAFTA free trade agreement, som är ett frihandelsavtal, har handeln med Mexiko även fått en betydelse.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kanada för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,852
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  80,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  537 193
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  15,12
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,7
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,372
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  81
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  15,69
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  21,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  5
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  11
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  6
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  100,0
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,098
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  35,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  27,00
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  77
  Procent
  Vattenkonsumtion
  3,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  107 678
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  15 546
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,6
  Procent
  Arbetslöshet
  5,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 647 120 175 449
  US Dollar
  BNP per invånare
  44 871
  US Dollar
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  92,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Kanada

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  16 711
  Personer
  Befolkningsantal
  36 953 765
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  162
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  156 652
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,926
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  7,28
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)