[[suggestion]]
Kuwait

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kuwait City

Etniska grupper

Kuwaiter 45 %, andra araber 35 %, sydasiater 9 %, iranier 5 %, andra/ospecificerad/ingen 7 %

Språk

Arabiska (officiell), engelska

Religion

Muslimer 85 % (sunni 70 %, shia 30 %), andra/ospecificerad/ingen 15 %

Befolkningsantal

2 695 316 (2013)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

17 820 kvadratkilometer

Valuta

Kuwaitisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

74 264 PPP$

Nationaldag

25 februari

Andra landsidor

Geografi

Kuwait är ett ökenland som består av rullande sandslätter med låga åsar i väst. Åskammen har en speciell betydelse eftersom råoljan, på grund av tyngdkraften, strömmar från oljefälten vid Burghan till exporthamnarna vid kusten. Den breda Kuwaitbukten skär sig inåt landet och skapar ett stort och välbeskyddat hamnområde. Kuwait omfattar en rad öar utanför kusten men endast en av dem, Faylakah, är bebodd.

Kuwait har ett subtropiskt ökenklimat med väldigt heta och torra somrar och kyliga vintrar. Maxtemperaturen på sommaren är ofta runt 50 °C och minimitemperaturen kan sjunka till 0 °C på vintern. Det inträffar ofta sandstormar och vegetationen är väldigt sparsam. Den nordliga delen av Kuwait är grusöken och den sydliga delen är sandöken.

Kuwaits miljöproblem är först och främst bristen på färskvatten, men en av världens största och mest moderna avsaltningsanläggningar står för en stor del av landets vattentillgångar. Kuwait har också problem med luftföroreningar.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kuwait, skulle vi behöva 4.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har funnits bosättningar i Kuwait i minst 4000 år, mestadels av nomadfolk. Den nuvarande Sabehdynastin har regerat sedan år 1756. År 1899-1961 var Kuwait under brittiskt beskydd och Kuwait blev självständigt år 1962. Irak erkände inte självständigheten förrän år 1963 i utbyte mot betydande finansiellt stöd. Det har dock hela tiden varit ett konfliktfyllt förhållande mellan Irak och Kuwait där Irak anser Kuwait är en förlorad provins.

Förhållandet mellan Irak och Kuwait försämrades i slutet av 1980-talet. Länderna möttes år 1990 för att finna en lösning på konflikten men förhandlingarna ledde inte någon vart. Resultatet blev att Irak ockuperade Kuwait och deklarerade att Kuwait var Iraks 19 provins. FN:s säkerhetsråd fördömde invasionen och krävde en omedelbart tillbakadragande. När kraven inte uppfylldes gav säkerhetsrådet FN:s medlemsländer fullmakt att använda alla nödvändiga medel för att återupprätta freden och säkerheten i området. I januari år 1991 påbörjade den USA-ledda styrkan "operation desert storm" för att frigöra Kuwait, något som ledde till att Irak drog sig ur Kuwait.  

Samhälle och politik

Kuwait är en monarki där emiren är statschef och monark. Emiren utser statsministern och statsministern väljer sedan resten av regeringen, statsministern är traditionellt medlem i kungafamiljen. Landet har även ett folkvalt parlament och valen inträffar var fjärde år, men mycket av makten ligger hos emiren. För att kandidera som en folkvald representant anmäler representanten sig till ett av de fem olika valdistrikten. De som anmält sig granskas sedan och väljs ut baserat på exempelvis status, rykte och familj.

Politiska partier är förbjudna i landet, trots detta handlar politiken om konflikter i parlamentet mellan regeringstrogna och oppositionernas koalitioner. Konflikten har orsakat instabilitet och flera gånger har regeringen utlyst nyval. Efter den arabiska våren har oppositionen i allt högre grad krävt demokratisering i landet.

Kuwait är ett av de mest urbaniserade länderna i världen, och nästan hela befolkningen bor i Kuwait City. Endast en tredjedel av de som bor i landet är Kuwait-medborgare. Resten är gästarbetare från andra delar av Asien och även andra arabiska länder, med få eller inga rättigheter och sociala förmåner.

Efter frigörelsen framfördes krav om politisk liberalisering och demokrati i Kuwait. Kraven uppfylldes delvis med ett val till en ny nationalförsamling år 1992 och regelbundna val sedan dess. Den politiska liberaliseringen har fortsatt om än i ett raskare tempo. Kvinnor fick rösträtt år 2005 och samma år fick Kuwait din första kvinnliga regeringsmedlem. Emiren i Kuwait har fortfarande utsträckt makt och al-Sabahfamiljen innehar många centrala positioner.

År 2009 blev fyra kvinnor invalda till regeringen och kvinnor har under de senaste åren fått tillgång till fler yrken inom exempelvis polisen och militären. Från år 2009 kan kvinnor röra sig fritt utan tillåtelse från en manlig släkting, men kvinnor har ännu inte uppnått full jämställdhet. Bland annat väger kvinnors vittnesmål i rätten inte lika tungt som männens.

Formellt har Kuwait haft pressfrihet sedan år 1992 och ett relativt öppet debattklimat. Det förekommer dock en del självcensur bland journalister och redaktörer. TV-medierna är statsägda och kontrolleras av myndigheterna.TV-medierna är statsägda och kontrolleras av myndigheterna. Det är även förbjudet att kritisera emiren, konstitutionen, rättsväsendet och Islam i medier.  Domstolen styrs av Emiren och det förekommer dödsstraff och tortyr i landet.

Ekonomi och handel

Den första oljan hittades i Kuwait år 1938 men på grund av andra världskriget utnyttjades inte oljan ordentligt förrän år 1946. Oljan har förändrat Kuwait både som samhälle och som stat med en snabb modernisering som började på 1950-talet. Med stora inkomster för ett litet land var utbyggandet av infrastruktur och införandet av välfärdstjänster enkelt. Kuwait har en av världens högsta levnadsstandard och sparar pengar i en fond för framtida generationer. Cirka 10 procent av världens kända oljeförekomster finns i Kuwait.

De betydande oljeintäkterna är i huvudsak kontrollerat av den närmst enväldiga al-Sabehfamiljen och rikedomen är ojämnt fördelat. Detta gäller även välfärdstjänsterna som hälften av befolkningen inte är berättigad till eftersom de är utländska gästarbetare.

Kuwait har en liten andel odlingsbar mark och har brist på vatten vilket gör jordbruk olämpligt. Nästan alla matvaror måste importeras.

Kuwait är ett land med hög levnadsstandard och en välutvecklad välfärdsstat. Åttio procent av befolkningen arbetar inom den offentliga sektorn. Många anser att den offentliga sektorn är ineffektiv och att fler än nödvändigt arbetar inom den. Fyra femtedelar av den offentliga budgeten går till löner och subventioner. På grund av detta är arbetslösheten låg.Kuwaits ekonomi domineras helt av oljeindustrin. År 2014 stod olja för 94 procent av statens intäkter. Under en period med fallande oljepriser bidrog detta till ekonomiska problem. Samtidigt har Kuwait haft problem med att finansiera den statliga sektorn.

De senaste årens ekonomiska politik har till stor del handlat om privatisering, utom i olje- och gas- och hälso- och utbildningssektorerna. Det finns också en plan för ekonomisk utveckling, där nya investeringar kommer att inverteras i andra industrier än olja och gas. Kuwait har en öppen ekonomi med låga tullar och detta ger ett fritt flöde av varor, kapital och arbetskraft. Landets viktigaste exportprodukt är olja. Samtidigt måste landet importera nästan alla andra varor. USA har länge varit Kuwaits största handelspartner, men samarbetet har kommit att alltmer föra handel med asiatiska länder, som Sydkorea, Japan, Kina och Indien.

 

 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kuwait för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  4 230 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,803
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  6,02
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  98,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  232
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  7,6
  Hektar per person
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  95 408
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  25,22
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  8,2
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  135
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  2 493
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 654
  Personer
  Fredsindex
  1,799
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  5
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  33,86
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  55,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  5,8
  Procent av BNP
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,1
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  4
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  6
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  27
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  87,3
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,335
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  13,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  31,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  3,08
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  15 213
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,0
  Procent
  Arbetslöshet
  2,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  120 126 277 613
  US Dollar
  BNP per invånare
  29 040
  US Dollar
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  98,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Kuwait

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 038
  Personer
  Befolkningsantal
  4 197 128
  1000 invånare