[[suggestion]]
Laos

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vientiane

Etniska grupper

Lao 54,6 %, khmou 10,9 %, hmong 8 %, mindre etniska grupper/ospecificerad 26,5 % (2005)

Språk

Lao (officiell), franska, engelska, olika etniska minoritetsspråk

Religion

Buddhister 66,8 %, kristna 1,5 %, andra/ospecificerad/ingen 31,7 % (2005)

Befolkningsantal

6 911 544 (2015)

Demokrati och statsskick

Kommuniststat

Area

236 800 kvadratkilometer

Valuta

Kip

Bruttonationalinkomst per invånare

6 550 PPP$

Nationaldag

2 december

Andra landsidor

Geografi

Laos topografi präglas av berg och höglandsplatåer som tillsammans utgör runt 70 procent av landets landyta. Floden Mekong rinner från norr till söder och i detta bördiga område bor de flesta av invånarna. Laos har Asiens största skogsreserver i förhållande till areal. Okontrollerad avverkning, röjning av skog i förbindelse med svedjebruk samt omfattande ödeläggelse under kriget har bidragit till att skogsreserverna reducerats betydligt. 

Ecoprint

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Laos, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Landets historia går tillbaka till år 1353 då kungadömet Lan Xang (översatt till de miljoner elefanternas land) grundades. Sedan dess har inbördeskrig förekommit och området har varit underlagt både Thailand, Myanmar och Vietnam. År 1893 blev Laos en del av Franska Indokina. Efter den japanska ockupationen under andra världskriget blev "konungariket Laos" självständigt år 1949.

1953 startade två decennier av inbördeskrig mellan franskvänliga krafter och socialister med starka band till vänstergerillan i Vietnam. Dessa band ledde till att Laos drogs in i Vietnamkriget. På 1970-talet använde nordvietnamesiska trupper landet som en försörjningslinje under striderna med Sydvietnam och amerikanska styrkor genomförde massiva bombangrepp på Laos. 

År 1975 hade den kommunistiska gerillan Pahet Lao tagit makten över majoriteten av Laos, detta gjordes med hjälp av Sovjetunionen och Nordvietnam. Samma år skapades en koalitionsregering mellan The Lao People's Revolutionary Party (LPRP) och rojalisterna som hade stöd från USA och Frankrike. Efter flera regeringskonflikter tog LPRP all makt i Laos och tvingade kungen att abdikera. Landet döptes om till Demokratiska folkrepubliken Laos.

Samhälle och politik

Laos är en kommunistisk enpartistat med en grundlag från år 1991. Partiet har haft makten sedan år 1975. Den högsta utövande makten har presidenten. Presidenten är också militär överbefälhavare, utnämner regeringen och ratificerar lagar. Kritik mot det politiska systemet är förbjudet. De få kritiska regimprotester som har varit under de senaste åren har blivit brutalt nedslagna. Militären har stort politiskt inflytande.

Förhållandet mellan laofolket och minoriteterna är ansträngt. En liten grupp hmongfolk har fört gerillakrig mot regimen sedan år 1975. Regimen har svarat med att bomba hmongområden. Detta har gjort att runt en tredjedel av hmongfolket har flytt. 

Ekonomi och handel

Laos är ett av Asiens fattigaste länder men landet är rikt på naturresurser som skog, mineraler och vatten. Brist på infrastruktur, kapital och utbildad arbetskraft har lett till att dessa resurser utnyttjas dåligt. Den tidigare socialistiska planekonomin blev under 1980- och 1990-talet gradvis ersatt med marknadsekonomi, något som medförde ekonomisk tillväxt och utveckling av industri- och tjänstesektorn. Textilindustri, gruvindustri och turism är viktiga näringsgrenar. Majoriteten av befolkningen arbetar dock med jordbruk. Laos är helt beroende av stöd och lån från utlandet. Mellan 18 och 20 procent av BNP består av biståndsmedel. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Laos för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  236 800
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  6,6
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  81,3
  Procent
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  6 961 210
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,7
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,468
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,601
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  69
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  22,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  31,4
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  18,5
  Procent
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  7 287
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  249
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,821
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  49
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  189
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,30
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  35
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,924
  Skala
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  29
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,8
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  80,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  90,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  79,9
  Procent
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  75,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  71
  Procent
 •  

  Laos

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  4,2
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  12,3
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  10 724 348 000
  US dollar