[[suggestion]]
Luxemburg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Luxembourg

Etniska grupper

Luxemburgare 54,1 %, portugiser 16,4 %, fransmän 7 %, italienare 3,5 %, tyskar 2,3 %, andra EU-länder 4,4 %, andra 12,3 % (2015)

Språk

Luxemburgiska, tyska, franska

Religion

Katoliker 87 %, andra/ospecificerad/ingen 13 % (2000)

Befolkningsantal

582 291 (2016)

Demokrati och statsskick

Storhertigdöme

Area

2 586 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

102 389 PPP$

Nationaldag

23 juni

Andra landsidor

Geografi

Luxemburg är ett litet land där det längsta avståndet mellan landets gränser är åtta mil. Landet består av området runt floderna Sûre och Alzette som båda rinner ut i Sauer, en biflod till Mosel. Den nordliga delen av landet, som utgör delar av den belgiska bergskedjan Ardennerna, består av skogsklädda åsar och låga berg. De sydliga två tredjedelarna av landet kallas för "Bra land" och består av breda, bördiga dalar som består av sandsten och kalksten. I dalarna odlas vindruvor. Omkring en tredjedel av Luxemburg är täck av skog, mestadels ek och bok. Faunan omfattar 55 däggdjur och nästan 300 fågelarter. Skogarna har ett särskilt rikt fågelliv med sparvhökar, ugglor, hackspettar, blåmesar och nationalfågeln kungsfågeln. Landet har ett temperat centraleuropeiskt klimat med långa snörika vintrar och relativt varma och fuktiga somrar. Luxemburgs miljöproblem är huvudsakligen luft- och vattenförorening i städer samt förorening av jordbruksmark.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Luxemburg, skulle vi behöva 6.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Luxemburgs nedskrivna historia börjar i medeltiden och kretsar kring borgen Luxemburg. Där utvecklades ett stadssamhälle som senare blev ett litet, men strategiskt, viktigt land i hjärtat av Europa. År 963 blev landet en självständig politisk enhet. Då var den belgiska provinsen som också hette Luxemburg en del av området. Från mitten av 1400-talet var Luxemburg underkastad olika europeiska länder och herradömen. Landet blev erkänt som storhertigdöme och självständig förbundsstat år 1815 av Vilhelm I av Nederländerna. När Belgien lösgjorde sig från Nederländerna år 1830 förlorade Luxemburg över hälften av sin landyta men vann samtidigt större självständighet. Luxemburg deklarerade sig självständigt och neutralt år 1867 och uppnådde full självständighet år 1890 då den nederländska kungen Vilhelm II dog. Landet ockuperades av tyska trupper under hela första och andra världskriget. Detta gjorde att landet lämnade neutralitetsprincipen, och blev en av de grundläggande nationerna i FN, EU och NATO.

Samhälle och politik

Luxemburg är en konstitutionell monarki med en storhertig som statsöverhuvud, och ett parlamentarisk demokrati. Storhertigens roll är huvudsakligen ceremoniell. Landet leds av en statsminister som kallas "regeringspresident". Parlamentet väljs vart femte år. Luxemburg har stabila politiska förhållanden. Det kristdemokratiska partiet har lett nästan alla regeringar sedan år 1919 och det är politisk enighet om de flesta stora frågorna. Runt 40 procent av befolkningen är utländska medborgare - huvudsakligen från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare pratar tre språk; luxemburgska, franska och tyska. Landet är idag sätet för två EU-institutioner; EU-domstolen och Europeiska revisionsrätten. I en folkomröstning 2005 röstade majoriteten för den nya EU-konstitutionen - några veckor efter det avvisades av franska och nederländska väljarna.

Ekonomi och handel

Luxemburg har ett högt bruttonationalinkomst (BNI) med en stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation och arbetslöshet. Landet har ett av de högsta levnadsstandarder i Västeuropa. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har länge varit bland de högsta i världen. Luxemburgs ekonomiska välstånd har sin basis i järn- och stålindustrin som etablerades på 1800-talet. Industrin har senare blivit mer differentierad och omfattar idag bland annat kemikalier och gummi. Dessutom har en ny högteknologisk industri etablerats. Tjänstesektorn, särskilt bank- och finanssektorn, har blivit mycket viktig och Luxemburg är idag ett av Europas viktigaste finanscenter. Många är bekymrade för att landets ekonomi har börjat bli för beroende av finanssektorn eftersom finanssektorn är sårbar för internationella trender. Landet upplevde ekonomisk nedgång under den globala finanskrisen år 2009 men har återhämtat sig igen. Arbetslösheten har däremot blivit högre än vanligt.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Luxemburg för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,904
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,811
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  7,09
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  85,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  225
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  12,3
  Hektar per person
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  9 659
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  17,36
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  6
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3 531
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  81
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  15,66
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  10
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  6
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  6
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,5
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,075
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  18,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  28,33
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  94
  Procent
  Vattenkonsumtion
  3,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  13 915
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,3
  Procent
  Arbetslöshet
  5,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  62 316 359 824
  US Dollar
  BNP per invånare
  104 499
  US Dollar
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  97,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Luxemburg

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 282
  Personer
  Befolkningsantal
  590 321
  1000 invånare