[[suggestion]]
Mauretanien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Noukachott

Språk

Arabiska (officiell), pulaar, soninke, wolof, franska, hassaniya

Religion

Islam är statsreligionen

Befolkningsantal

3 359 185 (2012)

Area

1 030 700 kvadratkilometer

Valuta

Ouquiya

Bruttonationalinkomst per invånare

3 853 PPP$

Nationaldag

28 november

Andra landsidor

Geografi

Mauretanien är ett torrt land med mycket öken och några få bergsområden. Två tredjedelar av landet täcks av Saharaöknen, där det nästan aldrig regnar och endast spridda buskar kan överleva. Detta område är mycket glest befolkat och upplever extrema temperaturväxlingar – från 0 grader på natten upp till 50 grader under dagen. Längre söderut i landet ligger Sahelöknen och Senegalfloden som är något mer fruktbar än den stora öknen i norr. Längs den långsträckta kusten är klimatet mer tempererat, men även här är det mycket lite nederbörd och glesbefolkat.

Mauretaniens största miljöproblem har sedan torrperioderna på 1960- och 70-talet varit ökenspridningen, där mer och mer bördig mark täcks av karga sandslätter. Brist på kontroll på avverkningen av den glesa skogen leder till utarmad jord som sedan blåser bort. Landet kämpar även med tillgång till rent vatten, dels på grund av minskad nederbörd och bristande rening av avloppsvatten men också utsläpp från industrier.

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Mauretanien, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under flera tusen år levde jägare och fiskare i området som idag är Mauretanien. Omkring år 200 e.kr. började berber från Nordafrika att bosätta sig i området och fördrev då ursprungsbefolkningen. De södra delarna av dagens Mauretanien dominerades från 800-talet av imperierna Mali och Ghana, medan de nordliga områdena ingick i det muslimska Almoravidriket.

På 1500-talet erövrade marockanska styrkor stora delar av landet och införde det arabiska språket, kulturen och sociala organisationen. Ungefär samtidigt började europeiska stormakter att upprätta tillfälliga handelsstationer längs hela den västafrikanska kusten. Franska styrkor började ta kontroll över området från mitten av 1800-talet och Mauretanien var under Frankrikes kontroll fram till år 1960.

Mauretanien blev formellt en enpartistat år 1964. Efter ett misslyckat krig i Västsahara och en militärkupp år 1978 gick landet in i en period med skiftande odemokratiska regeringar. Först 1991 blev flera partier tillåtna och grundlagen reformerades. Likväl har valen fortsatt vara omstridda och det uppstod en statskupp både 2005 och 2008.

Samhälle och politik

Mauretanien är en republik med semipresidentstyre. Det betyder att presidenten har flera fullmakter men delar regeringsmakten med statsministern. Presidenten väljs för fem år åt gången och kan sitta i två perioder. Den lagstiftande församlingen var delad i två fram till 2017 då presidenten avskaffade senaten.

Mauretansk politik är mycket personfokuserat och styrs mer från vilken folkgrupp man kommer ifrån än ideologi. Det mauretanska samhället är splittrat mellan de arabiska grupperna i norr och de afrikanska i söder. Traditionellt har araberna förtryckt grupperna i söder och under flera århundraden använt slavar från södra Mauretanien. Slaveri är fortfarande utbrett i flera områden även om regeringen förbjöd detta år 1981.

Landet är underutvecklat och befolkningen har bristande tillit till politikerna efter många decennier av odemokratiskt styre. Under den arabiska våren år 2011 demonstrerade även mauretanierna mot sin regering. Under de senaste åren har regeringen slagit hårt ned på islamistiska grupper och flera organisationer har kritiserat landet för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

President Mohammed Ould Abdelaziz har dominerat politiken efter att han tog makten i en kupp år 2008. Landet har hållit val sedan dess men presidenten anklagas för omfattande valfusk. Hans regering har slagit hårt mot islamistiska grupper och flera organisationer har kritiserat landet för grova brott mot mänskliga rättigheter. Kvinnor blir diskriminerade genom den delvis införda sharialagen.

Mauretanien är relativt outvecklat land med dåligt vårdsystem, låg utbildningsnivå och brist på både rent dricksvatten och sociala tjänster.

Ekonomi och handel

Under 2000-talet har Mauretaniens ekonomi gradvis vuxit sig starkare delvis på grund av export av olja, guld, järnmalm, koppar och fiske men också på grund av ekonomiska reformer. Ekonomin är fortfarande sårbar då landet är beroende av prissvängningar på råvaror på världsmarknaden. Av den ekonomiska framgång som skett är det endast ett fåtal invånare som får ta del av. Den stora majoriteten av befolkningen är fortsatt fattiga och livnär sig på enkelt jordbruk och djurhållning.

Landet är beroende av bistånd. Militärkupper år 2008 ledde till att den internationella valutafonden (IMF) och flera andra internationella biståndsorganisationer stoppade sitt stöd, samtidigt som den internationella finanskrisen allvarligt drabbade fiske-, gruv- och byggindustrin. Detta fick allvarliga konsekvenser för ekonomin i landet. Under åren sedan dess har ekonomin dock stabiliserat sig och börjat växa igen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mauretanien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  284 460 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  6,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,261
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  31,00
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,520
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,348
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  61
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  57
  År
  Lyckoindexet
  4,49
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  41,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  79,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  4
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 710
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,67
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,1
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  8
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  45 195
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  84 322
  Personer
  Fredsindex
  2,355
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  27
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,65
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  92,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,1
  Procent av BNP
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  11,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  14,8
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  79
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  59
  År
  Spridning av malaria
  53,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  602
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  34
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  71
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  97
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  56,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  45,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  6
  År
  Andel barn i grundskolan
  75,7
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,627
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  31,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  25,17
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  41,7
  Procent
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  47,3
  Procent
  Arbetslöshet
  10,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  5 024 708 656
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 137
  US Dollar
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  20,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Mauretanien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  413
  Personer
  Befolkningsantal
  4 540 068
  1000 invånare