[[suggestion]]
Nordkorea

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Pyongyang

Etniska grupper

Nästan uteslutande koreaner, små kinesiska och japanska minoriteter

Språk

Koreanska

Religion

Självstyrande religiösa aktiviteter existerar knappt. Regeringsstödda religiösa grupper finns för att skapa en illusion av religionsfrihet.

Befolkningsantal

24 983 205 (2015)

Demokrati och statsskick

Kommunistisk stat

Area

120 538 kvadratkilometer

Valuta

Nordkoreansk won

Nationaldag

9 september

Andra landsidor

Geografi

Berg och fjällområden utgör cirka 80 procent av landytan i Nordkorea. Landet har ett kontinentalt monsunklimat, med kalla vintrar och varma somrar. Den 25-mil långa gränsen mot Sydkorea är ett av världens mest militariserade områden. Landet är rikt på mineralresurser, särskilt kol och järnmalm, men landets omfattande industri har lett till förorening av jord och dricksvatten. Behovet av bränsle har gjort att låglandsområdena i stort sett är avskogade, trots att landet har haft systematisk plantering av skog sedan mitten av 1950-talet. Som en följd av avskogningen, har också jorderosion blivit ett omfattande problem.

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nordkorea, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Koreas historia präglas av att landet geografiskt ligger mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön, men i slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade halvön från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans förlust i kriget delades Korea i två zoner, något som var tänkt att vara tillfälligt. Den nordliga zonen administrerades av Sovjetunionen, den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i de två landsdelarna. I norr blev Kim il Sung ledare för kommunistpartiet. År 1948 blev först Sydkorea och sedan Nordkorea proklamerat som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig ur, men de sistnämnda efterlämnade en väl organiserad nordkoreansk armé.

Koreakriget bröt ut år 1950, efter det att Nordkorea gick till angrepp mot Sydkorea. Nordkorea fick stöd av Kina medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer tog Sydkoreas parti. När kriget avslutades efter tre år, var gränsen i det närmaste oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat. Fortfarande nekas cirka 10 miljoner nära släktingar att ha kontakt med varandra över landgränsen. En rad nordkoreanska kärnvapenprovsprängningar och raketuppskjutningar på 2000-talet har medfört uppehåll i förhandlingarna. Till följd av detta har FN:s säkerhetsråd vidtagit stränga sanktioner mot Nordkorea.

Samhälle och politik

Nordkorea är en kommunistisk, sluten totalitär stat. Formellt har landet både ett parlament och en regering, men i praktiken är det den nationella försvarskommissionen, med ledaren Kim Jong-Un i spetsen, som har makten. Kim Jong-Un är ättling till Kim il Sung och familjen har haft makten sedan Nordkoreas självständighet. Det är parlamentsval vart femte år. Varje kandidat måste dock godkännas av kommunistpartiet, som med undantag för vissa små stödpartier är det enda partiet i landet. Nordkorea är ett militariserat samhälle som sedan 1950-talet är uppbyggt kring Juche-ideologin. Ideologin lägger stor vikt vid nationell, kulturell och ekonomisk självständighet, och att partiet och samhället måste sättas före individen. Även om landets ledare hävdar att Nordkorea är ett klasslöst samhälle, finns det stora skillnader mellan de få i befolkningen som har makt och majoriteten som inte har det. Merparten av nordkoreanerna lever i fattigdom och är isolerade från omvärlden.

Sedan 1994 har principen om att militären ska komma i första hand kommit att spela en viktig roll i landet. Detta har inneburit att militären har prioriterats i statsbudgeten och att militära intressen har främjats framför de flesta andra samhällsfunktioner.

De mänskliga rättigheterna i landet är bristfälliga. FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) har rapporterat om brutala brott mot de mänskliga rättigheterna i landet. Exempel på detta är avrättningar, slaveri, tortyr, våldtäkt, tvingad abort, tvångsförflyttning, kidnappningar och förföljelse på grund av politisk åsikt, religion, etnicitet eller könstillhörighet. En person kan också dömas till döden för att försökt ha flytt landet.

Eftersom landet är isolerat mot resten av världen kan nästan bara de människor som flytt landet berätta om vilka omständigheter befolkningen lever under. Sedan 1950-talet har det även funnits politiska fångläger, dessa har beskrivits som koncentrationsläger och håller troligtvis 200 000 personer fängslade.

Nordkoreas förhållande till resten av världen är spänt. Landets utrikespolitik är starkt präglad av att det aldrig undertecknades något fredsavtal mellan norr och söder när Koreakriget upphörde. Idag är Nordkoreas huvudmotståndare främst Sydkorea, USA och Japan. Nordkoreas anhängare har traditionellt varit Kina och Ryssland. Dock har Kina har tyckts vara mer bekymrade över oroligheterna på Koreahalvön och kommunistregimens kollaps snarare än att av Nordkoreas utveckling av kärnvapen.  Förhållandet mellan Kina och Nordkorea har dock förvärrats då Kina fått lägre inflytande sedan Kim Jong-Un kom till makten under 2012. Ryssland har fördömt kärnvapenproven och raketuppskjutningarna men är i grunden för en dialog snarare än sanktioner mot Nordkorea.

Sedan 1990-talet har de internationella relationerna präglats av landets utveckling av kärnvapen och omvärldens försök att stoppa Nordkoreas framsteg att utveckla kärnvapen. Det har förekommit flera förhandlingar och tillfällen då Nordkorea har lovat att stoppa sitt kärnvapenprogram mot löften om ekonomiskt bistånd till landet. Det första kärnvapentestet gemomfördes 2006. Världen genom säkerhetsrådet reagerade starkt på testet och införde stränga sanktioner mot Nordkorea.

Det fanns ett hopp på den internationella arenan att spänningen skulle minska när Kim Jung-Un tog över makten efter sin far, men vid Kim Jung-Un vid makten har flera raketuppskjutningar och provsprängningar genomförts. Sedan 2016 har landet genomfört sju provsprängningar och Nordkorea har troligen utvecklat långdistansraketer som kan nå USA:s territorium. Världssamfundet har svarat med allt strängare sanktioner. Spänningarna har ökat ytterligare efter att Donald Trump blev USA:s president under 2017, i och med detta hårdnade konflikten ännu mer.

 

Ekonomi och handel

Nordkoreas ekonomi är organiserad efter stalinistisk modell och staten kontrollerar nästan all dess aktivitet. Landets ekonomi är ett av världens mest centralstyrda och isolerade. Nästan hela varuutbudet i landet kommer ifrån den statligt ägda industrin och jordbruket är organiserat i stora kollektiv. Nordkorea exporterar textilier, metaller och jordbruksprodukter. Eftersom landet hela tiden haft fokus på självförsörjning har emellertid export och import varit liten.

Landet drabbades hårt av Sovjetunionens fall 1991. Sovjetunionen var landets viktigaste handelspartner, och sålde subventionerad olja till Nordkorea. Energibristen har medfört att industrin har tvingats gå på halv kapacitet. Industrin och jordbruket använder föråldrad teknologi, omoderna produktionslokaler och saknar reservdelar till sina maskiner. Nedgången tvingade landet att ta emot stöd ifrån andra länder, och genomföra små reformer för att tillåta utländska investeringar. Reformerna utvidgades på 2000-talet, men tillgången på varor var mindre än efterfrågan vilket ledde till ökad inflation och skyhöga matpriser. Kombinationen av hög arbetslöshet efter industrins kollaps på 1990-talet, och att matbiståndet sjönk på grund av konflikten med Sydkorea, blev situationen i Nordkorea snabbt kritisk.

År 2009 försökte de nordkoreanska myndigheterna att stoppa den marknadsliberala utvecklingen och inflationen, och införde en omstridd valutareform. Generellt är det svårt att hitta pålitliga ekonomiska data om Nordkorea men landet har troligtvis haft en viss ekonomisk tillväxt mellan 2008-2009.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nordkorea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  133 070 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  72
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  60,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  212
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  40 528
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,61
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,8
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  954
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  2,950
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  14
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  83,40
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  93,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  43,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,0
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  19
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  0,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  82
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  1
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  513
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  100,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  100,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,1
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,30
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  600
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  39,2
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  3,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  0,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Nordkorea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  25 610 672
  1000 invånare