[[suggestion]]
Norge
Norge

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Oslo

Etniska grupper

Norrmän, samer

Språk

Norska, samiska

Religion

Evangelisk-lutheranska kristna 85,7 %, pingstvänner 1 %, katoliker 1 %, andra kristna 2,4 %, muslimer 1,8 %, andra 8 % (2004)

Befolkningsantal

5 063 709 (2013)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

385 186 kvadratkilometer

Valuta

Norsk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

58 790 PPP$

Nationaldag

17 maj

Andra landsidor

Geografi

Norges kustlinje är mer än 250 mil lång och landet är mindre än 6 km brett på det smalaste stället. Kusten karaktäriseras av fjordar som bildades under den senaste istiden. I inlandet finns flera mindre bergskedjor och skogar, med lågt liggande slättområden i landets mitt. Klimatet är varmare än det nordliga läget antyder tack vare den varma Golfströmmen som löper längs kusten. Det finns skillnader mellan landsdelarna, med ett torrt, kallt inlandsklimat i landets östra delar, ett fuktigare och mer tempererat kustklimat i väster, och ett arktiskt, kallt klimat i norr. Delar av landet drabbades av de radioaktiva utsläppen från Tjernobylolyckan 1986, och vissa områden kämpar fortfarande med efterverkningarna. Norge är ett av de länder i världen som släpper ut mest CO i förhållande till befolkningen. Detta beror på ökade investeringar i naturgas, en växande industri och en gammal bilpark. Utsläppen har ökat stadigt de senaste åren, men landet har undertecknat Kyotoprotokollet och åtog sig att minska utsläppen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Norge, skulle vi behöva 3.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Norge styrdes under många århundraden av småkungar som regerade över mindre områden. På 900-talet enade Harald Hårfagre landet till ett rike. Under de kommande 400 åren erövrade de norska kungarna Island och Grönland och gjorde räder över stora delar av Europa. Norge var vid denna tid en viktig handelsmakt. Landet drabbades hårt av digerdöden i mitten av 1300-talet då nästan hälften av befolkningen dog. Från slutet av 1300-talet fram till början av 1900-talet var Norge i union med Danmark, och därefter i union med Sverige. Först 1905 blev landet självständigt. Norge var neutralt under båda världskrigen, men ockuperades av Tyskland under andra världskriget. Efter det lämnade landet sin officiella neutralitet. Efterkrigstiden präglades av återuppbyggnaden av landet och utvecklingen av en stark välfärdsstat. Norge röstade nej till medlemskap i EG 1972 och EU 1994. Efter det att landet började utvinna olja på 1970-talet växte ekonomin snabbt.

Samhälle och politik

Norge är en konstitutionell monarki men idag har kungen främst symboliska plikter och rättigheter. Den verkliga makten ligger hos parlamentet (Stortinget) som väljs för fyra år i sänder. Majoriteten i Stortinget bildar regering. Norge har liksom övriga Skandinaviska länder en stark socialdemokratisk tradition. Nyligen har partier i mitten och till höger fått större stöd. Levnadsstandarden i Norge är bland de högsta i världen, med mycket höga levnadskostnader och ett omfattande skatte- och avgiftssystem. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Hur detta system kommer att finansieras när oljan tar slut har blivit en av de största stridsfrågorna i norsk politik. Andra viktiga politiska spörsmål är kampen mot klimatförändringarna, den ökande invandringen och statens roll i näringslivet. I parlamentsvalet 2013 skedde ett borgerligt maktövertagande när konservativa Høyre vann valet med partiledaren Erna Solberg i spetsen.

Ekonomi och handel

Innan olja upptäcktes i Norska havet på 1960-talet var Norge en marin-, jordbruks- och fiskenation, och majoriteten av befolkningen arbetade inom dessa sektorer. Under de senaste årtiondena har oljeindustrin dominerat norsk industri och den traditionella industrin har gått tillbaka. Den ekonomiska utvecklingen har varierat i linje med oljepriserna på världsmarknaden. För att motverka effekten av dessa svängningar bildade regeringen 1995 en särskild fond, där merparten av vinsten från oljeindustrin skulle investeras utomlands. Oljeinkomsterna och utvecklingen av tjänstesektorn har gjort Norge till ett av länderna med den högsta bruttonationalprodukten (BNP) per capita i världen. Idag arbetar mer än 70 procent av befolkningen inom den offentliga förvaltningen och servicebranschen. Trots den positiva utvecklingen har landet genomgått flera lågkonjunkturer under de senaste åren. Dessa orsakas oftast av låga oljepriser och obalanser i den globala ekonomin. Regeringen äger fortfarande delar av näringslivet. Under senare år har det skett en gradvis privatisering inom områden som telekommunikation och transport. Även Norges ekonomi påverkades av den globala finanskrisen men konsekvenserna var små i jämförelse med andra länder.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Norge för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,876
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  79,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  47 627
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  9,27
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,0
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,519
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  84
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  7,82
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  18,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  5
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  5
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,9
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,053
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  38,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  41,42
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  95,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  78
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  23 000
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,1
  Procent
  Arbetslöshet
  3,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  399 488 897 844
  US Dollar
  BNP per invånare
  75 704
  US Dollar
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  96,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Norge

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  7 180
  Personer
  Befolkningsantal
  5 353 363
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  40
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  62 232
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,953
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  7,55
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)