[[suggestion]]
Rumänien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bukarest

Etniska grupper

Rumäner 89,5 %, ungrare 6,6 %, romer 2,5 %, ukrainer 0,3 %, tyskar 0,3 %, ryssar 0,2 %, turkar 0,2 %, andra/ospecificerad/ingen 0,4 % (2002)

Språk

Rumänska, ungerska, romani

Religion

Ortodox kristna 86,8 %, protestanter 7,5 %, katoliker 4,7 %, andra/ospecificerad/ingen 1 % (2002)

Befolkningsantal

20 121 641 (2011)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

238 391 kvadratkilometer

Valuta

Rumänsk leu

Bruttonationalinkomst per invånare

23 027 PPP$

Nationaldag

1 december

Andra landsidor

Geografi

Mitt i Rumänien ligger den stora bergskedjan Karpaterna, med 14 toppar över 2000 meter. De höga bergen övergår i lägre åsar längre söderut och i väst och sydost ligger långsträckta slättlandskap. Nästan hälften av landytan består av orörda ekosystem, vilket gör att Rumänien har bland Europas bäst bevarade biologiska mångfald. Landet har stora skyddade skogar som är nyplanterade eller avverkades under kommunisttiden. I sydost är det typiskt Medelhavsklimat med milda vintrar och somrar. Längre norrut är det inlandsklimat med kalla vintrar och mycket varma somrar. Klimatet varierar också en del mellan landskapsområdena på grund av olika höjd över havet. Rumänien blev starkt förorenat under kommunisttiden då primitiv tung industri ödelade stora landområden. Mycket av jorden förstörs av surt regn, och radioaktivt avfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i grannlandet Ukraina 1986 har också förstört stora områden. Under de senaste årtiondena har miljöarbetet tagit fart i landet och allt större områden är nu naturreservat, samtidigt som utsläppskontrollen har förbättrats efter att landet gick med i EU 2007.

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Rumänien, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Rumänien införlivades som en provins i Romarriket omkring år 200 e.Kr. och plundrades av olika nomadiska folk under 300-talet då det romerska rikets långa nedgångsperiod började. Området kontrollerades av ett antal grannländer i århundraden och saknade en central regering tills de två furstendömena Valakiet och Moldavien grundades på 1300-talet. På 1400-talet införlivades området i det Osmanska riket, som styrde fram till slutet av 1700-talet när trycket från de österrikisk-ungerska och ryska imperierna blev för stort och osmanerna drog sig ut. Ryssarna annekterade landet som ett protektorat men förlorade sin dominans efter Krimkriget (1853-1856), och 1881 förklarade sig Rumänien som ett självständigt kungadöme under kung Carol. Landet var neutralt under både första och andra världskriget men tvingades med på den förlorande sidan och bytte sida i slutet av båda krigen. Efter andra världskriget kom kommunisterna till makten och avskaffade monarkin. Under perioden 1965-1989 styrdes Rumänien av diktatorn Nicolae Ceausescu, som avsattes i en blodig revolution 1989. Efter de turbulenta åren på 1990-talet blev Rumänien EU-medlem 2007 och har haft en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet de senaste åren.

Samhälle och politik

Rumänien fick en ny författning efter revolutionen 1989. Landet styrs gemensamt av presidenten och premiärministern, och båda väljs vart femte år. Presidenten har mycket makt och det är presidenten som utpekar statsministern. Under åren som gått sedan revolutionen har det vuxit fram en rik mångfald av politiska partier men utan att leda till grupperingar eller tydliga politiska skiljelinjer. Politiken är personfokuserad och det är inte ovanligt att politiker byter partier eller bildar samarbetsregeringar med tidigare motståndare. Landet genomgick i början av 2000-talet omfattande reformer för att kvalificera sig för medlemskap i EU men många kritiker anser att dessa reformer övergavs när landet gick med 2007. Det har förekommit flera politiska konflikter på senare år. Bland annat stora demonstrationer mot den ekonomiska åtstramningen som blev värre efter finanskrisen 2009. Maktkampen mellan presidenten och statsminister samt protester på grund av ekonomiska nedskärningar har präglat politiken under de senaste åren. Landet tog ett steg mot ett mer odemokratiskt samhälle när den sittande statsministern försökte åsidosätta landets domstolar år 2012. Korruption har varit en viktig fråga, detta på grund av att regeringen försökt ändra lagarna så att det blir svårare att bli dömd för korruption, detta har lett till stark kritik från EU och massiva demonstrationer i landet Rumänien har världens största rombefolkning. Den romska minoriteten har mycket låg social status och blivit utsatt för omfattande trakassering. Många saknar identitetspapper och lever utanför samhället.

Ekonomi och handel

Rumänien har med sin bördiga mark, goda tillgång till energi och flera olika industrier goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Trots detta är landet ett av Europas fattigaste länder. Övergången från den vanstyrda ekonomin under ekonomin till marknadsekonomin var tuff. Inflation och misslyckade reformer präglade stora delar av 1990-talet. Ett reformavtal med den internationella valutafonden (IMF) gjorde att var fjärde offentligt anställt förlorade sitt jobb samt stora nedskärningar på pensioner. Reformerna och ökad privatisering medförde dock att Rumänien blev med attraktivt för utländska investeringar och flera utländska banker etablerade sig i landet. Den globala finanskrisen år 2008 gjorde ett plötsligt stopp i Rumäniens ekonomiska utveckling. Landet tog emot ett krislån på nästa 20 miljarder euro från IMF, EU, Världsbanken och den europeiska utvecklingsbanken. Myndigheterna tvingades att genomföra stora och impopulära nedskärningar i löner och välfärdstjänster samt höja pensionsåldern. Rumäniens långvariga ekonomiska recession har gjort att landet blev hårdare drabbat av den globala finanskrisen än andra länder i regionen. De flesta av landets banker ägs av andra länder i eurozonen. Detta gjorde Rumänien extra sårbart för eventuella bankonkurser. Från 2013 började ekonomin växa, detta på grund av en ökad export till andra länder. Rumäniens köpkraft ökade också under denna period och idag är landet en av de snabbast växande ekonomierna inom EU. Korruption och ekonomiska brott motarbetar dock den ekonomiska utvecklingen. Dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå påverkar också den ekonomiska utvecklingen i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Rumänien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  5,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  25,30
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,717
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  52,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  70 003
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,52
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,4
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  249
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,596
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  47
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  25,67
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  49,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,5
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  44
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  35
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  72
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  86,6
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,339
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  30,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,67
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  87,8
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  57
  Procent
  Vattenkonsumtion
  6,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  11 676
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 584
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  21,8
  Procent
  Arbetslöshet
  4,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  211 883 923 504
  US Dollar
  BNP per invånare
  10 819
  US Dollar
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  63,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Rumänien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  360
  Personer
  Befolkningsantal
  19 580 634
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  4 489
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  5 464
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,811
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  6,07
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)