[[suggestion]]
Saudiarabien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Riyadh

Språk

Arabiska (officiell)

Religion

Islam är statsreligionen

Befolkningsantal

29 195 895 (2012)

Area

2 149 690 kvadratkilometer

Valuta

Riyal

Bruttonationalinkomst per invånare

54 417 PPP$

Nationaldag

23 september

Andra landsidor

Geografi

Saudiarabien omfattar majoriteten av den arabiska halvön, och landskapet består huvudsakligen av torr stäpp och öken. Temperaturerna på sommaren är extrema och kan nå upp till 50 °C. Vintrarna är svalare med temperaturer runt 10-25 °C. Det är svårt att få något att växa och gro, endast 2 procent av marken kan användas för jordbruk.

Ingen av floderna är vattenförande året om. Saudiarabien får därför hela sin vattenförsörjning från grundvattnet och via avsaltning av havsvatten. Sandstormar förekommer och under år 2009 utsattes landet för en ovanligt kraftig sandstorm gjorde det omöjligt att vara utomhus. Saudiarabien står för en stor andel av världens totala koldioxidutsläpp på grund av växthusgaser förknippade med olje- och gasindustrin. Landet står inför en rad andra miljöutmaningar som ökenspridning, föroreningar längs kusten som härrör från oljespill och överkonsumtion av vattenkällor. 

Landet har en enorm utmaning med överanvändning av vatten som leder till att öknen sprider sig. Det finns för lite vatten för att tillgodose befolkningens behov, industri och jordbruk. Landet har också miljömässiga utmaningar  kopplade till oljeutsläpp.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Saudiarabien, skulle vi behöva 3.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk som levde på kamelhållning. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan år 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och år 1932 bildades Konungariket Saudiarabien.

På 1700-talet påbörjades en religiös väckelserörelse, i väst kallas den för Wahhabism, efter grundaren. Väckelserörelsen gick tillbaka till islams rötter för en renare tolkning av religionen. Al-Saud-klanen blev en del av rörelsen. Trycket från britterna och osmanerna under 1800-talet ledde till att riket Saudiarabien föll samman två gånger och Al-Saud-klanen tvingades till exil i Kuwait. 

1901 återtog den saudiska klanen, tillsammans med några få anhängare, Riyadh och utropade sig som härskare över området. De fortsatte erövra större områden och år 1932 upprättades kungadömet Saudiarabien. 1933 började sökningen efter olja och innan första oljan ens var funnen hade amerikanska oljebolag redan säkrat rättigheterna. Under denna period avtog det brittiska inflytandet över den arabiska halvön och USA blev garantin för kungahuset Sauds makt. 

Saudiarabien är det enda arabland som inte har invaderats eller koloniserats. Däremot har landet varit politiskt kopplat till USA och Storbritannien. USA byggde upp sin militära närvaro i Saudiarabien under Gulfkriget år 1991. Kriget handlade om att befria Kuwait från Irak som hade ockuperat landet året innan. En koalition av 34 länder slutförde uppdraget. Det påstås att Saudiarabien deltog på de allierades sida av rädsla för att Irak skulle expandera ytterligare. Al-Qaida, ett islamiskt terroristnätverk, kritiserade Saudiarabien för att ha accepterat amerikanska militärbaser i landet efter Gulfkriget.

Man tror att al-Qaida har ett betydande stöd i Saudiarabien, och USA har kritiserat landet för att inte ha lyckats ingripa mot nätverket. 15 av de 19 kapare som deltog i terroristattacken mot USA 11 september 2001 var saudier. Många befarar att monarkin faller för de fundamentalistiska islamiska krafterna. 

USA har jobbat med landets säkerhet under många år. Detta har vissa motsättningar bland befolkningen, vilket innebar att landet inte stödde det USA-ledda kriget mot Irak 2003. Saudiarabien har försökt att hålla sig i bakgrunden i Mellanösternkonflikten, men har upprepade gånger dragits in som en viktig del. Landet har i allmänhet varit skeptisk till regimer och länder med en stark shiamuslimsk befolkning. Rädsla för terrorism och vapenöverföringar från Jemen, ledde 2004 till att Saudiarabien byggde upp en säkerhetsmur vid gränsen.

Samhälle och politik

Saudiarabien är en islamisk monarki utan rättsligt skydd för religionsfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet eller demokrati.

Saudiarabien är starkt influerad av islam; Koranen utgör landets konstitution. Cirka 92 procent är sunnimuslimer och cirka 8 procent är shiamuslimer. Sunnimuslimer lever främst i den västra delen av landet medan shiamuslimer bor i ett bälte längs ostkusten med Iran på andra sidan av viken. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna.

Kungen är statschef, regeringschef, högsta tolkare av lagen och den främsta religiösa ledaren. Det finns ett ministerråd (regering) bestående av 20 ministrar. 1993 bildades en rådgivande församling, Majlis ash-Shura, 1993, där olika grupper i samhället är representerade. Kungen utser alla medlemmar. Församlingen har successivt fått en mer aktiv roll och har sedan 2003 kunnat komma med lagstiftningsförslag. Sedan 2013 finns kvinnliga medlemmar i rådet.

Sedan år 2015 har kung Salman bin Abdul Aziz varit statschef, efter sin bror Abdullah Ibn Abdel Aziz . Islam är den officiella religionen och sharia, islamisk lag, kräver att alla medborgare är muslimer. Shariadomstolar baserar sina domslut på riktlinjerna i Koranen och traditionen.

Demokratiska processer i västlig mening är okänt i Saudiarabien. Pressfriheten är begränsad och kränkningar av mänskliga rättigheter skapar ofta rubriker i världspressen. Saudiarabien har dödsstraff och praktiserar offentliga avrättningar. Kvinnor är systematiskt diskriminerade. Fram till 2017 var Saudiarabien det enda landet i världen där kvinnor inte fick köra bil, men sedan 2017 är det tillåtet även där. Landet har några av de mest generösa sociala bidragen i hela världen. I kraft av sin ekonomiska styrka, och som väktare av islams heligaste platser Mecka och Medina,  har Saudiarabien ett betydande inflytande i Mellanöstern och den muslimska världen. Saudiarabien är den dominerande makten i Gulfregionen, såväl ekonomiskt, politiskt som militärt. 

Saudiarabien har en ung befolkning, nästan hälften är under 15 år. En fjärdedel av befolkningen av kommer från andra länder och kommer till Saudiarabien för att arbeta, så kallade migrantarbetare. Många kommer för att arbeta från Asien. Det är en balansgång för landet att skapa tillräckligt med jobb för den befolkningen, därför har det länge varit en diskussion om att ersätta utländska arbetstagare med arbetare med saudiskt ursprung.

Saudiarabien har en variation mellan en modern, västerländsk och materiellt levande och en traditionell och strikt islamisk kultur.

Ekonomi och handel

Tidigare var den huvudsakliga inkomstkällan för Saudiarabien den årliga pilgrimsfärden till Mecka och Medina. Idag kommer rikedomen från olja och gas. Med största påvisade oljereserverna och den största outnyttjade produktionskapaciteten är Saudiarabien världens största producent och exportör av olja och gas, som står för 90 procent av landets exportintäkter och hälften av landets BNP. Kritik från andra stater mot regimen är ofta begränsad eftersom den stora tillgången av gas och olja gör landet till en viktig handelspartner, särskilt för USA och Japan. Saudiarabiens ekonomi är starkt beroende av det internationella priset på olja och gas. Efter nedgången i oljepriset 2010, delvis beroende av landets egen överproduktion, har budgeten gått ner.

Ekonomin kontrolleras av staten och styrs efter femårsplaner. Efter att ha anslutit sig till Världshandelsorganisationen (WTO), måste Saudiarabien öppna upp ekonomin för utländska investerare och modernisering. Det finns viss privatisering och avreglering, men processen går långsamt.

Regeringen har för övrigt som mål att minska sitt beroende av oljeexport. Därför uppmuntrade den tillväxt i sektorer som kraftproduktion, telekommunikationer, naturgas och petrokemi.  Arbetslösheten är hög, och nödvändig kompetens saknas. Regeringen har investerat mycket i utbildning, utveckling av infrastruktur och höjda offentliga löner. Saudiarabien har inte tillåtit insyn i landets budget och ekonomi. Detta gör det ställs frågor om den ekonomiska situationen, inklusive storleken på olje- och gasreserverna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saudiarabien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -131 070 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,853
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  6,38
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  82,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  18,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  15
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  6,0
  Hektar per person
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  601 047
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  19,53
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  3
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  2 940
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 436
  Personer
  Fredsindex
  2,417
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  154
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  49
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  65,88
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  70,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  10,3
  Procent av BNP
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,8
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  12
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  7
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  10
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,4
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,257
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  5,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  16,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  19,87
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  84
  Procent
  Vattenkonsumtion
  907,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  9 444
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  30,8
  Procent
  Arbetslöshet
  5,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  686 738 400 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  20 849
  US Dollar
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  82,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Saudiarabien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  100
  Personer
  Befolkningsantal
  33 554 343
  1000 invånare