[[suggestion]]
Singapore

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Singapore

Etniska grupper

Kineser 74,2 %, malayer 13,3 %, indier 9,2 %, andra/ospecificerad/ingen 3,3 % (2013)

Språk

Mandarin (officiell) 36,3 %, engelska (officiell) 29,8 %, malay (officiell) 11,9 %, hokkien 8,1 %, kantonesiska 4,1 %, teochew 3,2 %, tamil (officiell) 4,4 %, andra indiska språk 1,2 %, andra kinesiska dialekter 1,1 %, övriga språk 1,1 % (2010)

Religion

Buddhister 33,9 %, muslimer 14,3 %, taoister 11,3 %, katoliker 7,1 %, hinduer 5,2 %, andra kristna 11 %, andra 0,7 %, ingen 16,4 % (2010)

Befolkningsantal

5 674 472 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

697 kvadratkilometer

Valuta

Singaporiansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

87 833 PPP$

Nationaldag

9 augusti

Andra landsidor

Geografi

Singapore består av en huvudö och 62 mindre öar. Det mesta av Singapore ligger lägre än 15 meter över havet. En stor del av kusten är formad av landutfyllningar, hamnanläggningar och träskdräneringar. Klimatet är fuktigt tropiskt och nästan utan årstidsvariationer. Medeltemperaturen ligger på 27 °C och den genomsnittliga luftfuktigheten ligger på 84 %. Tropisk regnskog är bevarad i några naturreservat. På vissa ställen längs kusten finns mangroveskog. Mycket av den ursprungliga vegetationen är ersatt av äng- och buskvegetation. Singapore är en stadsstat och djurlivet är i stor grad begränsad till naturreservat och träskmarken Nee Soon. Av de cirka 85 registrerade däggdjursarterna är gnagare och fladdermus de vanligaste.

Miljöproblemen i Singapore är föroreningar från industrin, begränsad tillgång till färskvatten, problem med sophantering på grund av för lite tillgänglig mark samt problem med rök från skogsbränder i Indonesien.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Singapore, skulle vi behöva 3.3 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Singapore var en viktig malaysisk hamnstad i äldre tid, men gick under på 1300-talet. Staden blev återuppbyggd som brittisk år 1819. År 1826 blev staden, tillsammans med Penang och Malakka, införlivade i den nyskapade kolonin Straits Settlements. Singapore var en frihamn och blev snart den dominerande handels- och hamnstaden i Sydostasien. Invånarantalet ökade snabbt och kineserna blev tidigt den dominerande folkgruppen. Från 1920-talet utvecklades Singapore till en befäst marinbas.

Japanerna erövrade ön i februari år 1942 och Straits Settlements upplöstes. Singapore blev år 1946 en brittisk kronkoloni som år 1959 fick inre självstyre med ett parlament. År 1963 blev Singapore en del av den Malaysiska federationen. Motsättningar mellan det dåvarande radikala och kinesiskdominerade Singapore och det mer konservativa, malaysierpräglade Malaysia ledde till att Singapore gick ur federationen år 1965 och blev en självständig republik.

Samhälle och politik

Det ursprungligen vänsterradikala People's Action Party (PAP) har suttit vid makten sedan frigörelsen och hade alla platser i parlamentet fram till år 1981, då oppositionen fick en representant invald. Sedan dess får oppositionen runt 30 % av rösterna, men har trots detta ingen särskilt stor politisk makt. Singapore är en auktoritär stat med sträng kontroll över media och internet. Efter en grundlagsändring år 1993 blev presidenten för första gången direktvald, men presidentens makt är trots detta väldigt begränsad. 

Singapore har rykte om att vara fint och välordnat och om man bryter mot landets lagar får man höga böter. Narkotikalagarna är bland världens strängaste; vid smuggling av mer än 15 gram heroin riskerar man dödsstraff. Under de senaste åren har även utlänningar blivit avrättade för att ha haft narkotika på sig.

Ekonomi och handel

Under kolonialtiden var Singapores hamn en transitstation för handel mellan grannländerna. Efter självständigheten satsades mycket på industrialisering och utländska investeringar vilket ledde till en stark ekonomisk tillväxt. Östaten har blivit ett internationellt bank- och finanscentrum där ett stort antal multinationella företag har etablerat sig. Från år 1996 betraktas Singapore inte längre som ett utvecklingsland och sedan början av 1990-talet har Singapore satsat på att utveckla servicebäringen (handel, finans, transport och turism). Landet räknas idag som det ledande finanscentret i Sydostasien. Singapore har på senare år mött den ökande internationella konkurrensen med att satsa på bio- och nanoteknologi samt farmaceutisk industri. Lagstiftningen är mycket liberal när det gäller forskning på bland annat stamceller och kloning. Singapore har ofta återhämtat sig snabbt från finanskriser och internationella nedgångsperioder. Efter den globala finanskrisen år 2008, där Asien drabbades hårt, återhämtade sig Singapore år 2010 med 15 % tillväxt.

Singapore rankas som nummer 9 av 187 på FN:s index över mänsklig utveckling (2014).

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Singapore för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  16 660 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,932
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,816
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  79
  År
  Lyckoindexet
  6,26
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  8 156
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  56 373
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  10,31
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  8,2
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  120
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  1,382
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  4
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  85
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  51,41
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  30,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,3
  Procent av BNP
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,6
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  81
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  10
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  3
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  47
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,5
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,068
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  23,00
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  8 845
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,7
  Procent
  Arbetslöshet
  3,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  323 907 234 412
  US Dollar
  BNP per invånare
  57 714
  US Dollar
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  84,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Singapore

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  5 791 901
  1000 invånare