[[suggestion]]
Sverige

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Stockholm

Etniska grupper

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

Språk

Svenska (officiell) samt nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch,

Religion

Protestanter 87 %, andra/ingen/ospecificerat 13 %

Befolkningsantal

9 801 616 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk monarki

Area

450 295 km2

Valuta

Svenska kronor

Bruttonationalinkomst per invånare

48 905 PPP$

Nationaldag

6 Juni

Andra landsidor

Geografi

Med en landyta på nästan 450 000 kvadratkilometer är Sverige det största landet i Norden. Landskapet består av en stor del högland och bergområden i norr. I de centrala delarna av Sverige finns bördiga områden utmed kusten och här finns landets industriella centrum. I söder, där befolkningstätheten är som högst, drivs jordbruk. Öarna Öland och Gotland tillhör Sverige.

Klimatet varierar över hela landet. I norr är vintrarna kalla och snörika medan somrarna kan vara varma. I de södra delarna av Sverige är klimatet mildare året runt. Golfströmmen i Atlanten skapar ett varmare klimat i Sverige jämfört med andra platser på motsvarande breddgrader.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sverige, skulle vi behöva 3.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Vikingatiden är en viktig del av äldre svensk historia. Perioden varade från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet. Vikingarna från Skandinavien härjade och plundrade sig fram genom Europa. År 1397 ingick Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, i Kalmarunionen och hade då en gemensam kung. År 1523 blev Sverige självständigt. Under de kommande hundra åren ökade Sveriges inflytande gradvis i områdena runt Östersjön. Under den här tiden erövrade Sverige flera landområden och blev till slut en stormakt. I takt med expansionen av Sveriges gränser fick Sverige flera fiender. Ryssland blev en farlig fiende och blev den största motståndaren om nya landområden. År 1709 förlorade Sverige sin centrala position i Östersjön position till Ryssland och Sveriges tid som stormakt var över. Mellan år 1814 och 1905 ingick Norge och Sverige i en union. Sverige fick Norge efter att ha tagit parti mot Napoleon under Napoleonkrigen, och som plåster på såren för att ha förlorat Finland till ryssarna.

Sverige höll sig under världskrigen neutralt och deltog inte aktivt. När freden kom 1945 stod Sverige finansiellt starkt. Landet hade undgått förstörelsen av krig och byggt upp sin industri under krigsåren, vilket ledde till att ekonomin raskt växte när freden äntligen kom. Under socialdemokraternas år vid makten, 1945-1976, byggdes en omfattande välfärdsstat upp. År 1995 gick Sverige med i EU.

Samhälle och politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statshuvud, men har i praxis ingen politisk makt. Den lagstiftande makten finns hos Riksdagen, som också antar statsbudgeten. Riksdagens medlemmar väljs in på fyraårsperioder och statsministern väljs av Riksdagen. Eftersom Sverige har ett parlamentariskt system måste den sittande regeringen ha stöd från majoriteten av riksdagen.

Efter att de borgerliga partierna skapade en allians år 2004 har uppdelningen mellan blocken, de borgerliga partierna på ena sidan och en röd-grön koalition på den andra, varit tydlig. Efter år 1976 har regeringsmakten skiftat mellan blocken, även om socialdemokraterna övervägande suttit på regeringsmakten. Under de två senaste mandatperioderna har framväxten av det nationalkonservativa partiet Sverigedemokraterna fått ökade framgångar. Partiet driver en invandringskritisk politik och befinner sig på den yttre högerkanten på den politiska skalan. Detta har skapat en instabilitet och oro i det politiska klimatet då ingen av de övriga riksdagspartierna vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

Den 9 september 2018 hölls ett val i Sverige som slutade med ett väldigt jämt valresultat. Sverigedemokraterna var det parti som ökade mest i procent, och de två blocken landade på nästintill lika resultat. Fem veckor efter valet var det fortfarande oklart vem som skulle få bilda regering. Detta är rekordet för längsta regeringsbildandet i Sverige någonsin. 

Inom utrikespolitiken har Sverige traditionellt sett fört en neutralitetspolitik utan allianser. Landet är officiellt neutralt men gick med i EU efter kalla krigets slut. Nu är landet med i en gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Det internationella arbetet inom FN har alltid varit viktigt för Sverige, och landet är bland de största bidragsgivarna till FN. Sverige satt under 2017-2018 med i FN:s säkerhetsråd.

Majoriteten av befolkningen i Sverige är äldre. Framförallt blir männen allt äldre. Medellivslängden är hög, och födelsetalen har periodvis varit låga. Sverige har under de senaste åren sett en stadig befolkningsökning. Detta beror dels på ökat antal utländska studenter, invandring av flyktingar och arbetskraftinvandring från Europa.

Ekonomi och handel

Sverige har öppen ekonomi och beroende av att kunna sälja sina varor på den internationella marknaden. Timmer, mineraler och vattenkraft har varit de viktigaste faktorerna till att man talar om att Sverige som Skandinaviens främsta industriland. I tillägg exporterar Sverige elektronik och telekomutrustning. Den svenska industrin har ofta varit banbrytande. Verkstadsindustrin, med produktion av bland annat transportmedel, utgör en stor del av industrins exportvärde.

På grund av exportberoendet drabbades Sverige hårt av den globala finanskrisen 2008. Regeringens svar på nedgången var en expansiv finanspolitik och ökad investering i infrastruktur och hälsovård som ledde till att ekonomin såg en god tillväxt redan år 2010. Den ekonomiska tillväxten har bromsats något under eurokrisen men ändå är Sveriges ekonomi starkare än de flesta länder i västvärlden.

EU är landets viktigaste handelspartner, särskilt de andra nordiska länderna och Tyskland. Handeln med Asien och USA har vuxit de senaste åren men utgör en liten del av utrikeshandeln.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sverige för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,864
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  85,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  43 421
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,48
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,0
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,502
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  85
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  8,31
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  20,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  5
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  4
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  6
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,4
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,048
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  38,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  43,55
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  92
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  64 877
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  13 480
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  20,4
  Procent
  Arbetslöshet
  6,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  535 607 385 506
  US Dollar
  BNP per invånare
  53 253
  US Dollar
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  96,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Sverige

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  56 784
  Personer
  Befolkningsantal
  9 982 709
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  37
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  292 608
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,933
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
  Lyckoindexet
  7,34
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)