[[suggestion]]
Tanzania

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dodoma, men många institutioner är fortfarande i Dar es-Salaam

Språk

Swahili (officiell), kiunguja, engelska (officiell), arabiska, många mindre språk

Religion

Fastlandet: kristna 30 %, muslimer 35 %, traditionell religion 35 %. Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningsantal

44 928 923 (2012)

Area

945 203 kvadratkilometer

Valuta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalinkomst per invånare

2 786 PPP$

Nationaldag

26 april

Andra landsidor

Geografi

Tanzanias landskap är väldigt varierat och har allt från bergsområden, savanner och insjöar till en kustlinje med både korallrev och mangroveskog. Afrikas högsta berg Kilimanjaro samt den största afrikanska insjön Victoriasjön ligger i Tanzania. Landet har ett subtropiskt klimat med två regnperioder. En regnperiod som pågår mellan mars till maj och en mellan november till januari. Landet har ett väldigt rikt växt- och djurliv och är bland annat känt för den svarta noshörningen. I Tanzania är drygt en tredjedel av det totala landområdet skyddat i form av nationalparker eller genom reservat. Trots detta så mister Tanzania 3500 kvadratkilometer skogsområden per år, på grund av utvidgning av jordbruksproduktionen. Andra miljöproblem som finns i landet är bland annat utbredning av öken, jorderosion och ödeläggelse av korallrev längs kusten. Tanzaniska myndigheter arbetar också med att motverka olovlig jakt i nationalparkerna och smuggling av elfenben. Hög befolkningstäthet och ökade föroreningar bidrar även till miljöproblem i de större städerna. 

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tanzania, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I flera århundraden blev Tanzania, och då speciellt kustområdena i landet, starkt påverkade av arabisk kultur genom handel och sjöfart. Från år 1698 kontrollerades skärgården Zanzibar, som utgörs av öarna Zanzibar och Pemba samt en del små öar, av den arabiska sultanen av Oman. På Zanzibar upprättades även en arabisk handelsstation. Tanzania har varit under både tyskt och brittiskt styre. År 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), ett tyskt protektorat. Zanzibar behöll sin självständighet tills det år 1890 hamnade under brittiskt styre. Tysklands nederlag efter första världskriget bidrog till att Tanganyika gavs till Storbritannien som mandatområde. År 1961 blev Tanzania självständigt och året efter utropades en republik där, Nyerere valdes som landets första president. Zanzibar blev självständigt år 1963 och det följande året gick Tanganyika och Zanzibar samman och bildade en union med namnet United Republic of Tanzania. Presidenten Nyerere införde år 1967 ett socialistiskt program för landets utveckling. Hans parti var länge det enda tillåtna partiet. Torka och nedgång i matproduktionen medförde emellertid till att landet införde flerpartisystem och marknadsekonomi på 1990-talet.

Samhälle och politik

Tanzania är en union mellan fastlandet Tanganyika och ön Zanzibar. Zanzibar har självstyre med egen grundlag, regering och parlament som tar beslut i saker som endast gäller Zanzibar. I huvudstaden Dodoma sitter unionsparlamentet som antar lagar som gäller hela Tanzania. På Zanzibar finns det flest muslimer medan fastlandsbefolkningen huvudsakligen består av kristna eller de som tillber traditionella religioner. I landets grundlag skiljs staten och religionen ifrån varandra. Chama Cha Mapinduzi (CCM) har haft regeringsmakten i Tanzania sedan landet blev självständigt år 1961. Även om en grundlagsändring år 1992 gjorde så att fler partier tilläts så är oppositionen splittrad och har lite makt. CCM har en auktoritär karaktär och fungerar mer som en maktapparat än en folkrörelse. Korruption är ett problem inom politiken och rättsväsendet i landet. Det har bland annat uppkommit flera anklagelser om korruption och bedrägeri i samband med politiska val.

Tanzanias lag garanterar inte press- och uttrycksfrihet. Dessutom är även de mänskliga rättigheterna i Tanzania under prövning och homosexuella är en extra utsatt grupp i landet. Människorättsorganisationer har också kritiserat Tanzania för användandet av tortyr, dödsstraff och polisbrott mot den egna befolkningen.

Presidenten är landets högste ledare och har mycket makt då presidenten utnämner statsminister och regering samt kan lägga veto mot lagförslag i parlamentet. Förhållandet mellan Tanzania och Zanzibar har under lång tid varit präglat av missnöje. Befolkningen på Zanzibar vill ha mer självständighet medan tanzanierna på fastlandet menar att de bör vara nöjda med unionsavtalet som finns.

Ekonomi och handel

Även om Tanzania har upplevt en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt under de senaste åren så är landet fortfarande ett av världens fattigaste. De flesta tanzanier arbetar i småskaligt jordbruk. Viktiga näringar är gruvdriften (särskilt utvinningen av guld), turism och andra servicenäringar. Efter en stor ekonomisk kris på 1980-talet lade Tanzanias regering om den ekonomiska politiken och införde marknadsekonomi. De senaste åren har särskilt gruvindustrin lett till tillväxt i ekonomin. Landets ekonomi har i emellertid präglats av korruption och tung byråkrati som hämmar utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stora klyftor mellan fattiga och rika. Eftersom Tanzanias intäkter från import är mindre än exportintäkterna har landet tvingats ta stora utlandsskulder för att undvika handelsunderskott. Även om delar av lånen har blivit återbetalda utgjorde skulden omkring så mycket som en tredjedel av Tanzanias bruttonationalprodukt (BNP) år 2010. Dessutom är landet beroende av bistånd. Den globala finanskrisen år 2008 ledde till nya budgetproblem. 2012 upptäcktes naturgas i landet, denna naturtillgång kan komma att bli en källa till bättre ekonomisk tillväxt för Tanzania i framtiden. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tanzania för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 584 170 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  49,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,275
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  28,20
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,404
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  26,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  50,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  11 562
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,22
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,1
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,837
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  36
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  36,28
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  79,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  32,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,5
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  54
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  59
  År
  Spridning av malaria
  113,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  398
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  132
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  269
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  85,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  77,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  79,9
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,544
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  23,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  37,18
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  99
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  32,8
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  6,4
  Procent
  Arbetslöshet
  1,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  53 320 625 959
  US Dollar
  BNP per invånare
  958
  US Dollar
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  16,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  883
  Personer
  Befolkningsantal
  59 091 392
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 872
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  352 700
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,538
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  60
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  58
  År
  Lyckoindexet
  3,23
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)