[[suggestion]]
Turkiet

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ankara

Etniska grupper

Turkar 70-75 %, kurder 18 %, andra minoriteter/andra/ospecificerad/ingen 7-12 % (2008)

Språk

Turkiska, kurdiska, dimli, azeri, kabardian

Religion

Muslimer 99,8 %, andra/ospecificerad/ingen 0,2 %

Befolkningsantal

79 414 269 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

783 562 kvadratkilometer

Valuta

Turkisk lira

Bruttonationalinkomst per invånare

25 247 PPP$

Nationaldag

29 oktober

Andra landsidor

Geografi

I söder och norr har Turkiet långa kuster mot Medelhavet och Svarta havet som är populära resmål för turister från hela Europa. I öster bildar branta berg naturliga gränser mot grannländerna Irak och Iran. Bergsområden dominerar också det mesta av inlandet där den genomsnittliga höjden är 1000 meter över havet. I de västra delarna av landet består landskapet av låglänta slättområden som är ideala för jordbruk. Turkiet är beläget mellan flera tektoniska plattor, vilket har lett till frekventa jordbävningar, ofta med katastrofala följder. Klimatet är mycket varierat, med ett tempererat Medelhavsklimat i sydväst och ett kallt inlandsklimat i bergsområdena i nordost. Turkiet står inför stora miljöproblem – jorderosion har skadat mer än hälften av landets åkermark och luftföroreningarna i städerna har ökat dramatiskt under senare år. Dålig statlig styrning har också inneburit att många företag har haft möjlighet att fritt släppa ut giftiga kemikalier i floderna. 

Earth Ecoprint

1.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Turkiet, skulle vi behöva 1.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

 Dagens Turkiet är den sista resten av det Osmanska riket, som under perioden 1300-1550 var ett av världens mäktigaste imperier. Riket grundades i slutet av 1200-talet då mongolerna hade fördrivit de flesta muslimer i dagens Iran och Irak till Turkiet, där de enades under Osman I. När det var som störst omfattade det osmanska riket hela Nordafrika, huvuddelen av sydöstra Europa och stora delar av Asien. På 1800-talet gick imperiet in i en långvarig svacka och förlorade allt fler områden. Efter att ha deltagit på den förlorande sidan i första världskriget (1914-1918) kollapsade riket, och 1924 blev resterna omgjorda till den turkiska republiken, grundad av Mustafa Kemal – Atatürk (vilket betyder turkarnas fader). Alla religiösa delar av staten togs bort, och en absolut åtskillnad mellan stat och religion blev inskriven i den nya konstitutionen. Atatürk dog 1938, men partiet han grundade satt kvar vid makten fram till 1950, när det demokratiska partiet (DP) kom till makten. De följande tre decennierna präglades av politisk oro och militären ingrep och avsatte av olika anledningar regeringarna 1960, 1971 och 1980. 1984-1999 var det fullt krig i landets östra regioner mellan den turkiska armén mot den kurdiska PKK-gerillan. PKK vill bryta sig loss från Turkiet och skapa en självständig, kurdisk stat.

Kurdistan

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Mellanöstern och lever i ett område som täcker delar av Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Detta område kallas Kurdistan. Kurderna har blivit och blir utsatta för olika former av förtryck, och många kurder kämpar för ett självständigt Kurdistan. Detta har skapat konflikt mellan kurdiska grupper och de fyra stater som kontrollerar de kurdiska områdena.

Läs mer ι Konflikter

Samhälle och politik

Turkiet styrs av en folkvald president och en regering som utses av parlamentet. Turkisk politik uppvisar oenighet huruvida landet ska vara sekulärt eller om religionen ska spela en viktigare roll. Den turkiska politiken präglas av spänningarna mellan politikerna och starka statliga institutioner som rättsväsendet och armén. Domstolarna ser det som sin uppgift att fortsätta det anti-religiösa arvet från landsfadern Kemal Atatürk, och har vid upprepade tillfällen förbjudit politiska partier som visat minsta tecken på att blanda religion och politik. Armén har stort inflytande på det nationella säkerhetsrådet, som är det högsta organet för Turkiets säkerhetspolitik. Ändringar i grundlagen har gjort att militären och domstolarnas möjlighet att lägga sig i politiken har minskat. Sedan början av 2000-talet har det moderata islamiska rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) haft störst uppslutning. De senaste åren har AKP blivit mer och mer auktoritärt, och många turkar är rädda att demokratin håller på att försvinna. Turkiet är ett socialt splittrat land med stora skillnader i utbildnings- och inkomstnivåer mellan statsbefolkningen i västra Turkiet och de mindre landsbygderna i östra Turkiet. Den kurdiska minoriteten i öst utgör nästan 20 procent av befolkningen och har varit diskriminerad under flera år.

Ett växande missnöje över president Erdogans auktoritära styre ledde till att regimkritiska delar av den turkiska militären försökte genomföra en statskupp i juli 2016. Kuppförsöket slogs snabbt ner och många soldater, generaler och admiraler arresterades.

Turkiet har blivit en av parterna i kriget i Syrien, som en del av alliansen som gör luftangrepp mot Den islamiska staten (IS) . I det sammanhanget har kampen mot PKK och kurderna intensifierats. Över två miljoner syrier har flytt till Turkiet, som länge har arbetat för att få bli medlem i EU. På grund av flyktingströmmen till Europa har EU och Turkiet ingått ett avtal. Avtalet innebär bland annat att Turkiet ska begränsa antalet flyktingar som flyr vidare från Turkiet till Europa, mot att samtalen om ett turkiskt EU-medlemskap återupptas. 

Ekonomi och handel

En grundläggande del av ideologin hos Atatürk, det moderna Turkiets grundare, var att staten skulle kontrollera större delen av ekonomin. Under 1980-talet påbörjades en privatisering av vissa statsägda företag, men staten är fortfarande en viktig ekonomisk aktör i landet. Privatiseringen följdes inte upp med en tillräcklig lagstiftning vilket har lett till mycket omfattande korruption i landet. Vissa beräkningar tyder på att den svarta ekonomin kan utgöra så mycket som 50 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). De senaste åren har massproduktion av bilar och elektronik tagit över allt större delar av ekonomin, samtidigt som jordbrukets andel har minskat. Landet är dock fortfarande en av världens största jordbruksproducenter och är självförsörjande på livsmedel. Turkiet har haft en stabil ekonomisk tillväxt genom 2000-talet med undantag för nedgången som följde den globala finanskrisen 2008-2009.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Turkiet för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  3 141 610 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  1,60
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,791
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,669
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  5,37
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  70,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  11,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  105
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,2
  Hektar per person
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  345 981
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,49
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,5
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  387
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  111 828
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3 993 404
  Personer
  Fredsindex
  2,898
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  1 097 000
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  52,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  82,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,7
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  16
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  27
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  17
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,3
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,328
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  15,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  32,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  14,57
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  44
  Procent
  Vattenkonsumtion
  42,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 855
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  16,9
  Procent
  Arbetslöshet
  10,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  851 549 299 635
  US Dollar
  BNP per invånare
  10 546
  US Dollar
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  64,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Turkiet

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  106 378
  Personer
  Befolkningsantal
  81 916 871
  1000 invånare