[[suggestion]]
Uruguay

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Montevideo

Etniska grupper

Europeiskt ursprung 88%, mestis 8%, afrikanskt ursprung 4%

Språk

Spanska (officiell), portunhol, brazilero

Religion

Katoliker 47,1 %, icke-katolska kristna 11,1 %, autonoma kyrkosamfund 23,2 %, judar 0,3 %, ateister/agnostiker 17,2 %, andra 1,1 % (2006)

Befolkningsantal

3 286 314 (2011)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell republik

Area

176 215 kvadratkilometer

Valuta

Uruguayansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

21 620 PPP$

Nationaldag

25 augusti

Andra landsidor

Geografi

Uruguay är ett av de minsta länderna i Sydamerika. Landområdet täcker övergången mellan höglandet i Brasilien och det argentinska slättlandet. Vid gränsen till Brasilien reser sig ett högland som löper inåt landet i sydostlig riktning. Mot söder övergår åsarna till slättlanskap. Omkring 85 procent av landet täcks av grässtepp, som mestadels används som betesmark. Río Negro är Uruguays viktigaste flod. Floden delar landet på tvären och rinner igenom flera små sjöar. Río Negro mynnar ut i Uruguay-floden som utgör en naturlig gräns med Argentina. Längs floden finns smala skogsbälten. Uruguay ligger i det suptropiska klimatbältet och har fyra årstider. Det är varmast mellan december och februari och mellan juni och augusti är det vinter. Då kan temperaturen sjunka ned till 0 grader, men det är ingen snö i landet. År 2006 byggde Uruguay en pappersmassfabrik vid Uruguayfloden. Detta ledde till stora protester från argentinska miljöaktivister och ärendet gick till den internationella domstolen. Domstolen kom fram till år 2010 att verksamheten kunde fortsätta eftersom det inte stred mot miljökraven. Luftföroreningar orsakade av industrin är ett stort problem, särskilt i tätbebyggelser.

Earth Ecoprint

1.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Uruguay, skulle vi behöva 1.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På grund av bristen av guldfynd i Uruguay blev landet sent kolonialiserat i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Mot slutet av 1600-talet upprättade emellertid Portugal och Spanien kolonier i området. Länderna kämpade om rätten till Uruguay fram till år 1776. Då blev Uruguay en spansk koloni. Indianerna blev nästan helt utrotade och några få rika ägde all jord. Napoleonkriget i början av 1800-talet skadade Spanien och kolonin föll samman. Portugal tog makten och år 1817 blev Uruguay en del av Brasilien. Fem år senare blev Brasilien självständigt från Portugal och med hjälp från Storbritannien uppnådde Uruguay självständighet år 1828. Det liberala Coloradopartiet och det konservativa Blancopartiet grundades på 1830-talet. Våldsamma konflikter mellan dessa partier präglade resten av 1800-talet. År 1903 blev Coloradopartiets Ordóñez vald till president och konflikten lugnade sig. Ordóñez grundade en modern demokrati och en välfärdsstat som är unik i Latinamerika. Uruguay blev på 1950-talet drabbad av ekonomiska problem vilket ledde till ny social oro. År 1973 övertog militären makten. Tortyr, mord och fängslandet av oppositionen präglade 1970-talet. När militärjuntan inte klarade av att stoppa den ekonomiska nedgången gav juntan gradvis ifrån sig makten på 1980-talet. Sanguinetti blev år 1985 den första civila presidenten på 12 år och samhället blev mer friare.

Samhälle och politik

Uruguay domineras av tre partiet som är mer uppbyggda kring individer än ideologi. Coloradopartiet och Blancopartiet har dominerat sedan 1800-talet men i valet år 2004 inträffade en historisk vändpunkt. Vänstersidan fick sin första president och Vänsteralliansen uppnådde majoritet i parlamentets två kamrar. I presidentvalet fem år senare vann ännu en vänsterpolitiker och den politiska kursändringen var bekräftad. Presidenten är både stats- och regeringschef och väljer regeringen själv. Samma person kan inte bli omvald till president mer än två sammanhängande perioder. Uruguay är ett av Latinamerikas mest demokratiska länder. Alla grundlagsändringar måste godkännas av en folkomröstning. Senast år 2009 hölls en folkomröstning om att ta bort amnestilagen från år 1989. Amnestilagen get militären och politiker strafffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen. Folket valde att lagen skulle vara kvar. Utbildningsnivån i Uruguay är hög i jämförelse med andra latinamerikanska länder. All utbildning är gratis, inklusive universitetsutbildningarna, och nästan 1/3 av alla unga studerar. Levnadsstandarden är relativt hög och andelen fattiga är låg i jämförelse med resten av kontinenten. År 2008 fick homosexuella ingå registrerat partnerskap och år 2012 blev Uruguay det andra latinamerikanska landet som tillåter abort.

Ekonomi och handel

Efter militärdiktaturens fall år 1985 fortsatte de ekonomiska problemen i Uruguay. Högersidans regeringskoalition förde, i samarbete med den internationella valutafonden (IMF), en ekonomisk åtstramningspolitik för att hålla nere inflationen. 1990-talets ekonomiska tillväxt utbyttes år 1999 med nya ekonomiska problem. En rad olika faktorer, däribland sjunkande världsmarknadspriser för Uruguays exportvaror, ledde till en ekonomisk kris år 2002. Landets bruttonationalprodukt (BNP) sjönk med 10 procent, arbetslösheten fördubblades och inflationen ökade. Med hjälp från IMF och export till USA återhämtade sig ekonomin året efter. År 2006 hade Uruguay återbetalt sitt lån från IMF. Emellertid blev befolkningen betydligt fattigare. Vänsterregeringens fattigdomsprogram från år 2005 förbättrade situationen.

Jordbruket är Uruguays största näring. Ylle, skinn och kött är de viktigaste exportvarorna. Beroendet av få exportvaror försöker Uruguay att minska genom att satsa på turism och finanstjänster. Idag besöker runt 1,8 miljoner turister landet varje år. Uruguay deltar i ett frihandelssamarbete med de andra sydamerikanska länderna. Brasilien och Argentina är de viktigaste handelspartnerna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Uruguay för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  40 770 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  9,40
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,804
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,689
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  6,29
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  92,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  20
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 747
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,97
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,5
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  230
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  6 816
  Personer
  Fredsindex
  1,761
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  70
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  16,06
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  35,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,3
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  15
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  51
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  31
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,0
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,284
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,20
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  64
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 068
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,4
  Procent
  Arbetslöshet
  8,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  56 156 972 158
  US Dollar
  BNP per invånare
  16 246
  US Dollar
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  68,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  56
  Personer
  Befolkningsantal
  3 469 551
  1000 invånare