[[suggestion]]
Argentina
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Buenos Aires

Etniska grupper

Argentinare av spansk eller italiensk härkomst 97%, mestizo, urbefolkning och andra grupper 3% (2010).

Språk

Spanska, engelska, italienska, tyska, franska och språk som talas av urbefolkningen: mapudungu och quechua

Religion

Katoliker 62.9%, Evangelier 15.3%, Jehovas Vittnen och Mormoner 1.4%, Övriga 1.2%, Agnostiker 3.2%, Ateister 6%, Ingen religion 9.7%, Ospecificerade 0.3% (2019)

Befolkningsantal

46,010,234 (2022)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 766 889 kvadratkilometer

Valuta

Argentisk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

26 505 PPP$

Nationaldag

25 maj

Andra landsidor

Geografi

Argentina ligger i Sydamerika och gränsar till Chile i väster och söder, Paraguay och Bolivia i norr och Brasilien och Uruguay i öster. Landet har en lång kustlinje mot Atlanten. Förutom Anderna i väster är det mesta av landskapet lågland och stora platta slätter. Låglandet är indelat i tre huvudområden: det norra området, Pampas och Patagonien. Det norra området präglas av stora gräsmarker, Pampas har goda förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel, medan Patagonien är ett platålandskap med höjder på upp till 1 500 meter över havet. I norr, på gränsen till Brasilien, ligger Iguazúfallen. Fallen är en stor turistattraktion och finns på UNESCO:s lista över världens kultur- och naturarv. 

Argentina sträcker sig långt geografiskt och har ett varierat klimat. Stora delar av landet har ett tempererat klimat, men längst norrut är klimatet tropiskt medan det söderut är subarktiskt klimat. Föroreningar och förlust av jordbruksmark på grund av utsläpp från industrin och användning av bekämpningsmedel är stora miljöproblem landet brottas med. Mycket av marken i landet har också förstörts på grund av avskogning och ökenspridning. 

 

 

Historia

De äldsta spåren av människor i Argentina är från 11 000 före vår tidräkning. Landet hade indianska bosättningar i norr, och spridda populationer av jägare och samlare i söder tills spanjorerna koloniserade landet 1516. Tvångsarbete och sjukdomar från Europa ledde till att många av landets ursprungliga befolkning dog. Landet var en del av vicekungadömet Peru och vicekungadömet Rio de la Plata, innan det blev självständigt 1816. Perioden efter självständigheten från Spanien präglades av inre oroligheter. Det fanns meningsskiljaktigheter mellan konservativa och liberala politiker, och mellan politiker och militär. Mellan 1880 och 1910 styrdes landet av konservativa politiker. Jordbruket utvecklades och kött och spannmål var viktiga handelsvaror. Det fanns ett behov av arbetskraft, vilket öppnade vägen för invandring från Europa. Med de europeiska invandrarna kom idéer om socialism, och man arbetade mot ojämlikhet i samhället. 

1946 kom Juan Perón till makten. Han förbättrade de fattigas situation, gav kvinnor rösträtt och förstatligade industrin. Samtidigt styrde han med diktatoriska medel; oppositionen undertrycktes och media kontrollerades. 1955 störtades Perón i en militärkupp och fram till 1976 präglade militären landets politiska ledning. Uppemot 30 000 människor försvann under de år militärdiktaturen varade och landets utlandsskuld steg dramatiskt. 1982 invaderade argentinska trupper de brittiska Falklandsöarna i södra Atlanten, men förlorade mot de brittiska trupperna. Förlusten ledde till militärdiktaturens fall och landets första demokratiska val hölls. 2000-talet har präglats av flera perioder av konjunkturnedgångar och stort missnöje bland befolkningen. 

Ekologiskt fotavtryck

1 9

2,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Argentina genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,0 jordklot

Samhälle och politik

Argentina är en republik med 23 provinser, förutom huvudstaden Buenos Aires. Det är ett federalt regeringssystem med delvis autonoma provinser. Presidenten väljs vart fjärde år och kan sitta högst två på varandra följande mandatperioder. I teorin ska presidentens agerande kontrolleras av kongressen, men i praktiken är det presidenten som har makten. Landets befolkning har liten tilltro till det politiska systemet, till stor del på grund av korruption. 

Mycket politiskt fokus riktas mot att minska skillnaderna mellan rika och fattiga, ge staten en viktigare roll i näringslivet, göra Argentina mer attraktivt för utländska investerare och bekämpa korruptionen som är ett stort problem i landet. Ökat samarbete med grannländerna betonas också, för att på detta sätt minska USA:s inflytande i regionen. 

Under 2017 räknade man med att ungefär var fjärde argentinare lever under fattigdomsgränsen och det är stora skillnader mellan fattiga och rika. Flera av de rika bor i Buenos Aires och andra storstäder, medan de fattiga främst bor i slumområden i städernas utkanter. 

Argentina är medlem i FN och specialiserade FN-organisationer som Världsbanken och Världshandelsorganisationen. 

Mänsklig utveckling

16

45 av 188

Argentina är nummer 45 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

För hundra år sedan var Argentina ett av världens tio rikaste länder, men misslyckad ekonomisk politik och korruption ledde till att Argentinas valuta tappade mycket av sitt värde. 2001 hamnade landet i en ekonomisk kris, och folk kunde inte ta ut sina besparingar från banken. Landet gick i konkurs. Detta utlöste massdemonstrationer och flera presidentskiften på kort tid. Ekonomin återhämtade sig så småningom, men landet tog nya lån och upplevde en ny ekonomisk kris 2014 när landet inte kunde betala sina lån. 2018 ansökte Argentina om ett krislån på 50 miljarder dollar från Internationella valutafonden (IMF). Trots krislånet har värdet på den argentinska valutan fortsatt att sjunka och inflationen är fortsatt hög. 

Stora delar av Argentinas odlingsbara områden används för jordbruksproduktion och industrin står för merparten av landets export. Argentina är en av världens största exportörer av nötkött. Därtill exporteras soja, majs, frukt, gas, olja och biodiesel ut ur landet. Höga internationella råvarupriser gör att Argentina tjänar bra och 2017 exporterade landet varor för totalt 58,4 miljarder US-dollar. Argentinas viktigaste handelspartner är Brasilien, USA och Chile. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Argentina för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

45 773 884

mennesker i Argentina

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 8

1,9

barn per kvinna i Argentina

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Argentina

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

7

26 505

BNP per invånare i PPP-dollar i Argentina

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er undernärda i Argentina

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,41

Ton CO2-utsläpp per invånare i Argentina

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Argentina

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Argentina

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Argentina

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,287

GII-indeksen i Argentina

Jobb