[[suggestion]]
Irland
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dublin

Språk

Engelska (officiellt), Irländska/gaelic (officiellt)

Religion

Katoliker 87,4 %, den irländska kyrkan 2,9 %, andra kristna 1,9 %, andra/ospecificerat/ingen 7,8 %

Befolkningsantal

5,003,905 (September, 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

70 273 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

105 382 PPP$

Nationaldag

17 mars

Andra landsidor

Geografi

Ön består av ett brett central låglandsområde som är omgivna av flera berggrupper. Låglandet är täckt av äng och betesmark, något som har gett Irland namnet den gröna ön. Slättlandskapet när fram till kusten i öst där huvudstaden Dublin ligger. Macgillicuddy's Reeks i sydväst är Irlands högsta bergmassiv med Carrantuohill (1041 meter över havet) som Irlands högsta punkt. Irland har ett tempererat kustklimat med ett milt, fuktigt och mycket skiftande väder. Om vintern blir det kallt, nedemot -20 °C, och på sommaren är det varmt, upp till 32 °C. Större skogar är sällsynt på Irland där ljung-, kärr- och vattenväxter dominerar. Det är förhållandevis få djurarter i Irland, ungefär 24 däggdjur. 450 fågelarter har dock observerats på Irland.

Miljöproblemen på Irland är speciellt föroreningen av inlandsvatten på grund av avrinning från jordbruket.

Historia

Irland är ett av de områden i Europa som har flest fornminnen. De äldsta spåren efter människor är daterat från 7000 f.kr. De äldsta fasta boplatserna är från 3700 f.Kr och under bronsåldern (2000-500 f.kr) utvecklades bronshantverk och yxor, dolkar och guldföremål exporterades till kontinenten.

Från ungefär 800 e.kr började invasionen av norska och danska vikingar att grunde flera av de äldsta städerna i Irland. Den norska kungamakten höll sig kvar på Irland fram tills engelsmännen invaderade, under Henrik II, några århundraden efteråt. Irland blev under engelsmännen fram till 1920. Perioden under engelsmännen präglades av starkt motstånd mot ockupationen och flera perioder med inbördeskrig och uppror. Mellan 1916 och 1921 pågick ett inbördeskrig som ledde till att Irlands 26 grevskap blev självständiga medan de 6 nordligaste (Ulster) är fortfarande en del av Storbritannien. År 1949 bröt Irland helt förbindelserna med Storbritannien då de lämnade the Commonwealth.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 0

3,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Irland genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,1 jordklot

Samhälle och politik

Irlands politik och samhällsliv är mycket präglat av konflikten om Nordirland. Fredsförhandlingar och gerillakrig har påverkat landet men nu ser det ut som att fredsavtalet från 1990-talet börjar implementeras, trots en del problem. Både konflikten i Nordirland, Irlands historia och samhälle är starkt präglat av religion och särskilt kampen mellan protestanter och katoliker.

Irland blev medlem i EU år 1973 och har sedan dess varit ett av de mest EU-positiva länderna i unionen, något som kan förklaras med att de vill bli mindre beroende av sin granne Storbritannien.

Irland är ett av de få länder i Europa som fortfarande har en stark kvinnorörelse och de hävdar att Irland är det land som har flest kvinnoorganisationer i världen. Någon förklaring kan vara att Irland är förhållandevis konservativt och religiöst baserat samhälle där man bland annat finner de strängaste abortlagarna i Europa.

 

Irlands roll i säkerhetsrådet och förhållande till de andra länderna

Irland är just nu ett av säkerhetsrådets 10 icke-permanenta länder. 

Läs mer om säkerhetsrådet här

Irland har en nära relation med USA och Europeiska unionen. Irland är medlem i EU men är inte medlem i Nato. På grund av detta har Irland bland annat spelat rollen som främjare för en god dialog mellan USA och Europeiska unionen i frågor där dessa har varit mycket oense.

Irlands förbindelser med Kina präglas av en balans mellan å ena sidan ekonomiska handelsintressen och å andra sidan kritik av Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 

Irlands ställning i kärnvapenfrågan

Irland stöder EU: s gemensamma uppfattning att kärnkraftsavtalet med Iran måste fortsätta. De var emot att USA skulle dra sig ur avtalet och oroade sig för att Iran skulle fortsätta aktiviteter som stred mot avtalets skyldigheter. Irland vill att alla inblandade parter kommer överens om något liknande kärnkraftsavtalet 2015 och efterlyser åtgärder för förtroendeskapande, dialog och efterlevnad av avtal.

Även om EU har varit positivt inställd till att rädda kärnkraftsavtalet med Iran, håller unionen sin starka kritik mot landets militära missilprogram och engagemang i regionala konflikter som i Syrien, Jemen och Irak. Tidigare under 2019 antog EU också sanktioner mot individer och organisationer i Iran som de tror ligger bakom försök att döda iranska dissidenter som lever i exil i Europa.

Irland är positiv till kärnvapennedrustning och är medlem i både icke-spridningsfördraget och fördraget om icke-spridning av kärnvapen. Landet, tillsammans med Mexiko (som också sitter i säkerhetsrådet under denna period), var inblandad i förhandlingarna om avtalet om förbud mot kärnvapen och kan vara positiva till inrättandet av en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

Mänsklig utveckling

18

7 av 188

Irland är nummer 7 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Irlands historia var präglats av långa perioder av stor fattigdom och utvandring, men sedan 1970-talet har den ekonomiska utvecklingen varit stark. På 1990-talet blev Irland kallad den keltiska tigern och hade en ekonomisk tillväxt på 8 procent (det dubbla i jämförelse med genomsnittet i EU). Landet har lyckats locka mycket investeringar och många företag. Exporten har haft en stark ökning, särkilt inom elektronik och kemikaliska produkter.

Den globala finanskrisen år 2008 drabbade Irland mycket hårt och de många åren av stark ekonomisk tillväxt ersattes med hög arbetslöshet, fallande huspriser och en negativ ekonomisk utveckling. Irland är ännu en gång inne i en period där många unga människor utvandrar. De ekonomiska problemen har skapat ett stort missnöje hos befolkningen och under de senaste åren har det förekommit många stora demonstrationer mot regeringens krishantering. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Irland för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 056 935

mennesker i Irland

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Irland

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Irland

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig

105 382

BNP per invånare i PPP-dollar i Irland

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Irland

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 1

7,25

Ton CO2-utsläpp per invånare i Irland

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irland

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Irland

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Irland

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,074

GII-indeksen i Irland

Jobb