[[suggestion]]
Island
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Reykjavik

Etniska grupper

Nordiskt och keltiskt ursprung 94 %, andra/ospecificerade/ingen 6 %

Språk

Isländska, engelska, andra nordiska språk, tyska

Religion

Protestanter 80,7 %, katoliker 2,5 %, frikyrkosamfund 4 %, andra religioner 3,6 %, andra/ospecificerade/ingen9,2 % (2006) Islands evangelisk-lutherska statskyrka (officiell) 73.8 %, romersk-katolska kyrkan 3.6 %, Reykjavik frikyrka 2.9 %, Hafnarfjorour Frikyrka 2 %, kongregationalistkyrkan 1 %, andra religioner 3.9 % (inkluderar pingstvänner och asatroende), ingen 5.6 %, annan/ospecificerad 7.2 % (2015)

Befolkningsantal

354,234 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell republik

Area

103 000 kvadratkilometer

Valuta

Isländsk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

69 081 PPP$

Nationaldag

17 juni

Andra landsidor

Geografi

En tiondel av Islands yta består av glaciärer. Dessutom har landet hundratals varma källor och gejsrar. I landets centrala delar finns berg och glaciärer, medan kusten är flackare och har många djupa fjordar. Island ligger på en undervattensbergskedja som löper längs Atlantens havsbotten. Berget ligger mellan två kontinentalplattor som långsamt flyttas isär. På grund av detta har landet flera aktiva vulkaner. I genomsnitt sker vulkanutbrott på Island vart femte år. År 1963 bildades den nya ön Surtsey av ett stort utbrott. Island ligger strax söder om polcirkeln, men på grund av Golfströmmen är klimatet relativt milt. De har svala somrar och milda vintrar, och de flesta hamnar är isfria. Som följd av både vind och överbetning är jorderosion ett av de största miljöproblemen på Island.

Historia

Island beboddes troligen av irländska munkar innan skandinaverna började bosätta sig där från 870. Innan 930 var all åkermark tagen i bruk och det inrättades ett lagstiftande och dömande parlament (Alltinget). Kristendomen infördes runt år 1000. Island var självständigt fram till 1262 då landet slogs samman med Norge. I slutet av 1400-talet blev Island och Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. Klimatet var hårt och kallt på 1800-talet och många islänningar emigrerade till USA och Kanada. Det växte så småningom fram en isländsk frihetsrörelse som 1870 fick igenom en grundlag. Först 1918 blev landet självständigt men den danska kungen fortsatte vara statschef. Under andra världskriget ockuperades Island av USA som hade den militära kontrollen över ön. Danmark var ockuperat av tyskarna och amerikanerna ville ha en attackbas mellan USA och Europa. Island fick tillbaka sin självständighet först 1944 efter att en folkomröstning bestämde att avsluta unionen med Danmark. Landet hade inget eget militärt försvar och slöt ett fördrag med USA på 1950-talet som tog på sig ansvaret för försvaret i utbyte mot att de kunde stationera trupper och använda flygbaser i landet.

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Island genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Island är en republik med en president som statschef. Presidenten har liten politisk makt och mest ceremoniella uppgifter. Landet har enligt grundlagen från 1944 ett parlamentariskt styre som bygger på demokrati och flerpartival. Det är statsministern som är regeringschef och utser regeringen. Den isländska nationalförsamlingen kallas Alltinget och består av 63 personer. Alltinget kan härledas rakt tillbaka till 930. Island har i likhet med de övriga skandinaviska länderna en lång socialdemokratisk tradition. Landet har ett väl utbyggt välfärdssystem, med gratis utbildning, god hälsovård och goda social- och trygghetssystem. Finanskrisen 2008 hade enorma konsekvenser för många islänningar och många har förlorat förtroendet för politikerna. Trots att Island har varit i förhandlingar med EU har planerna om EU-medlemskap ännu lagts på is.

Mänsklig utveckling

19

3 av 188

Island är nummer 3 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Island var länge ett av världens rikaste länder. Ekonomin baserades till stor del på fiskeindustrin som stod för 60 procent av exportinkomsterna. På 90-talet genomförde regeringen en stark liberalisering av ekonomin. Statligt ägda företag såldes och de större bankerna privatiserades. Den finansiella sektorn växte kraftigt och många isländska banker etablerade sig i utlandet. Detta skapade en mycket hög ekonomisk tillväxt och innan den globala ekonomiska krisen slog till år 2008 hade bankerna en omsättning som var tolv gånger större än landets BNP, men i gengäld hade de en lika stor utlandsskuld. Bankerna hade tagit stora lån utomlands för att finansiera egna lån. När den globala finanskrisen slog till kollapsade de tre största bankerna. Staten tog över bankerna i ett försök att stabilisera ekonomin. Många isländska företag gick i konkurs, den isländska kronan föll kraftigt och arbetslösheten ökade. Island är det första landet i Norden som tog ett krislån på 2,1 miljarder dollar från IMF. Under 2010 stabiliserades ekonomin igen och åren efteråt har det varit ekonomisk tillväxt i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Island för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

375 318

mennesker i Island

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Island

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Island

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

18

69 081

BNP per invånare i PPP-dollar i Island

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Island

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,95

Ton CO2-utsläpp per invånare i Island

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Island

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Island

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Island

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,043

GII-indeksen i Island

Jobb