[[suggestion]]
Nordkorea
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Pyongyang

Etniska grupper

Nästan uteslutande koreaner, små kinesiska och japanska minoriteter

Språk

Koreanska

Religion

Självstyrande religiösa aktiviteter existerar knappt. Regeringsstödda religiösa grupper finns för att skapa en illusion av religionsfrihet.

Befolkningsantal

25,831,360 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Kommunistisk stat

Area

120 538 kvadratkilometer

Valuta

Nordkoreansk won

Nationaldag

9 september

Andra landsidor

Geografi

Berg och fjällområden utgör cirka 80 procent av landytan i Nordkorea. Landet har ett kontinentalt monsunklimat, med kalla vintrar och varma somrar. Den 25-mil långa gränsen mot Sydkorea är ett av världens mest militariserade områden. Landet är rikt på mineralresurser, särskilt kol och järnmalm, men landets omfattande industri har lett till förorening av jord och dricksvatten. Behovet av bränsle har gjort att låglandsområdena i stort sett är avskogade, trots att landet har haft systematisk plantering av skog sedan mitten av 1950-talet. Som en följd av avskogningen, har också jorderosion blivit ett omfattande problem.

Historia

Koreas historia präglas av att landet geografiskt ligger mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön, men i slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade halvön från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans förlust i kriget delades Korea i två zoner, något som var tänkt att vara tillfälligt. Den nordliga zonen administrerades av Sovjetunionen, den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i de två landsdelarna. I norr blev Kim il Sung ledare för kommunistpartiet. År 1948 blev först Sydkorea och sedan Nordkorea proklamerat som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig ur, men de sistnämnda efterlämnade en väl organiserad nordkoreansk armé.

Koreakriget bröt ut år 1950, efter det att Nordkorea gick till angrepp mot Sydkorea. Nordkorea fick stöd av Kina medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer tog Sydkoreas parti. När kriget avslutades efter tre år, var gränsen i det närmaste oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat. Fortfarande nekas cirka 10 miljoner nära släktingar att ha kontakt med varandra över landgränsen. En rad nordkoreanska kärnvapenprovsprängningar och raketuppskjutningar på 2000-talet har medfört uppehåll i förhandlingarna. Till följd av detta har FN:s säkerhetsråd vidtagit stränga sanktioner mot Nordkorea.

Ekologiskt fotavtryck

4

0,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Nordkorea genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,5 jordklot

Samhälle och politik

Nordkorea är en kommunistisk, sluten totalitär stat. Formellt har landet både ett parlament och en regering, men i praktiken är det den nationella försvarskommissionen, med ledaren Kim Jong-Un i spetsen, som har makten. Kim Jong-Un är ättling till Kim il Sung och familjen har haft makten sedan Nordkoreas självständighet. Det är parlamentsval vart femte år. Varje kandidat måste dock godkännas av kommunistpartiet, som med undantag för vissa små stödpartier är det enda partiet i landet. Nordkorea är ett militariserat samhälle som sedan 1950-talet är uppbyggt kring Juche-ideologin. Ideologin lägger stor vikt vid nationell, kulturell och ekonomisk självständighet, och att partiet och samhället måste sättas före individen. Även om landets ledare hävdar att Nordkorea är ett klasslöst samhälle, finns det stora skillnader mellan de få i befolkningen som har makt och majoriteten som inte har det. Merparten av nordkoreanerna lever i fattigdom och är isolerade från omvärlden.

Sedan 1994 har principen om att militären ska komma i första hand kommit att spela en viktig roll i landet. Detta har inneburit att militären har prioriterats i statsbudgeten och att militära intressen har främjats framför de flesta andra samhällsfunktioner.

De mänskliga rättigheterna i landet är bristfälliga. FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) har rapporterat om brutala brott mot de mänskliga rättigheterna i landet. Exempel på detta är avrättningar, slaveri, tortyr, våldtäkt, tvingad abort, tvångsförflyttning, kidnappningar och förföljelse på grund av politisk åsikt, religion, etnicitet eller könstillhörighet. En person kan också dömas till döden för att försökt ha flytt landet.

Eftersom landet är isolerat mot resten av världen kan nästan bara de människor som flytt landet berätta om vilka omständigheter befolkningen lever under. Sedan 1950-talet har det även funnits politiska fångläger, dessa har beskrivits som koncentrationsläger och håller troligtvis 200 000 personer fängslade.

Nordkoreas förhållande till resten av världen är spänt. Landets utrikespolitik är starkt präglad av att det aldrig undertecknades något fredsavtal mellan norr och söder när Koreakriget upphörde. Idag är Nordkoreas huvudmotståndare främst Sydkorea, USA och Japan. Nordkoreas anhängare har traditionellt varit Kina och Ryssland. Dock har Kina har tyckts vara mer bekymrade över oroligheterna på Koreahalvön och kommunistregimens kollaps snarare än att av Nordkoreas utveckling av kärnvapen.  Förhållandet mellan Kina och Nordkorea har dock förvärrats då Kina fått lägre inflytande sedan Kim Jong-Un kom till makten under 2012. Ryssland har fördömt kärnvapenproven och raketuppskjutningarna men är i grunden för en dialog snarare än sanktioner mot Nordkorea.

Sedan 1990-talet har de internationella relationerna präglats av landets utveckling av kärnvapen och omvärldens försök att stoppa Nordkoreas framsteg att utveckla kärnvapen. Det har förekommit flera förhandlingar och tillfällen då Nordkorea har lovat att stoppa sitt kärnvapenprogram mot löften om ekonomiskt bistånd till landet. Det första kärnvapentestet gemomfördes 2006. Världen genom säkerhetsrådet reagerade starkt på testet och införde stränga sanktioner mot Nordkorea.

Det fanns ett hopp på den internationella arenan att spänningen skulle minska när Kim Jung-Un tog över makten efter sin far, men vid Kim Jung-Un vid makten har flera raketuppskjutningar och provsprängningar genomförts. Sedan 2016 har landet genomfört sju provsprängningar och Nordkorea har troligen utvecklat långdistansraketer som kan nå USA:s territorium. Världssamfundet har svarat med allt strängare sanktioner. Spänningarna har ökat ytterligare efter att Donald Trump blev USA:s president under 2017, i och med detta hårdnade konflikten ännu mer.

 

Mänsklig utveckling

0

av 188

Nordkorea är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Nordkoreas ekonomi är organiserad efter stalinistisk modell och staten kontrollerar nästan all dess aktivitet. Landets ekonomi är ett av världens mest centralstyrda och isolerade. Nästan hela varuutbudet i landet kommer ifrån den statligt ägda industrin och jordbruket är organiserat i stora kollektiv. Nordkorea exporterar textilier, metaller och jordbruksprodukter. Eftersom landet hela tiden haft fokus på självförsörjning har emellertid export och import varit liten.

Landet drabbades hårt av Sovjetunionens fall 1991. Sovjetunionen var landets viktigaste handelspartner, och sålde subventionerad olja till Nordkorea. Energibristen har medfört att industrin har tvingats gå på halv kapacitet. Industrin och jordbruket använder föråldrad teknologi, omoderna produktionslokaler och saknar reservdelar till sina maskiner. Nedgången tvingade landet att ta emot stöd ifrån andra länder, och genomföra små reformer för att tillåta utländska investeringar. Reformerna utvidgades på 2000-talet, men tillgången på varor var mindre än efterfrågan vilket ledde till ökad inflation och skyhöga matpriser. Kombinationen av hög arbetslöshet efter industrins kollaps på 1990-talet, och att matbiståndet sjönk på grund av konflikten med Sydkorea, blev situationen i Nordkorea snabbt kritisk.

År 2009 försökte de nordkoreanska myndigheterna att stoppa den marknadsliberala utvecklingen och inflationen, och införde en omstridd valutareform. Generellt är det svårt att hitta pålitliga ekonomiska data om Nordkorea men landet har troligtvis haft en viss ekonomisk tillväxt mellan 2008-2009.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nordkorea för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.