[[suggestion]]
Saudiarabien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Riyadh

Etniska grupper

Araber 90 % Afroasiater 10 %.

Språk

Arabiska (officiell)

Religion

Muslim (officiell; medborgare är 85–90 % sunnimuslimer och 10–15 % shia), andra (inkluderar östortodoxa, protestanter, romersk-katolska, judar, hinduer, buddhister och sikher) (2012)

Befolkningsantal

34,783,757 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Enväldig monarki

Area

2 149 690 kvadratkilometer

Valuta

Riyal

Bruttonationalinkomst per invånare

59 065 PPP$

Nationaldag

23 september

Andra landsidor

Geografi

Saudiarabien omfattar majoriteten av den arabiska halvön, och landskapet består huvudsakligen av torr stäpp och öken. Temperaturerna på sommaren är extrema och kan nå upp till 50 °C. Vintrarna är svalare med temperaturer runt 10-25 °C. Det är svårt att få något att växa och gro, endast 2 procent av marken kan användas för jordbruk.

Ingen av floderna är vattenförande året om. Saudiarabien får därför hela sin vattenförsörjning från grundvattnet och via avsaltning av havsvatten. Sandstormar förekommer och under år 2009 utsattes landet för en ovanligt kraftig sandstorm gjorde det omöjligt att vara utomhus. Saudiarabien står för en stor andel av världens totala koldioxidutsläpp på grund av växthusgaser förknippade med olje- och gasindustrin. Landet står inför en rad andra miljöutmaningar som ökenspridning, föroreningar längs kusten som härrör från oljespill och överkonsumtion av vattenkällor. 

Landet har en enorm utmaning med överanvändning av vatten som leder till att öknen sprider sig. Det finns för lite vatten för att tillgodose befolkningens behov, industri och jordbruk. Landet har också miljömässiga utmaningar  kopplade till oljeutsläpp.

Historia

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk som levde på kamelhållning. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan år 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och år 1932 bildades Konungariket Saudiarabien.

På 1700-talet påbörjades en religiös väckelserörelse, i väst kallas den för Wahhabism, efter grundaren. Väckelserörelsen gick tillbaka till islams rötter för en renare tolkning av religionen. Al-Saud-klanen blev en del av rörelsen. Trycket från britterna och osmanerna under 1800-talet ledde till att riket Saudiarabien föll samman två gånger och Al-Saud-klanen tvingades till exil i Kuwait. 

1901 återtog den saudiska klanen, tillsammans med några få anhängare, Riyadh och utropade sig som härskare över området. De fortsatte erövra större områden och år 1932 upprättades kungadömet Saudiarabien. 1933 började sökningen efter olja och innan första oljan ens var funnen hade amerikanska oljebolag redan säkrat rättigheterna. Under denna period avtog det brittiska inflytandet över den arabiska halvön och USA blev garantin för kungahuset Sauds makt. 

Saudiarabien är det enda arabland som inte har invaderats eller koloniserats. Däremot har landet varit politiskt kopplat till USA och Storbritannien. USA byggde upp sin militära närvaro i Saudiarabien under Gulfkriget år 1991. Kriget handlade om att befria Kuwait från Irak som hade ockuperat landet året innan. En koalition av 34 länder slutförde uppdraget. Det påstås att Saudiarabien deltog på de allierades sida av rädsla för att Irak skulle expandera ytterligare. Al-Qaida, ett islamiskt terroristnätverk, kritiserade Saudiarabien för att ha accepterat amerikanska militärbaser i landet efter Gulfkriget.

Man tror att al-Qaida har ett betydande stöd i Saudiarabien, och USA har kritiserat landet för att inte ha lyckats ingripa mot nätverket. 15 av de 19 kapare som deltog i terroristattacken mot USA 11 september 2001 var saudier. Många befarar att monarkin faller för de fundamentalistiska islamiska krafterna. 

USA har jobbat med landets säkerhet under många år. Detta har vissa motsättningar bland befolkningen, vilket innebar att landet inte stödde det USA-ledda kriget mot Irak 2003. Saudiarabien har försökt att hålla sig i bakgrunden i Mellanösternkonflikten, men har upprepade gånger dragits in som en viktig del. Landet har i allmänhet varit skeptisk till regimer och länder med en stark shiamuslimsk befolkning. Rädsla för terrorism och vapenöverföringar från Jemen, ledde 2004 till att Saudiarabien byggde upp en säkerhetsmur vid gränsen.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 9

3,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Saudiarabien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,0 jordklot

Samhälle och politik

Saudiarabien är en islamisk monarki utan rättsligt skydd för religionsfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet eller demokrati.

Saudiarabien är starkt influerad av islam; Koranen utgör landets konstitution. Cirka 92 procent är sunnimuslimer och cirka 8 procent är shiamuslimer. Sunnimuslimer lever främst i den västra delen av landet medan shiamuslimer bor i ett bälte längs ostkusten med Iran på andra sidan av viken. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna.

Kungen är statschef, regeringschef, högsta tolkare av lagen och den främsta religiösa ledaren. Det finns ett ministerråd (regering) bestående av 20 ministrar. 1993 bildades en rådgivande församling, Majlis ash-Shura, 1993, där olika grupper i samhället är representerade. Kungen utser alla medlemmar. Församlingen har successivt fått en mer aktiv roll och har sedan 2003 kunnat komma med lagstiftningsförslag. Sedan 2013 finns kvinnliga medlemmar i rådet.

Sedan år 2015 har kung Salman bin Abdul Aziz varit statschef, efter sin bror Abdullah Ibn Abdel Aziz . Islam är den officiella religionen och sharia, islamisk lag, kräver att alla medborgare är muslimer. Shariadomstolar baserar sina domslut på riktlinjerna i Koranen och traditionen.

Demokratiska processer i västlig mening är okänt i Saudiarabien. Pressfriheten är begränsad och kränkningar av mänskliga rättigheter skapar ofta rubriker i världspressen. Saudiarabien har dödsstraff och praktiserar offentliga avrättningar. Kvinnor är systematiskt diskriminerade. Fram till 2017 var Saudiarabien det enda landet i världen där kvinnor inte fick köra bil, men sedan 2017 är det tillåtet även där. Landet har några av de mest generösa sociala bidragen i hela världen. I kraft av sin ekonomiska styrka, och som väktare av islams heligaste platser Mecka och Medina,  har Saudiarabien ett betydande inflytande i Mellanöstern och den muslimska världen. Saudiarabien är den dominerande makten i Gulfregionen, såväl ekonomiskt, politiskt som militärt. 

Saudiarabien har en ung befolkning, nästan hälften är under 15 år. En fjärdedel av befolkningen av kommer från andra länder och kommer till Saudiarabien för att arbeta, så kallade migrantarbetare. Många kommer för att arbeta från Asien. Det är en balansgång för landet att skapa tillräckligt med jobb för den befolkningen, därför har det länge varit en diskussion om att ersätta utländska arbetstagare med arbetare med saudiskt ursprung.

Saudiarabien har en variation mellan en modern, västerländsk och materiellt levande och en traditionell och strikt islamisk kultur.

Mänsklig utveckling

17

36 av 188

Saudiarabien är nummer 36 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Tidigare var den huvudsakliga inkomstkällan för Saudiarabien den årliga pilgrimsfärden till Mecka och Medina. Idag kommer rikedomen från olja och gas. Med största påvisade oljereserverna och den största outnyttjade produktionskapaciteten är Saudiarabien världens största producent och exportör av olja och gas, som står för 90 procent av landets exportintäkter och hälften av landets BNP. Kritik från andra stater mot regimen är ofta begränsad eftersom den stora tillgången av gas och olja gör landet till en viktig handelspartner, särskilt för USA och Japan. Saudiarabiens ekonomi är starkt beroende av det internationella priset på olja och gas. Efter nedgången i oljepriset 2010, delvis beroende av landets egen överproduktion, har budgeten gått ner.

Ekonomin kontrolleras av staten och styrs efter femårsplaner. Efter att ha anslutit sig till Världshandelsorganisationen (WTO), måste Saudiarabien öppna upp ekonomin för utländska investerare och modernisering. Det finns viss privatisering och avreglering, men processen går långsamt.

Regeringen har för övrigt som mål att minska sitt beroende av oljeexport. Därför uppmuntrade den tillväxt i sektorer som kraftproduktion, telekommunikationer, naturgas och petrokemi.  Arbetslösheten är hög, och nödvändig kompetens saknas. Regeringen har investerat mycket i utbildning, utveckling av infrastruktur och höjda offentliga löner. Saudiarabien har inte tillåtit insyn i landets budget och ekonomi. Detta gör det ställs frågor om den ekonomiska situationen, inklusive storleken på olje- och gasreserverna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saudiarabien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

36 947 025

mennesker i Saudiarabien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3

2,4

barn per kvinna i Saudiarabien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Saudiarabien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

15

59 065

BNP per invånare i PPP-dollar i Saudiarabien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er undernärda i Saudiarabien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2

14,27

Ton CO2-utsläpp per invånare i Saudiarabien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Saudiarabien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Saudiarabien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Saudiarabien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,247

GII-indeksen i Saudiarabien

Jobb