[[suggestion]]
Tanzania
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dodoma, men många institutioner är fortfarande i Dar es-Salaam

Etniska grupper

På fastlandet: afrikaner 99% (varav 95% är bantu som består av mer än 130 stammar), övriga 1% (bestående av asiatiska, europeiska och arabiska) På Zanzibar - arabiskt, afrikanskt, blandat arabiskt och afrikanskt

Språk

Swahili (officiell), kiunguja, engelska (officiell), arabiska, många mindre språk

Religion

Fastlandet: kristna 30 %, muslimer 35 %, traditionell religion 35 %. Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningsantal

62,092,761 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

945 203 kvadratkilometer

Valuta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalinkomst per invånare

3 097 PPP$

Nationaldag

26 april

Andra landsidor

Geografi

Tanzanias landskap är väldigt varierat och har allt från bergsområden, savanner och insjöar till en kustlinje med både korallrev och mangroveskog. Afrikas högsta berg Kilimanjaro samt den största afrikanska insjön Victoriasjön ligger i Tanzania. Landet har ett subtropiskt klimat med två regnperioder. En regnperiod som pågår mellan mars till maj och en mellan november till januari. Landet har ett väldigt rikt växt- och djurliv och är bland annat känt för den svarta noshörningen. I Tanzania är drygt en tredjedel av det totala landområdet skyddat i form av nationalparker eller genom reservat. Trots detta så mister Tanzania 3500 kvadratkilometer skogsområden per år, på grund av utvidgning av jordbruksproduktionen. Andra miljöproblem som finns i landet är bland annat utbredning av öken, jorderosion och ödeläggelse av korallrev längs kusten. Tanzaniska myndigheter arbetar också med att motverka olovlig jakt i nationalparkerna och smuggling av elfenben. Hög befolkningstäthet och ökade föroreningar bidrar även till miljöproblem i de större städerna. 

Historia

I flera århundraden blev Tanzania, och då speciellt kustområdena i landet, starkt påverkade av arabisk kultur genom handel och sjöfart. Från år 1698 kontrollerades skärgården Zanzibar, som utgörs av öarna Zanzibar och Pemba samt en del små öar, av den arabiska sultanen av Oman. På Zanzibar upprättades även en arabisk handelsstation. Tanzania har varit under både tyskt och brittiskt styre. År 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), ett tyskt protektorat. Zanzibar behöll sin självständighet tills det år 1890 hamnade under brittiskt styre. Tysklands nederlag efter första världskriget bidrog till att Tanganyika gavs till Storbritannien som mandatområde. År 1961 blev Tanzania självständigt och året efter utropades en republik där, Nyerere valdes som landets första president. Zanzibar blev självständigt år 1963 och det följande året gick Tanganyika och Zanzibar samman och bildade en union med namnet United Republic of Tanzania. Presidenten Nyerere införde år 1967 ett socialistiskt program för landets utveckling. Hans parti var länge det enda tillåtna partiet. Torka och nedgång i matproduktionen medförde emellertid till att landet införde flerpartisystem och marknadsekonomi på 1990-talet.

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Tanzania genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

Tanzania är en union mellan fastlandet Tanganyika och ön Zanzibar. Zanzibar har självstyre med egen grundlag, regering och parlament som tar beslut i saker som endast gäller Zanzibar. I huvudstaden Dodoma sitter unionsparlamentet som antar lagar som gäller hela Tanzania. På Zanzibar finns det flest muslimer medan fastlandsbefolkningen huvudsakligen består av kristna eller de som tillber traditionella religioner. I landets grundlag skiljs staten och religionen ifrån varandra. Chama Cha Mapinduzi (CCM) har haft regeringsmakten i Tanzania sedan landet blev självständigt år 1961. Även om en grundlagsändring år 1992 gjorde så att fler partier tilläts så är oppositionen splittrad och har lite makt. CCM har en auktoritär karaktär och fungerar mer som en maktapparat än en folkrörelse. Korruption är ett problem inom politiken och rättsväsendet i landet. Det har bland annat uppkommit flera anklagelser om korruption och bedrägeri i samband med politiska val.

Tanzanias lag garanterar inte press- och uttrycksfrihet. Dessutom är även de mänskliga rättigheterna i Tanzania under prövning och homosexuella är en extra utsatt grupp i landet. Människorättsorganisationer har också kritiserat Tanzania för användandet av tortyr, dödsstraff och polisbrott mot den egna befolkningen.

Presidenten är landets högste ledare och har mycket makt då presidenten utnämner statsminister och regering samt kan lägga veto mot lagförslag i parlamentet. Förhållandet mellan Tanzania och Zanzibar har under lång tid varit präglat av missnöje. Befolkningen på Zanzibar vill ha mer självständighet medan tanzanierna på fastlandet menar att de bör vara nöjda med unionsavtalet som finns.

Mänsklig utveckling

10

157 av 188

Tanzania är nummer 157 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Även om Tanzania har upplevt en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt under de senaste åren så är landet fortfarande ett av världens fattigaste. De flesta tanzanier arbetar i småskaligt jordbruk. Viktiga näringar är gruvdriften (särskilt utvinningen av guld), turism och andra servicenäringar. Efter en stor ekonomisk kris på 1980-talet lade Tanzanias regering om den ekonomiska politiken och införde marknadsekonomi. De senaste åren har särskilt gruvindustrin lett till tillväxt i ekonomin. Landets ekonomi har i emellertid präglats av korruption och tung byråkrati som hämmar utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stora klyftor mellan fattiga och rika. Eftersom Tanzanias intäkter från import är mindre än exportintäkterna har landet tvingats ta stora utlandsskulder för att undvika handelsunderskott. Även om delar av lånen har blivit återbetalda utgjorde skulden omkring så mycket som en tredjedel av Tanzanias bruttonationalprodukt (BNP) år 2010. Dessutom är landet beroende av bistånd. Den globala finanskrisen år 2008 ledde till nya budgetproblem. 2012 upptäcktes naturgas i landet, denna naturtillgång kan komma att bli en källa till bättre ekonomisk tillväxt för Tanzania i framtiden. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tanzania för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

67 438 106

mennesker i Tanzania

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 5

4,6

barn per kvinna i Tanzania

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

47

barn som dör per 1000 levande födde i Tanzania

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

3 097

BNP per invånare i PPP-dollar i Tanzania

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

av 10 personer er undernärda i Tanzania

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

0,23

Ton CO2-utsläpp per invånare i Tanzania

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tanzania

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Tanzania

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Tanzania

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,560

GII-indeksen i Tanzania

Jobb