[[suggestion]]
Kvinnliga chefer

Förklaring

Män sitter i de flesta maktpositioner i näringslivet världen över. Men i några länder är kvinnliga ledare mer framträdande än andra och därför är andelen kvinnor i chefspositioner en god indikator på jämställdheten i ett land.

Statistiken är en indikator på FN:s hållbarhetsmål nummer 5 om jämställdhet, där delmålet 5.5 är "tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.".