[[suggestion]]
Nationell fattigdomsgräns

Förklaring

Den nationella fattigdomsgränsen är anpassat efter de sociala och ekonomiska omständigheterna i varje enskilt land. Dessa gränser spelar en avgörande roll i Världsbankens arbete med fattigdomsbekämpning världen över. Gränsen är anpassad efter levnadsomkostnaderna i varje land, och i vissa fall också inom regioner och provinser som skiljer sig från landsgenomsnittet.

Eftersom gränserna är satta efter förhållanden som är unika i varje land går det inte att jämföra direkt mellan de olika länderna. Det vill säga att vara fattig kan ibland variera extremt mycket mellan rika och fattiga länder världen över. Till exempel kan den som är utfattig i Sverige få tillgång till sjukvård, vilket kan vara omöjligt för fattiga i ett annat land. 

Statistiken är en av indikatorerna för mål 1 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har som delmål att (minst) halvera andelen människor av alla kön och i alla åldrar som lever under den nationella fattigdomsgränserna i det land där de bor.