[[suggestion]]
Skogbevuxen mark

Förklaring

Avskogning är ett enormt problem i stora delar av världen. Skogen försvinner av flera orsaker, bland annat på grund av att städer, industrier, vägar och annan infrastruktur byggs ut, jordbruk och för att få ved att elda med. Varje år förlorar Afrika skogsområden som sammanlagt är lika stora som Belgien. 

Avskogning skapar flera problem, bland annat att djurarter försvinner och att biologisk mångfald försämras. Men skogen är också viktig i kampen mot klimatförändringarna, eftersom växter absorberar koldioxid och omvandlar en del av det till syre (resten lagras i växterna tills de skäövlas, bränns eller förmultnar). 

Statistiken är en del av mål 15 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 15 handlar om att skydda, återupprätta och främja hållbar användning av ekosystem, säkerställa hållbar skogsförvaltning, bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa förstörelse av mark och återställa mark som redan förstörts. 

Indikatorn är knuten till delmål 15,2, som är att få till stånd en hållbar förvaltning av alla typer av skog, hejda avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen