[[suggestion]]
 • Brist på resurser för att tillgodose primära fysiska behov så som att ej ha tillräckligt med mat, kläder och bostäder.

 • Ett internationellt terrornätverk som består av islamistiska extremister organiserade i olika lokala grupper.

 • Att förklara ägande av en mark, vanligtvis med våld eller på ett annat fientligt sätt.

 • Fientliga attityder och handlingar riktade mot judar för att de är judar.

 • När en stats lagar, politik och praxis förtrycker, diskriminerar och separerar människor på grund av ras, som i Sydafrika 1948-1994

 • En person som kommer till ett land på egen hand och söker skydd (asyl).

  Kilde: Flyktninghjelpen

 • Överlagt mord på en politisk ledare.

 • Afrikanska Unionen (AU) är en regional samarbetsorganisation i Afrika med 55 medlemsländer.

 • Autonomi betyder självstyre. Inom en stat kan stater ha autonomi på många politiska områden.

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Auktoritära ledare eller regimer styr på ett kontrollerande och maktorienterat sätt, ofta med repressiva och odemokratiska metoder.

 • Processen som efter andra världskriget gav formell självständighet och FN-medlemskap till tidigare kolonier.

 • Ett verktyg i utvecklingssamarbete mellan stater. Kan handla om pengar, expertis eller andra resurser som ett land ger till ett annat, oftast för att främja ekonomisk utveckling.

 • En inomstatlig väpnad konflikt, antingen mellan rivaliserande grupper eller mellan regering och lokala grupper inom ett och samma land.

 • De rättigheter en stat garanterar sina egna medborgare genom nationell lag och sedvänja.

 • Värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land inom ett år.

 • Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda när det gäller ekonomi, miljö och sociala förhållanden.

 • Demokrati är en styrelseform där medborgarna i ett samhälle bestämmer vilken typ av politik som ska föras.

  Les mer på vår temaside

 • Det globala Syd (eller Den globala södern) är en term för länder som historiskt sett har fått lite av vinsterna från framsteg i världsekonomin. Beteckningen hänger samman med att länder i norr generellt sett är mer välmående och mer inflytelserika i internationell politik än länder i söder, även om det finns många undantag.

 • Direkt kommunikation/förhandlingar mellan stater för att skydda och främja statens intressen utan våld.

  Kilde: Statsvitenskapelig leksikon

 • Väder som utgör en fara för liv. Till exempel översvämningar, torka och orkaner.

 • En stat där politisk auktoritet är koncentrerad på nationell nivå, till skillnad från en federation där stater har autonomi. Norge är en enhetsstat, med delegerad makt till kommuner och län.

  Kilde

 • En deklaration är ett icke-bindande löfte om en konkret åtgärd. Ett exempel är FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 • Europeiska unionen (EU) är en regional samarbetsorganisation i Europa bestående av 27 medlemsländer med säte i Bryssel.

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • FN:s grundläggande dokument i form av ett fördrag som fastställer regler och principer för FN:s styrning. Den består av övergripande mål och över 100 artiklar. När ett land blir medlem i FN går det med på att följa paktens mål och regler.

 • Världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar fram till år 2030.

 • Generalförsamlingen är FN:s centrala organ där varje nation har en röst och kan framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra nationerna.

 • FN:s högsta ledare och talesman. Generalsekreteraren väljs för en femårsperiod och kan endast bli omvald en gång.

 • Inrättades av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN: s miljöprogram (UNEP) 1988. Rapporterna från klimatpanelen anses vara den viktigaste professionella grunden för internationell klimatpolitik.

  Kilde: Miljødirektoratet

 • FN:s högsta organ inom mänskliga rättigheter och är direkt underordnat FN:s generalförsamling.

 • Internationell lag reglerar förhållandet mellan stater. Den har förstärkts och vidareutvecklats av FN:s verksamhet, genom hundratals internationella konventioner och fördrag. Från avtal som reglerar diplomatiska förbindelser och internationell handel, till miljöskyddsavtal.

 • Människor som tvingas fly. Människor som flyr från sitt eget hemland kallas internt fördrivna.

 • En stat som består av flera federala stater. Dessa kan vara mer eller mindre autonoma. Både delstaterna och den federala enheten har var och en sina egna lagstiftande, verkställande och dömande befogenheter.

  Kilde: Store norske leksikon

 • En process där världen ständigt länkas samman på grund av en enorm ökning av handel, politik och kulturutbyte.

 • När ett land importerar mer än det exporterar.

 • Det nazistiska folkmordet på judarna före och under andra världskriget.

 • Uppror i norra Jemen som representerar en lokal shiamuslimsk rörelse (zaidism).

 • Titel på en position som används av stater och internationella organisationer för särskilt viktiga uppdrag. FN har en högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och en högkommissarie för flyktingar (UNHCR). De ansvarar för att samordna det internationella arbetet inom sina respektive områden.

 • Specifika idéer om hur ett samhälle ska vara, säger ofta något om vilka metoder man måste använda för att skapa det här ideala samhället.

 • När en stat utvidgar sin makt och kontroll över andra länder eller etniska grupper. Vanligtvis genom erövring eller politisk och ekonomisk dominans.

 • Formella institutioner har hand om sociala uppgifter som är lagreglerade, vanligtvis styrda och finansierade av stat eller kommun. Sjukhus, domstolar och skolor är exempel på sådana. Ordet institution kan också användas för stabila sedvänjor eller regler i ett samhälle, som kärnfamiljen, ryska eran eller bunaden. Dessa kallas sociala eller informella institutioner.

 • Ingripande en annan stats interna eller externa konflikt genom användning av våld eller hot om våld. Är i princip förbjudet eftersom det bryter mot en stats rätt till oberoende (suveränitet).

 • Medlemmar av en våldsam ideologisk trend inom islamismen. "Jihadism" förstås som ett heligt krig, där terror och våld används för att uppnå islamskt styre nationellt och globalt.

  Les mer på vår temaside

 • Klimatgaser är alla gaser som påverkar klimatet, till exempel genom att förstärka växthuseffekten. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O). Alla är naturgaser i atmosfären. Klimatproblem har uppstått på grund av att de mänskliga utsläppen har blivit för höga.

  Les mer på vår temaside

 • Utsläpp av gaser som påverkar växthuseffekten och därmed planetens klimat. Exempel på sådana gaser är koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O).

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Innebär att du inte släpper ut mer växthusgaser till atmosfären än du kan fånga upp eller avlägsna.

 • En grupp aktörer som samlas, ofta under en begränsad period, för att förverkliga ett mål de har samlat runt.

 • När stater erövrar och kontrollerar en annan stat, område eller människor utanför deras faktiska territorium.

 • En grupp av representanter från en större organisation som har fått i uppgift att förbereda, granska eller utreda specifika ärenden.

 • Ett internationellt avtal mellan stater som gäller ett definierat ämne. Det är ofta många stater inblandade.

 • Att muta eller ta emot mutor. Det kan ske i form av pengar, gåvor eller tjänster som ger fördelar utanför reglerna.

 • Att något är allmänt accepterat, antingen för att det är godkänt i lag eller för att det av andra skäl ses som legitimt eller rättvist.

 • Att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter i samhället, oavsett bland annat kön, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder, etnicitet och religion.

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Fullmakt, tillstånd, uppdrag.

 • Att köpa och sälja människor, eller tjäna pengar på arbete som människor tvingas att göra, exempelvis genom prostitution.

 • Grundläggande rättigheter alla människor har, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller nationalitet.

 • Sändebud som är närvarande utan att ta del av det som sker.

 • På svenska står OECD för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (på engelska Organisation for Economic Co-operation and Development). Organisationen har 38 medlemsländer i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien (2021). De arbetar för att främja ekonomisk tillväxt i medlemsländerna, stabilisera ekonomin och utöka världshandeln.

 • Att ta kontroll över ett landområde, vanligtvis med våld eller på ett fientligt sätt.

 • Politiska partier som inte stöttar den sittande regeringen.

 • Våldsamt försök att skapa motstånd eller upplopp mot egna myndigheter .

 • En grupp som är organiserad på ett militärt sätt, men inte är den del av den officiella militärstyrkan. Är ofta olaglig.

 • Ett internationellt avtal som ska säkerställa att världens länder kan begränsa klimatförändringarna.

  Kilde: FN-sambandet

 • Det högsta beslutande organet i ett land och antar vanligtvis ett lands lagar. Kallas också nationalförsamling. I Sverige väljs parlamentet ut av folket och kallas för Sveriges riksdag.

 • En styrelseform där regeringen härstammar från maktfördelningen i nationalförsamlingen (riksdagen), och sitter så länge riksdagen tillåter det. Norges regeringsform är parlamentarisk, och det norska parlamentet heter Stortinget.

 • Utnämning i säkerhetsrådet av ett medlemsland som ansvarar för att kalla till möten och skriva utkast till resolutioner.

 • En skärpning av ståndpunkter, där två motstridiga åsikter får ökad vikt. Används ofta när relationen mellan politiska partier eller väljargrupper präglas av konflikter eller extrema övertygelser.

 • En ideologi, strategi eller kommunikationsform som ska tilltala "folket", i motsats till "eliten".

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • En ledare, används ofta om statschefen i en republik.

 • Avsiktlig manipulation av människors känslor och tankar med kraftfulla medel, för att främja vissa övertygelser och handlingar.

 • Processen genom vilken en person i allt högre grad accepterar användningen av våld för att uppnå sina politiska mål.

  Kilde: Regjeringen

 • Diskriminering på grund av hudfärg, etnicitet, nationalitet eller liknande grupptillhörighet.

 • Att en stat åtar sig att följa en internationell överenskommelse.

  Store norske leksikon

 • Styrande maktgrupp eller politiskt system i ett land.

 • Ett område, antingen en speciell del av ett land eller världen som har likheter, men inte alltid självklara gränser.

 • Saknar resurser för att ha en levnadsstandard som är jämförbar med de flesta andra i samma samhälle.

 • En stat eller regeringsform där statschefen inte är en monark, oavsett om det är en demokrati eller en diktatur.

  Kilde

 • Gemensamt uttalande från en församling om ett specifikt ämne

  FN-samandet

 • Skydd av medborgare genom ett lands lagar och rättssystem.

 • Ett lands domstolar och närliggande institutioner

  Jusleksikonet

 • Politiska, sociala eller ekonomiska omvälvningar eller betydande förändringar, exempelvis genom uppror eller regimskifte.

 • En frivillig organisation bestående av 53 suveräna och jämställda medlemsländer. Medlemmarna är främst Storbritannien och tidigare brittiska kolonier. Den brittiska monarken är organisationens symboliska chef. Tidigare kallad British Commonwealth, och på engelska Commonwealth

 • Straffåtgärder mot ett land, till exempel ekonomiska.

 • Det mäktigaste organet i FN. Säkerhetsrådet arbetar för att bevara fred och säkerhet och består av 15 medlemsländer. Alla länder i världen är skyldiga att göra som säkerhetsrådet säger.

  FN-sambandet

 • Icke-statliga organisationer som fungerar oberoende av myndigheterna. (Källa: NUPI)

  NUPI skole

 • Ett mycket fattigt och tätbefolkat område i en stad.

 • Sovjetunionen (1922-1991) var en enpartistat som styrdes av det kommunistiska partiet. Landets territorium omfattade dagens Ryssland och 14 grannländer.

 • Översikt över statens förväntade inkomster och utgifter för en viss period, vanligtvis ett år.

 • En person som inte har medborgarskap i något land.

  Kilde: FN-sambandet

 • Att alla stater är suveräna, måste bestämma fritt över sig själva och inte styras av andra mot deras vilja.

 • FN:s medlemsländer har inte kommit överens om en klar definition av terrorism. I ett utkast till konventionen säger FN att terrorism är en ”handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation”.

 • En process där människor flyttar från landsbygden till städer, även kallade stadsområden.

 • Det finns ingen allmänt accepterad definition av ursprungsbefolkning. FN framhåller att det finns folkgrupper som bodde i ett område innan erövring eller kolonisering ägde rum.

 • Den summa pengar en stat är skyldig andra aktörer (som länder eller internationella organisationer).

 • Länder med svag ekonomi och lite utvecklad industri, som har relativt låg social och ekonomisk utveckling.

 • Ett land med ett system där staten tar hand om medborgarnas behov av sociala tjänster inom hälsa, social nöd, arbetslöshet, utbildning och ålderdom.

 • Att ensam ha makten och rätten att förhindra ett beslut.

 • Rätten att yttra sig och föra fram åsikter utan att bli censurerad, begränsad eller få någon typ av bestraffning.