[[suggestion]]
 • Brist på resurser för att tillgodose primära fysiska behov så som att ej ha tillräckligt med mat, kläder och bostäder.

 • Ett internationellt terrornätverk som består av islamistiska extremister organiserade i olika lokala grupper.

 • Att förklara ägande av en mark, vanligtvis med våld eller på ett annat fientligt sätt.

 • En person som kommer till ett land på egen hand och söker skydd (asyl).

  Kilde: Flyktninghjelpen

 • Ett verktyg i utvecklingssamarbete mellan stater. Kan handla om pengar, expertis eller andra resurser som ett land ger till ett annat, oftast för att främja ekonomisk utveckling.

 • En inomstatlig väpnad konflikt, antingen mellan rivaliserande grupper eller mellan regering och lokala grupper inom ett och samma land.

 • De rättigheter en stat garanterar sina egna medborgare genom nationell lag och sedvänja.

 • Värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land inom ett år.

 • Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda när det gäller ekonomi, miljö och sociala förhållanden.

 • Direkt kommunikation/förhandlingar mellan stater för att skydda och främja statens intressen utan våld.

  Kilde: Statsvitenskapelig leksikon

 • Väder som utgör en fara för liv. Till exempel översvämningar, torka och orkaner.

 • En deklaration är ett icke-bindande löfte om en konkret åtgärd. Ett exempel är FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 • FN:s grundläggande dokument i form av ett fördrag som fastställer regler och principer för FN:s styrning. Den består av övergripande mål och över 100 artiklar. När ett land blir medlem i FN går det med på att följa paktens mål och regler.

 • Världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar fram till år 2030.

 • Generalförsamlingen är FN:s centrala organ där varje nation har en röst och kan framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra nationerna.

 • FN:s högsta ledare och talesman. Generalsekreteraren väljs för en femårsperiod och kan endast bli omvald en gång.

 • Inrättades av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN: s miljöprogram (UNEP) 1988. Rapporterna från klimatpanelen anses vara den viktigaste professionella grunden för internationell klimatpolitik.

  Kilde: Miljødirektoratet

 • FN:s högsta organ inom mänskliga rättigheter och är direkt underordnat FN:s generalförsamling.

 • Internationell lag reglerar förhållandet mellan stater. Den har förstärkts och vidareutvecklats av FN:s verksamhet, genom hundratals internationella konventioner och fördrag. Från avtal som reglerar diplomatiska förbindelser och internationell handel, till miljöskyddsavtal.

 • Människor som tvingas fly. Människor som flyr från sitt eget hemland kallas internt fördrivna.

 • Världsomspännande, täcker hela världen

 • Uppror i norra Jemen som representerar en lokal shiamuslimsk rörelse (zaidism).

 • Titel på en position som används av stater och internationella organisationer för särskilt viktiga uppdrag. FN har en högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och en högkommissarie för flyktingar (UNHCR). De ansvarar för att samordna det internationella arbetet inom sina respektive områden.

 • Specifika idéer om hur ett samhälle ska vara, säger ofta något om vilka metoder man måste använda för att skapa det här ideala samhället.

 • När en stat utvidgar sin makt och kontroll över andra länder eller etniska grupper. Vanligtvis genom erövring eller politisk och ekonomisk dominans.

 • Ingripande en annan stats interna eller externa konflikt genom användning av våld eller hot om våld. Är i princip förbjudet eftersom det bryter mot en stats rätt till oberoende (suveränitet).

 • Utsläpp av gaser som påverkar växthuseffekten och därmed planetens klimat. Exempel på sådana gaser är koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O).

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Innebär att du inte släpper ut mer växthusgaser till atmosfären än du kan fånga upp eller avlägsna.

 • En grupp aktörer som samlas, ofta under en begränsad period, för att förverkliga ett mål de har samlat runt.

 • En grupp av representanter från en större organisation som har fått i uppgift att förbereda, granska eller utreda specifika ärenden.

 • Att muta eller ta emot mutor. Det kan ske i form av pengar, gåvor eller tjänster som ger fördelar utanför reglerna.

 • Fullmakt, tillstånd, uppdrag.

 • Att köpa och sälja människor, eller tjäna pengar på arbete som människor tvingas att göra, exempelvis genom prostitution.

 • Grundläggande rättigheter alla människor har, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller nationalitet.

 • Att ta kontroll över ett landområde, vanligtvis med våld eller på ett fientligt sätt.

 • Politiska partier som inte stöttar den sittande regeringen.

 • Våldsamt försök att skapa motstånd eller upplopp mot egna myndigheter .

 • En grupp som är organiserad på ett militärt sätt, men inte är den del av den officiella militärstyrkan. Är ofta olaglig.

 • Det högsta beslutande organet i ett land och antar vanligtvis ett lands lagar. Kallas också nationalförsamling. I Sverige väljs parlamentet ut av folket och kallas för Sveriges riksdag.

 • En ledare, används ofta om statschefen i en republik.

 • Styrande maktgrupp eller politiskt system i ett land.

 • Ett område, antingen en speciell del av ett land eller världen som har likheter, men inte alltid självklara gränser.

 • Politiska, sociala eller ekonomiska omvälvningar eller betydande förändringar, exempelvis genom uppror eller regimskifte.

 • Sovjetunionen (1922-1991) var en enpartistat som styrdes av det kommunistiska partiet. Landets territorium omfattade dagens Ryssland och 14 grannländer.

 • FN:s medlemsländer har inte kommit överens om en klar definition av terrorism. I ett utkast till konventionen säger FN att terrorism är en ”handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation”.

 • Att ensam ha makten och rätten att förhindra ett beslut.

 • Rätten att yttra sig och föra fram åsikter utan att bli censurerad, begränsad eller få någon typ av bestraffning.