[[suggestion]]
Parisavtalet

Vedtatt

12.12.2015

Les mer på engelsk

Paris agreement

Syftet med avtalet är att slå fast vilka ambitioner länderna ska ha i framtiden, så att vi begränsar klimatförändringarna så mycket som möjligt. Länderna är överens om att göra vad de kan för att den globala medeltemperaturen inte ska stiga med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för att anpassa oss till det ändrade klimatet, och vem som ska betala för den processen.

  • Parisavtalet gäller för alla länder som gått med på det, även om det förväntas att de rika länderna ska göra mest.
  • Alla länder ska ha en nationell plan för hur de ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Planen ska innehålla ett mål för hur mycket landet ska minska sina utsläpp med. Det målet ska förnyas vart femte år från och med 2020, och varje gång det förnyas måste det vara mer ambitiöst än gången innan. 
  • Alla länder ska från och med år 2023 rapportera vart femte år hur det går med utsläppsminskningarna.

 

Slutförande

Genomförande                                           

Parisavtalet träder i kraft den 4 november 2016. Kravet för att avtalet ska bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55% av de globala utsläppen av växthusgaser, hade ratificerat det. Den 4 oktober ratificerade EU-parlamentet avtalet. Därmed var kraven på antalet länder och mängden utsläpp uppfyllda. Vid sidan av klimattoppmötet i Marrakesh (COP22) den 7-18 november 2016 kommer det första årliga mötet mellan Parisavtalets parter att äga rum. Den senaste informationen om hur många länder som ratificerat, skrivit under eller inte skrivit under avtalet finns här. 

OBS! Förutom de stater som ratificerat avtalet har EU ratificerat som union. EU räknas som en part (och har därmed en underskrift som täcker 28 länder). Många EU-länder har också ratificerat Parisavtalet både som EU-medlemmar och enskilda stater.

Resurser