[[suggestion]]
Kyotoprotokollet

Vedtatt

11.12.1997

Trådt i kraft

16.02.2005

Les mer på engelsk

Kyoto Protocol

Kyotoprotokollet är ett tillägg till United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), även kallad klimatkonventionen. UNFCCC undertecknades på världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Kyotoprotokollet antogs i december år 1997 i Kyoto, Japan.

Länder som undertecknade Kyotoprotokollet förpliktade sig att reducera utsläppen av skadliga växthusgaser under perioden 2008-2012. Det är de rika industriländerna som har förpliktat sig att reducera sina utsläpp. Tillsammans skulle dessa länder reducera sina utsläpp av växthusgaser med 5 procent under perioden 2008-2012 i förhållande till 1990-nivåerna.

Flera utvecklingsländer har också undertecknat avtalet, men dessa länder har inga utsläppsförpliktelser. Kyotoprotokollet blev först giltig den 16 februari 2005 då 55 länder ratificerade avtalet. Idag har 192 länder undertecknat Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet tillåter medlemsländerna att samarbeta om utsläppsreduktioner som går över landsgränserna samt köpa och sälja utsläppskvoter länderna emellan. Varje år i december träffas medlemsländerna av UNFCCC i partsmöten (Conference of the Parties - COP). På COP-mötena förhandlar och diskuterar länderna hur de bäst kan reducera sina CO2-utsläpp och genomföra Kyotoprotokollet.

Slutförande

Kyotoprotokollet har kritiserats för att inte vara tillräckligt ambitiös där utsläppsmålen beskrivs som små och kortsiktiga förpliktelser som ligger långt från de målsättningar FN:s klimatpanel argumenterar för.

Kyotoprotokollet har också kritiserats för fördelningen av utsläppsreduktionen mellan länderna. Måttstocken för utsläppsreduktioner är satt till år 1990, något som favoriserar vissa länder över andra. Länder i Sovjetunionen hade exempelvis en industri som förorenade mycket under denna tidpunkt samtidigt som välutvecklade länder som Japan hade genomfört stora reduktioner av sina utsläpp.

Länder som historiskt sätt har stått för moderata utsläpp (som Indien, Brasilien och Kina) drabbas inte av kraven i Kyotoprotokollet trots att utsläppen i dessa länder ökar kraftigt. Kyotoprotokollet omfattar dessutom inte internationell fartygs- och flygtrafik, något som står för en betydande del av de globala utsläppen. USA:s bristande deltagande för att en del anser att protokollet har misslyckats eftersom USA står för över 20 procent av världens totala utsläpp av skadliga växthusgaser. Kanada har också valt att dra sig ur Kyotoprotokollet.

FN:s toppmöten och vidare arbete

Målet för FN:s toppmöte i Köpenhamn i december år 2009 var att få till stånd ett nytt klimatavtal. Hoppet med det nya avtalet var att de rika länderna skulle förplikta sig att göra mer ambitiösa nedskärningar i sina utsläpp. Det diskuterades även hur hela världen kunde öka sin insats för att bekämpa klimatförändringarna. Redan på Bali år 2007 bestämdes det att den globala klimatinsatsen skulle öka på fyra områden; utsläppsreduktion, anpassningar till klimatförändringarna, finansiering av klimatåtgärder och överföringen av klimatvänlig teknologi.

Klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 blev inte den framgången många hade hoppats på. Man kunde endast enas om icke-bindande målsättningar för medlemsländerna om att man inte ville ha en ökning över 2 grader i världen. På COP16 i Cancun kom man ett steg närmre genom att bland annat etablera en grön klimatfond samt anta ett program där de rika länderna ska finansiera regnskogsbevarande åtgärder i utvecklingsländer. På COP17 i Durban år 2011 gjordes stora framsteg. Samtidigt pågår en debatt om FN är det rätta forumet för att uppnå tillfredsställande resultat eller om man ska gå över till att ingå flera bi- och multilaterala avtal och förpliktelser.