[[suggestion]]
FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Vedtatt

21.12.1965

Trådt i kraft

4.01.1969

Les mer på engelsk

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Konventionen öppnades för underskrifter år 1966. Först år 1969 trädde konventionen mot rasdiskriminering i kraft efter att 27 länder hade skrivit under. Målet med konventionen är att se till att grupper som behandlas olika på grund av ras, hudfärg och/eller etniskt tillhörighet har samma rättigheter som alla andra. Vartannat år skickar länderna som skrivit under rapporter till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD). Kommissionen kommer ofta med rekommendationer och kommentarer till hur konventionen ska tolkas.

Läs Svenska FN-förbundets senaste parallellrapport till CERD här (2013). Nästa rapport ska (preliminärt) skickas in år 2017. Du kan hitta alla rapporter på Svenska FN-förbundets hemsida.

Slutförande

Konventionen trädde i kraft år 1969 vilket var en tidsperiod då många länder i världen diskriminerade stora delar av sin egna befolkning på grund av hudfärg eller etnisk tillhörighet. Flera länder nekade att skriva under konventionen och länder som Sydafrika och USA undertecknade inte konventionen förrän på 1990-talet. Trots detta var konventioenn ett viktigt första steg i att verkställa löftena i den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna från år 1949. Gruppen av 77 (G77) som består av 132 utvecklingsländer var mycket aktiva i utformningen av konventionen mot rasdiskriminering.

Idag är diskriminering på samma nivå som apartheidstyret i Sydafrika nästan utrotad, men människor diskrimineras fortfarande på grund av hudfärg och/eller etniskt tillhörighet. Minoritetsgrupper som kurderna i norra Irak och tamilerna på Sri Lanka utsätts fortfarande för omfattande diskriminering på grund av sin etniska tillhörighet. Dessa exempel visar att det fortfarande är en lång väg att gå innan konventionens mål är uppnådda. 

Resurser